Jeremiah 9

1Ta huuphee haatta olla gideerenneeshsha! Ta aifetikka afutta pultto gidorkkonaashsha! Yaatiyaakko taani ta asatuppe morkketu kushiyan haiqqidaageetuyyo qamminne gallassi yeekkana shin! 2Taani ta asaappe shaahettada baana mala, taayyo bazzon manddarai aqiyo sohoi de7eerenneeshsha! Aissi giikko, eti ubbai shaaramuxa; eti makkaliya asaa zata. 3GODAI hagaadan yaagees; "Ta asati bantta inxxarssan wordduwaa odanau ubba wode giigi uttidosona; eta biittan tumaa gishshaa worddoi minniis. Eti iitaappe iitau aadhdhoosona; tana erokkona" yaagees. 4Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "SHooroi shooruwaappe naagettite; intte ishatakka ammanettoppite. Aissi giikko, ishi ubbi cimmiyaagaanne shooro ubbi zigiriyaagaa. 5SHooroi shooruwaa cimmees; issoinne tumaa haasayenna. Eti bantta inxxarssaa wordduwaa haasayanau tamaarissi wottidosona. Eti nagaraa oottidi daafuroosona. 6Neeni cimo giddon de7aasa. Eti bantta cimuwan tana erennan ixxidosona" yaagees. 7Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Taani eta seerissada paaccana. Ta asaa gishshau, simmi taani harabaa ai oottanau danddayiyaanaa? 8Eta inxxarssai woriya zubbe mala; eti an cimuwaa haasayoosona. Bantta doonan issoi issuwaassi saro qaalan haasayoosona; shin bantta wozanan piriyaa wottoosona. 9Yaatin, taani ha yohuwaayyo eta qaxxayanau bessikkinaa? Taani ta huuphiyau hagaa mala kawotettaa bolli haluwaa kiyikkinaa?" yaagees. 10Taani xoqqa deretussi yeekkananne waassana; bazzo hentta gadetubaa zilaalana. Aissi giikko, eti bayidosona; yaara issi asinne kanttenna. Mehe xaagoinne siyettenna; saluwaa kafotinne do7ati baqatidi biichchidosona. 11GODAI hagaadan yaagees; "Yerusalaame katamaa taani qolettida keelanne worakanati geessiyo ona oottana. Yihudaa katamatakka ooninne de7enna baisa soho oottana" yaagees. 12Hagaa akeekanau aadhdhida eranchchi oonee? I hara asaassi yootana mala, GODAI ba inxxarssan oossi odidee? Issi asinne a giddoora kanttenna mala, biittai moorettidi, bazzodan onidoogee aibissee? 13GODAI yaagiis; "Hagee hanidoogee, etayyo taani immido higgiyaa eti aggido gishshaassa. Eti taayyo azazettennaaninne ha higgiyaa kaallennan ixxido gishshaassa. 14Hegaa aggidi, eti bantta wozanaa muumetettaa kaallidosona; eti bantta aawatu tamaarissidoogaadankka Ba7aala giyo eeqatuyyo goinnidosona" yaagiis. 15Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; "Be7ite, taani ha asaa cammiya qumaa mizananne woriya haattaa ushshana. 16Eti woikko eta aawati erenna kawotettatu giddon taani eta laalana. Taani eta xaissana gakkanaashin, bisuwan yedettana" yaagees. 17Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Ane qoppite. Yeehuwaa yeekkiya maccaasata xeesidi ehiissite; zilaassaa zilaaliya eranchcha maccaasatau kiittite. 18Eti eesuwan yiidi, nu aifee afuttaa siluwaa xoohana gakkanaassinne nu aifiyaa ciroi haattaa pulttana gakkanaassi nu bolli zilaalona. 19Xiyoonen hagaadan giya zilaassaa cenggurssai siyettees; 'Aayyeeroo! Nuuni moorettida! Nuuni mulekka kauyyida! Nu keettai qolettiichchido gishshau, nuuni biittaa aggidi baanau koshshees' yaagoosona" yaagees. 20Inttenoo, maccaasatoo, GODAA qaalaa siyite! Intte haittai a doonaappe kiyiya qaalaa ezggo. Intte macca naata zilaassaa tamaarissite; shooriyaa shooriyo koissaa tamaarissu. 21Aissi giikko, haiqoi naata ogiyan, wodallatakka gutaran qeexiiddi yiidi, nu maskkooteta gakkiis; nu kawo keettatunkka geliis. 22GODAI tana hagaadan yaagidi azaziis; "GODAI hagaadan yaagees; 'Asaa ahai pituwaadan dembban laalettana; eti cakkiyaageeti cakkidi olido kattaa mala; eta ooninne shiishshenna' yaaga" yaagidi azaziis. 23GODAI hagaadan yaagees; "Aadhdhida eranchchai ba eran ceeqqoppo; wolqqaamai ba wolqqan ceeqqoppo; woikko duree ba duretettan ceeqqoppo. 24SHin ceeqqiya urai ooninne tana eriyoogaaninne akeekiyoogan ceeqqo. Aggenna siiquwaa, suure pirddaanne xillotettaa sa7aa bollan oottiya GODAA, tana eriyoogan ceeqqo. Aissi giikko, taani hageetan ufaittais. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees. 25Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, bantta asho xalaalaa qaxxarettida asata taani qaxxayana gallassati yoosona. 26Hegeetikka Gibxxe, Yihudaa, Eedooma, Amoonanne Moo7aaba biittaa asatanne bantta huuphiyaa shubeeriyaa meedidi, bazzon de7iya asata ubbata. Aissi giikko, ha kawotettatu ubbaa asai tumuppe qaxxarettibeenna; Israa7eela asai ubbaikka ba wozanan qaxxarettibeenna" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\