Jeremiah 9:26

26Hegeetikka Gibxxe, Yihudaa, Eedooma, Amoonanne Moo7aaba biittaa asatanne bantta huuphiyaa shubeeriyaa meedidi, bazzon de7iya asata ubbata. Aissi giikko, ha kawotettatu ubbaa asai tumuppe qaxxarettibeenna; Israa7eela asai ubbaikka ba wozanan qaxxarettibeenna" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More