Job 1:5

5Gibiraa gallassati polettido wode, Iyyoobi maallado guuraara denddidi, ba naatu issuwaa issuwaa sunttan xuuggiyo yarshshuwaa yarshshees. I hegaa oottiyoogee, "Ta naati geelladan bantta wozanan Xoossaa qanggidi, nagara oottidaakkonne" giidi hirggido gishshaassa. I eta geeshshanaassi hegaa ubbaton oottees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More