Job 12

1Yaagin Iyyoobi zaaridi, hagaadan yaagiis; 2"Hayyanintta, intte tumukka asa; aadhdhida eratetta ubbaikka inttenaara haiqqana! 3SHin taukka intteegaadan akeekai de7ees; taani intteppe laafikke! Ha intte haasayidobaa ubbaa ooninne erees. 4Taani Xoossaa woossin, i siyido asa gidikkonne, ta laggetuyyo miicciyoobaa kiyaas; taani xillonne boree bainna asa gidikkokka, qilliicciyoobaa kiyaas. 5Inttena aiba metoinne gakkibeenna gishshau, ta metuwaa kareeta; kunddanau ganddigaariya bitaniyaakka sugeeta. 6Bonqqiyaageetu keettati saro de7oosona; Xoossaa yiilloyiyaageetikka hirggi bainnan de7oosona. Eta kushiyaa wolqqai eti goinniyo xoossa. 7"SHin neeni ane meheta oichcha; eti nena tamaarissana. Woikko saluwaa kafota oichcha; eti neeyyo yootana. 8Woikko sa7aara gooshettiya meretati nena tamaarissana; abbaa moletikka neeyyo odana. 9GODAA kushee hagaa oottidoogaa hageetu ubbaa giddon erennai oonee? 10Paxa de7iya meretatu ubbaa de7oinne asa ubbaa shemppoi a kushiyaana. 11Inxxarssai qumaa shaakki eriyoogaadan, haittai haasayaa shaakkidi erenneeyye? 12"Aadhdhida eratettai cimida asatu matan de7ees; daro wodiyaa de7iyoogee akeekaa immees. 13Xoossaassi aadhdhida eratettainne wolqqai de7ees; zoreenne akeekai an beettees. 14Xoossai qolidobaa zaaretti keexxanai oonee? I qachchido uraakka birshshi yeddanai oonee? 15Xoossai iraa teqqikko, biittai melees; i iraa bukissikko, di7oi biittaa bashshees. 16"Minotettainne xoonoi Xoossaagaa; cimettiyaageenne cimmiyaageenne naa77aikka appe garssaara de7oosona. 17Zoriyaageetuppe i aadhdhida eraa qaari ekkees; halaqatakka i gooshshees. 18I kawota kawotaa araataappe wottees; wottidi ailleta kessees. 19Qeesetuppekka bonchchuwaa qaari ekkees; wolqqaamatakka aatti yeggees. 20Ammanettida asatakka co77u oottees; cimatuppekka akeekaa wotti ekkees. 21Halaqata kaushshees; deriyaa kaalettiyaageetu wolqqaakka wurssees. 22"Xuman de7iya xuura yohota qonccissees; sakkana xuma sohuwaakka poo7o kessees. 23Xoossai kawotettata gitayees; gitayidi qassi xoonees. Kawotettaakka aassees; aassidi qassi xaissees. 24Sa7aa asaa halaqata akeekaa diggidi, ogee bainna bazzuwan toilattanaadan oottees. 25Poo7oi bainna xuman eti tattaafoosona; mattottida asatudan eti ganddigaaroosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\