Job 23

1Yaagin Iyyoobi hagaadan yaagidi zaariis; 2"Taani ha77ikka Xoossaa bolli makkalaisinne zuuzummais; aissi giikko, taani oolinkka a kushee ta bolli deexxiyoogaa aggibeenna. 3I de7iyoosaa taani erarkkinaashsha! I uttidosaakka gakkarkkinaashsha! 4Yaatiyaakko, taani ta mootuwaa a sinttan biddana shin! Ta doonaakka palaman kunttana shin! 5I ta mootuwaayyo zaariyoobi aibakkokka taani erana shin! 6I ba gita wolqqan tanaara eqettaneeshsha? CHii, chii, i taani odiyoogaa siyanaappe attin, hegaa hanenna. 7Ta wozanai suure gidiyo gishshau, taani Xoossaara mootettanau danddayais; i ta daannai tana merinau shatinttana. 8"SHin aissee, taani arshsho biikko, i yan de7enna; qassi taani arggo biikkokka, a demmikke. 9I huuphessa bagga biittan oottiyo wode, taani a be7ikke; qassi tohossa bagga biitti simmiyo wodekka, taani a demmikke. 10SHin i ta tangguwaa ubbaa erees; i tana paaccikko, taani worqqaadan geeshsha gidiyoogaa i be7ana. 11Taani i hemettido ogiyaa baqqa oiqqada hemettaas; a ogiyaappe wora simmabeikke. 12A doonaappe kiyiya azazuwaappe taani shaahettabeikke; a qaalaakka ta wozanan wottaas. 13"Xoossai laamettenna. Aara eqettana, woikko ba koyidobaa i oottennaadan a teqqana asi baawa. 14I taayyo halchchidobaa polana; hegeetu mala, hara daro halchchotikka ayyo de7oosona. 15Hegaa gishshau, a sinttan eqqiyoogee keehippe tana yashshees; hegaa ubbabaa qoppada, taani kokkorais. 16Ta wozanai taahanaadan Xoossai oottiis; Ubbaa Danddayiya Xoossai tana daganttiis. 17Sakkana xumai ta som77uwaa goozikkokka, tana he xumai haasayaa diggibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\