Yohaannisa 10

1Yesuusi, “Taani intteyyo tumaa odais; dorssaa birddiyau penggeera gelennan harasaara geliya ooninne kaisonne pangga. 2SHin penggeera geliyaagee dorssaa heemmiya asa. 3Penggiyaa naagiyaagee au penggiyaa dooyees; dorssatikka a qaalaa siyana; i ba dorssata eta sunttan sunttan xeesidi, kare kaalettana. 4I baageeta kare kessidoogaappe guyyiyan, etappe sinttaara hemettees; etikka a qaalaa eriyo gishshau, a kaalloosona. 5Hara uraa qaalaa eti erenna gishshau, appe baqatanaappe attin, a geeduwaa kaallokkona” yaagiis. 6Yesuusi etau ha leemisuwaa odiis; shin i etau ai odiyaakkonne eti akeekibookkona. 7Yesuusi qassikka etau, “Taani intteyyo tumaa odais; taani dorssatuyyo pengge. 8Taappe kase yiida ubbai kaisonne pangga; shin dorssati eti giyoogaa siyibookkona. 9Penggee tana; tanan geliya ooninne attana. I gelananne kiyana; qassi lo77o maatai de7iyoosaakka demmana. 10Kaisoi wuuqqanau, woranaunne xaissanau yiyoogaappe attin, harabau yeenna; taani etau de7oi de7ana malanne kumidi palahana mala yaas. 11“Taani dorssaa loitta heemmiyaagaa; dorssaa loitti heemmiyaagee he dorssatu gishshau haiqqees. 12Miishshaa ekkidi heemmiya urai wanggireelloi yiishin be7idi, dorssata yeggi bayidi baqatees. Aissi giikko, dorssati aageeta gidokkona; qassi ikka dorssata heemmiyaagaa gidenna. Hegaa gishshau, wanggireelloi dorssata oiqqeesinne laalees. 13Miishshaa ekkidi heemmiyaagee miishshau heemmiyo gishshaunne dorssaabai a qofissenna gishshau, dorssata aggi bayidi baqatees. 14“Taani dorssaa loitta heemmiyaagaa; ta Aawai tana eriyoogaadan, taanikka qassi ta Aawaa erais. Hegaadankka, taani ta dorssata erais; ta dorssatikka tana eroosona. Qassi taani ta dorssatu gishshau, haiqqanau koyais. 16Ha wudiyan bainna hara dorssatikka tau de7oosona. Taani etakka ehaanau bessees. Qassi eti ta qaalaa siyana; issi wudee de7ana; heemmiyaageekka issuwaa gidana. 17“Taani ta shemppuwaa zaarettada ekkana mala, aattada immanau koyiyo gishshau, ta Aawai tana siiqees. 18Taani dosada ta shemppuwaa aatta immiyoogaappe attin, taappe ooninne ekkenna. Taayyo ta shemppuwaa aatta immiyo maatai de7ees; qassi zaarettada ekkanaukka maatai de7ees. Taani ha azazuwaa ta Aawaappe ekkaas” yaagiis. 19He haasayaa gishshau, Aihudatu giddon qassikka shaahoi merettiis. 20Etappe dariya baggai, “Aani xalahee de7ees! I gooyees! A haasayaa aissi siyeetii?” yaagidosona. 21Harati qassi, “Xalahee oiqqido asi hagaadan haasayenna; xalahee qooqe asa aife xeelissanau danddayiiyye?” yaagidosona. 22Yerusalaamen Beeta Maqidasiyaa Ooraxissiyo Baalai gakkiis; sa7ai he wode balggo. 23Yesuusi Beeta Maqidasiyan Solomona baranddan, yaanne haanne hamettees. 24Aihudati Yesuusa matan yuuyi aadhdhidi, “Neeni nuna aude gakkanaassi sirissaidda wottuutee? Neeni Kiristtoosa gidikko, nuuyyo geeshshada oda” yaagidosona. 25Yesuusi etayyo zaaridi, “Taani intteyyo yootaas; shin tana ammanekketa; taani ta Aawaa sunttan oottiyo oosoi tabaa markkattees. 26SHin taani intteyyo odidoogaadan, intte ta dorssa gidenna gishshau ammanekketa. 27Ta dorssati ta qaalaa siyoosona; taani eta erais; etikka tana kaalloosona. 28Taani etayyo merinaa de7uwaa immais; qassi eti mulekka haiqqokkona. Ooninne ta kushiyaappe eta wotti ekkanau danddayenna. 29Eta taayyo immida ta Aawai ooppenne aadhdhees; ooninne ta Aawaa kushiyaappe eta wotti ekkanau danddayenna. 30Taanne ta Aawai issuwaa” yaagiis. 31Aihudati Yesuusa caddanau qassikka shuchchaa denttidosona. 32Yesuusi eta, “Taani oottanau ta Aawai taayyo immido daro lo77o oosuwaa inttena bessaas; hegeetuppe augeetu gishshau, tana shuchchan caddanau koyeetii?” yaagiis. 33Aihudati zaaridi, “Nuuni nena lo77o ooso gishshau, shuchchan caddanau koyokko; shin neeni Xoossaa cayiyo gishshaunne qassi asa gidaidda ne huuphiyaa Xoossaa oottido gishshau, caddanau koyoos!” yaagidosona. 34Yaagin Yesuusi zaaridi, “Intte higgiyan Xoossai, 'Intte xoossata' giidoogee xaafettibeennee? 35Xoossaa maxaafata laammanau danddayettenna; Xoossai ba qaalai yiido asata, 'xoossata' giidi xeesidobaa gidikko, 36taani, 'Taani Xoossaa Na7aa' giido gishshau, ta Aawai anjjidi, sa7aa kiittido tana, 'Xoossaa cayaasa' yaageetii? 37Taani ta Aawai oottiyoogaa oottana xayikko, tana ammanoppite. 38SHin taani oottiyaabaa gidikko, harai atto intte tana ammanana xayikkokka, ta Aawai tanan de7iyoogaanne taanikka ta Aawan de7iyoogaa eranaadaaninne akeekanaadan, ta oosuwaa ammanite” yaagiis. 39Qassikka eti a oiqqanau koyidosona; shin i etappe baqatiis. 40Yohaannisi kase xammaqiyoosaa Yorddaanoosa SHaafaappe hefintti Yesuusi pinnidi, yaani de7iis. 41Daro asai Yesuusakko yiidi, “Yohaannisi wolqqaama malaata oottibeenna; shin i ha bitaniyaabaa haasayidobai ubbai tuma” yaagidosona. 42Yaani daro asai Yesuusa ammaniis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\