Yohaannisa 11

1Biitaaniyaa giyo qeeri kataman Al77aazara giyo issi bitanee harggiis; he katamai Mairaamanne i michchiyaa Martta de7ido katamaa. 2Godaa tohuwaa shittuwaa tiyada, ba binnaanan a tohuwaa quccidaara he Mairaamo; harggidaagee qassi i ishaa Al77aazara. 3Hegaa gishshau, michchentti, “Godau, neeni siiqiyoogee harggiis” giidi Yesuusayyo kiittidosona. 4Yesuusi hegaa siyido wode, “Taani Xoossaa Na7ai harggiyaa gaasuwan bonchchettana mala, Xoossaa bonchchuwaassi ha harggee Al77aazara oiqqidoogaappe attin, woriya hargge gidenna” yaagiis. 5Yesuusi Martto, i michchiyoonne Al77aazara siiqees; 6Al77aazari harggidoogaa Yesuusi siyido wode, ba de7iyoosan naa77u gallassaa pe7iis. 7Hegaappe guyyiyan, Yesuusi ba erissiyo ashkkarata, “Naa77anttuwaa Yihudaa biitti boos” yaagiis. 8Erissiyo ashkkarati zaaridi, “Tamaarissiyaagoo, guutta wodeppe kase Aihudati nena shuchchan caddanau koyidosona; qassikka yaa buutee?” yaagidosona. 9Yaagin Yesuusi, “Issi gallassan tammanne naa77u saatee de7ees; de7enneeyye? Gallassi hemettiya asi xubettenna; aissi giikko, i ha sa7aa poo7uwaa be7ees. 10SHin qammi hemettiya urai de7ikko, poo7oi aani bainna gishshau, xubettees” yaagiis. 11Yesuusi hegaa giidoogaappe guyyiyan, qassikka etau, “Nu dabboi Al77aazari xiskkiis; shin xiskkuwaappe a denttanau taani bais” yaagiis. 12Erissiyo ashkkarati zaaridi, “Godau, i xiskkidabaa gidikko, denddana” yaagidosona. 13Al77aazari haiqqidoogaa Yesuusi odiis; shin Al77aazari xiskkidi zin77idoogaa odiis giidi, eti qoppidosona. 14Hegaa gishshau, Yesuusi geeshshidi eta, “Al77aazari haiqqiis. 15Intte ammanana mala, taani he sohuwan de7ennaagaayyo, intte gishshau ufaittais. SHin hinddite; akko boos” yaagiis. 16Hegaappe guyyiyan, Menttiyaa giyo Toomaasi ba lagge erissiyo ashkkarata, “Aara haiqqanau nuunikka qassi boos!” yaagiis. 17Yesuusi gakkiyo wode, Al77aazari moogettoosappe oiddu gallassa gidiis. 18Biitaanee Yerusalaameppe naa77u kilo meetire keenaa haakkees. 19Daro Aihudati Marttonne Mairaamo eta ishai haiqqidoogau minttettanau yiidosona. 20Martta Yesuusi yiidoogaa siyada, a mokkanau kiyaasu; shin Mairaama sooni attaasu. 21Martta Yesuusa, “Godau, neeni hagan de7idabaa gidiyaakko, ta ishai haiqqenna. 22SHin neeni woossiyoobaa ai gidikkokka, Xoossai neeyyo harai atto ha77ikka immanaagaa taani erais” yaagaasu. 23Yesuusi, “Ne ishai haiquwaappe denddana” yaagiis. 24Yaagin Martta, “Wurssettaa gallassi haiquwaappe denddanaagaa taani erais” yaagaasu. 25Yesuusi iyyo, “Taani denddonne de7o; tana ammaniya urai harai atto, haiqqikkokka paxa de7ana. 26Qassi paxa de7iya urainne tana ammaniya urai ubbai mulekka haiqqenna; hegaa neeni ammanai?” yaagiis. 27Martta zaarada, “Godau, ee taani ammanais; neeni Xoossaa Na7aa, sa7aa yaanau de7iya Kiristtoosa gidiyoogaa taani ammanais” yaagaasu. 28Martta hegaa giidoogaappe guyyiyan, baada ba michcheeyyo geeman xeesada, “Tamaarissiyaagee yiidi, nena koyees” yaagaasu. 29Mairaama hegaa siyido wode, eesuwan dendda eqqada Yesuusakko baasu. 30Yesuusi Martta a mokkidosan de7eesippe attin, biron qeeri katamaa gakkiichchibeenna. 31Mairaamo minttettiiddi, sooni iira de7iya Aihudati, a eesuwan dendda eqqada kare kiyiyoogaa be7idi, Al77aazari moogettido gonggoluwaa baada yaani yeekkanau hanausu yaagidi, o kaallidi kiyidosona. 32Mairaama Yesuusi de7iyoosaa baada Yesuusa be7ido wode, a tohuwaa bollan kunddaasu; kunddada, “Godau, neeni hagan de7idobaa gidiyaakko, ta ishai haiqqenna shin!” yaagaasu. 33Yesuusi a yeekkiyoogaanne qassi iira yiida Aihudatikka yeekkiyoogaa be7idi, ba wozanan daro mishettiis; qassi tookki shemppiis. 34Eta, “Awan moogidetii?” yaagidi oichchin, “Godau, yaada be7a” yaagidi zaaridosona. 35Yesuusi afuxxiis. 36Hegaa gishshau, Aihudati, “Al77aazara i ai keenaa siiqiyaakko be7ite!” yaagidosona. 37SHin etappe issooti issooti, “Hagee qooqe bitaniyaa xeelissidaagee ha bitanee haiqqenna mala teqqanau danddayennee?” yaagidosona. 38Yesuusi qassikka wozanappe qarettidi, Al77aazari moogettido gonggoluwaakko biis; he gonggoloi shuchchan qum77etti uttiis. 39Yesuusi, “SHuchchaa pogite!” yaagidi azaziis. Haiqqida bitaniyaa michchiyaa Martta, “Godau, i haiqqoosappe oiddu gallassa gidido gishshau, ha77i xinqqana!” yaagaasu. 40Yesuusi Martto, “Ammaniyaabaa gidikko, neeni Xoossaa bonchchuwaa be7anaagaa taani neeyyo yootabeikkinaa?” yaagiis. 41Eti shuchchaa denttidosona; denttin Yesuusi saluwaa pude xeellidi, “Aawau, taani giyoogaa neeni siyido gishshau, nena galatais. 42Neeni ubba wode siyiyoogaa taani erais; shin hagan yuuyi aadhdhidi eqqida asai neeni tana kiittidoogaa ammanana mala, hagaa taani eta gishshau gais” yaagiis. 43Yesuusi hegaa giidoogaappe guyyiyan, ba qaalaa xoqqu oottidi, “Al77aazaraa, haa kiya!” yaagiis. 44Haiqqida bitaniyau kusheenne tohoi shaluwan qashetti uttidaashiininne a som77oikka afalan kametti uttidaashin kiyiis. Kiyin Yesuusi eta, “Birshshidi aggi bayite! Bo!” yaagiis. 45Hegaa gishshau, Mairaamikko yiida Aihudatuppe daroti Yesuusi oottidoogaa be7idi, a ammanidosona. 46SHin etappe issooti issooti Parisaawetukko biidi, Yesuusi oottidoogaa etau odidosona. 47Hegaappe guyyiyan, qeese halaqatinne Parisaaweti yaa7aa shiishshidi, “Ha bitanee daro wolqqaama malaataa oottiyo gishshau, ai oottanee? 48Nuuni a co77u giidi, aggi bayikko, asai ubbai a ammanana; qassi Roome biittaa asati yiidi, nu Beeta Maqidasiyaanne nu asaa xaissana” yaagidosona. 49Etappe issoi Qayaafa giyoogee, he laitti qeese ubbatu halaqa gididaagee, “Intte ainne erekketa! 50Asai ubbai xayiyoogaappe asa ubbaa gishshau, issi asi haiqqiyoogee keha gidiyoogaa intte akeekite” yaagiis. 51I hegaa baappe gibeenna; shin he laitti qeese ubbatu halaqa gidiyo gishshau, Yesuusi Aihuda asaa gishshau haiqqanau bessiyoogaa hananabaa yootiis. 52Qassi Yesuusi Aihuda asaa xalaalaayyo haiqqenna; shin laaletti de7iya Xoossaa naata issippe shiishshanau haiqqana. 53He gallassappe doommidi, eti a woranau maqettidosona. 54Hegaa gishshau, Yesuusi Aihudatu giddon qoncciyan yaa haa hemettibeenna; shin bazzuwaa lanqqiyan de7iya biitti, Efireema giyo qeeri katamaa biis. Biidi ba erissiyo ashkkaratuura he sohuwan takkiis. 55Aihudati Paasikaa bonchchiyo gallassai matiis; qassi daro asai bana geeshshanau, Paasikaa bonchchiyo gallassai gakkanaappe kase he biittaappe Yerusalaame biis. 56Eti Yesuusa koyoosona; Beeta Maqidasiyan eqqidi, “Ai qoppeetii? Paasikaa bonchchiyoosaa Yesuusi yeennee?” yaagidi issoi issuwaa oichchidosona. 57Qassi qeesetu halaqatinne Parisaaweti Yesuusa qachchanau, i de7iyoosaa eriya ooninne banttayyo yootana mala azazidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\