Yohaannisa 12

1Paasikaa bonchchiyo gallassaappe usuppun gallassaa kasetidi, Yesuusi i haiquwaappe denttido Al77aazari de7iyo Biitaaniyaa giyo katamaa biis. 2He sohuwan eti au kahuwaa kattidosona; Al77aazari aara issippe uttidaashin, Martta kahuwaa kattausu. 3Mairaama daro miishshan baizettiya narddoose giyo geeshsha shittuwaa ehaada, Yesuusa tohuwaa tiyaasu; tiyada ba binnaanan a tohuwaa quccaasu; keetta ubbai shittuwaa sawuwan tonggu gees. 4SHin Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe issoi, Yesuusa aatti immanaagee, Yihudaa Asqqorootu, 5“Ha shittoi issi xeetanne ishatamu biran baizettin, aibissi birai hiyyeesau imettennee?” yaagiis. 6I kaiso gidido gishshau, hegaa giisippe attin, hiyyeesau qarettidi gibeenna; i miishshaa qarcciitaa oiqqiyaagaa gidiyo gishshau, ubba wode appe baayyo ekkees. 7Yesuusi, “Bau de7iyaabaa taani moogettiyo gallassau minjju; o aggite. 8Hiyyeesati ubba wode inttenaara de7ana; shin taani ubba wode inttenaara de7ikke” yaagiis. 9Aihudatuppe daro asai Yesuusi Biitaaniyan de7iyoogaa siyidi, yaa biis; eti Yesuusa be7ana gishsha xalaalau gidennan, i haiquwaappe denttido Al77aazarakka be7anau biidosona. 10Hegaa gishshau, qeese halaqati Al77aazarakka qassi woranau maqettidosona. 11Aissi giikko, Al77aazara gaasuwan daro Aihudati banttana kaalettiyaageeta aggi bayidi, Yesuusa ammanoosona. 12Wonttetta gallassi Paasikaa bonchchiyoosaa yiida daro asai Yesuusi Yerusalaame biyoogaa siyiis. 13Siyidi zambbaa haittaa oiqqidi, a mokkanau kiyidosona. Bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Xoossai galatetto! Xoossaa sunttan yiya Israa7eela kawoi anjjettidaagaa!” yaagidosona. 14Xoossaa maxaafai, “Xiyoone katamau, yayyoppa! Be7a, ne kawoi hare maraa bolli uttidi yees” giyoogaadan, Yesuusi hare maraa demmidi, a toggiis. 16Yesuusi erissiyo ashkkarati hegaa kase akeekibookkona; shin Yesuusi bonchchettidoogaappe guyyiyan, Xoossaa maxaafai hegaa ubbaa giidoogaanne qassi etikka hegaa ubbaa Yesuusayyo oottidoogaa hassayidosona. 17Al77aazari moogettido gonggoluwaappe Yesuusi a xeesidi, haiquwaappe denttido wode, Yesuusaara de7iya daro asai Yesuusayyo markkattiis. 18Daro asai a mokkanau kiyidoogee, i he wolqqaama malaataa oottido gishshassa. 19Hegaa gishshau, Parisaaweti issoi issuwaa, “Intte ainne oottanau danddayennaagaa be7eetii! Be7ite, dere ubbai a geeduwaa kaallees” yaagidosona. 20Paasikaa bonchchiyo gallassi goinnanau Yerusalaame biidaageetu giddon issi issi Giriike asati de7oosona. 21Eti Galiila biittan Beetasaida giyo katamaappe yiida Piliphphoosakko biidi, “Godau, nuuni Yesuusa be7anau koyoos” yaagidi woossidosona. 22Piliphphoosi biidi, Inddiraasayyo odiis; odin naa77aikka biidi, Yesuusayyo odidosona. 23Yesuusi etau hagaadan yaagiis; “Taani, Asa Na7ai, bonchchettiyo saatee gakkiis. 24Taani intteyyo tumaa odais; issi gistte aifiyaa biittan wodhdhada wooqqana xayikko, barkka attausu. SHin he gisttee aifiyaa wooqqikko, daro aifiyaa aifausu. 25Ba shemppuwaa siiqiya ooninne bashshees; qassi ba shemppuwaa ha sa7an ixxiya ooninne merinaa de7uwau ashshees. 26Ooninne tau oottikko, tana kaallanau bessees; qassi taani de7iyoosan ta ashkkaraikka de7ana. Tau oottiya oonanne, ta Aawaikka a bonchchana. 27“Ha77i ta shemppoi daro un77ettiis; yaatin woigoo? Taani, 'Ta Aawau, tana ha saateeppe ashsharkkii' yaagoo? CHii, taani ha saatiyan yiidoogee hagaa gishshassa. 28Ta Aawau, ne sunttaa bonchcha” yaagiis. He wode saluwaappe, “Taani ta sunttaa bonchchaas; qassikka gujjada bonchchana” yaagiya qaalai yiis. 29He sohuwan eqqida daro asai he qaalaa siyidi, “Hegee dadaa” yaagiis. Harati qassi, “Kiitanchchai ayyo haasayiis” yaagidosona. 30Yesuusi zaaridi eta, “Ha qaalai intte gishshau yiidoogaappe attin, ta gishshassa gidenna. 31Ha sa7ai pirddettiyo wodee ha77a; ha sa7aa haariyaagee ha77i kare olettana. 32Qassi taani masqqaliyaa bolli kaqettiyo wode, asa ubbaa taakko ekkana” yaagiis. 33I hegaa giidoogee ai mala haiquwaa i haiqqanaakkonne eta erissanaassa. 34Daro asai zaaridi Yesuusa, “Nu higgee Kiristtoosi merinau de7iyoogaa odees. Yaatin, neeni woigada, 'Asa Na7ai masqqaliyaa bolli kaqettana' gai? He Asa Na7ai oonee?” yaagidosona. 35Yaagin Yesuusi, “Poo7oi inttenaara guutta wodiyaa takkana. Intteyyo xumenna mala, poo7oi de7ishin, poo7uwan hemettite. Xuman hemettiya urai au biyaakkonne erenna. 36Poo7uwaa asa gidana mala, intteyyo poo7oi de7ishin, poo7uwaa ammanite” yaagiis. Yesuusi hegaa haasayidoogaappe guyyiyan, biidi etappe geemettiis. 37I hegaa keena wolqqaama malaataa eta sinttan oottikkokka, hananabaa yootiya Isiyaasi, “Godau, nu markkatettaa ooni ammanidee? Godai ba wolqqaa oona bessidee?” giidoogee tuma gidana mala, eti a ammanibookkona. 39Isiyaasi qassikka, “Eta aifee xeellenna mala, eta wozanaikka akeekenna mala, eti Xoossaakko simmin, i eta pattenna mala, Xoossai eta aifiyaa qooqissiis. Eta wozanaa dammissiis” giido gishshau, eti ammananau danddayibookkona. 41Isiyaasi Yesuusa bonchchuwaa be7ido gishshaunne qassi abaa haasayido gishshau, hegaa giis. 42Hegaa gidinkka, harai atto Aihudatu halaqatuppekka daroti Yesuusa ammanidosona. SHin Parisaaweti banttana Aihudatu woosa keettaappe kessoosona giidi yayyido gishshau, ammanida giidi markkattibookkona. 43Aissi giikko, eti Xoossaa sabaappe aattidi, asa sabaa siiqidosona. 44Yesuusi ba qaalaa xoqqu oottidi yaagiis; “Tana ammaniya ooninne tana kiittidaagaakka ammaniyoogaappe attin, ta xalaalaa ammanenna. 45Tana be7iya ooninne tana kiittidaagaakka be7ees. 46Tana ammaniya ubbai xuman de7enna mala, taani poo7o gidada sa7aa yaas. 47Ta qaalaa siyidi azazettenna uraa oonanne taani pirddikke; aissi giikko, taani sa7aa ashshanau yiidoogaappe attin, pirddanau yabeikke. 48Tana ixxiya oonanne qassi ta qaalaa ekkenna oonanne pirddiyaagee de7ees. Taani yootido qaalai wurssettaa gallassi he uraa pirddana. 49Aissi giikko, taani hagaa taappe haasayabeikke; shin tana kiittida ta Aawai taani gaanaagaanne haasayanaagaa tana azaziis. 50Qassi a azazoi merinaa de7uwaa ehiyoogaa taani erais; hegaa gishshau, taani yootiyoogee ta Aawai tana yoota giidi odidoogaa” yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\