Yohaannisa 14

1Yesuusi erissiyo ashkkarata, “Intte wozanai hirggoppo; Xoossaa ammanite; tanakka ammanite. 2Ta Aawaa keettan daro sohoi de7ees. Hegaa gidennaakko, taani intteyyo hegaa yootikke; taani intteyyo sohuwaa giigissanau bais. 3Taani baada sohuwaa giigissoogaappe guyyiyan, taani de7iyoosan inttekka de7ana mala, simmada yaada inttena taakko ekka efaana. 4Qassi intte taani biyo ogiyaa ereeta” yaagiis. 5Yaagin Toomaasi, “Godau, neeni biyoosaa nuuni erokko; ogiyaa waanidi eranau danddayiyoonii?” yaagiis. 6Yesuusi zaaridi, “Ogee, tumainne de7oi tana; ta baggaarappe attin, ooninne ta Aawaakko baanau danddayenna. 7Intte tana eriyaabaa gidiyaakko, ta Aawaakka erana; ha77ippe doommidi, intte a ereetanne qassi a be7ideta” yaagiis. 8Piliphphoosi Yesuusa, “Godau, Aawaa nuna bessa; hegee nuuyyo gidana” yaagiis. 9Yesuusi zaaridi yaagiis; “Taani hagaa keena wodiyaa inttenaara de7inkka, tana erikkii Piliphphoosaa? Tana be7ida urai Aawaakka be7iis; yaatin, neeni woigada, 'Aawaa nuna bessa' gai? 10Taani Aawaa giddon de7iyoogaa qassi Aawaikka ta giddon de7iyoogaa neeni ammanikkiiyye? Taani intteyyo odiyo qaalaa taani taappe odikke; shin ta giddon de7iya Aawai ba oosuwaa oottees. 11Taani Aawaa giddon de7iyoogaaninne qassi Aawaikka ta giddon de7iyoogan tana ammanite; hegee xayikko, abau a oosuwaabau tana ammanite. 12“Taani intteyyo tumaa odais; tana ammaniya urai taani oottiyo oosuwaa oottana. Taani Aawaakko biyo gishshau, he urai hagaappe aadhdhiya oosuwaa oottana. 13Aawai Na7aa baggaara, ta baggaara bonchchettana mala, ta sunttan intte woossiyo ubbabaa taani intteyyo polana. 14Intte ta sunttan tana ai oichchikkokka, taani polana. 15“Intte tana siiqiyaabaa gidikko, ta azazuwaa naagana. 16Taani Aawaa woossana; inttenaara merinau de7ana mala, tumatettaa Ayyaanaa, hara minttettiyaagaa intteyyo i immana. Ha sa7ai he tumatettaa Ayyaanaa be7ennaagaanne erennaagaa gidiyo gishshau, a ekkanau danddayenna; shin i inttenaara de7iyo gishshaunne intte giddon de7ana gishshau, intte a ereeta. 18“Taani inttena intterkka yeggabeikke; taani simmada inttekko yaana. 19Guutta wodiyaappe guyyiyan, sa7ai tana naa77antto be7enna; shin intte tana be7ana; taani paxa de7iyo gishshau, inttekka qassi paxa de7ana. 20Taani ta Aawaa giddon de7iyoogaanne intte ta giddon de7iyoogaa, qassi taani intte giddon de7iyoogaanne intte he gallassi erana. 21“Ta azazoi a matan de7iyo asi, qassi he azazuwaakka naagiyaagee, i tana siiqiya asa. Tana siiqiya asa ta Aawaikka siiqees; taanikka a siiqais. Taani ayyo qonccana” yaagiis. 22Yihudaa Asqqoroota gidenna Yihudai Yesuusa, “Godau, neeni ne huuphiyaa sa7aa bessennan, nuna bessana giyoogaa woigada gai?” yaagiis. 23Yaagin Yesuusi, “Tana siiqiya ooninne ta qaalaa naagana; ta Aawai a siiqana; qassi ta Aawainne taaninne akko yiidi, aara de7ana. 24Tana siiqenna urai ooninne ta qaalau azazettenna; intte siyiyo qaalai tana kiittida Aawaagaa gidiyoogaappe attin, taagaa gidenna. 25“Taani inttenaara issippe de7aidda hagaa intteyyo odaas; 26shin Geeshsha Ayyaanai, minttettiyaagee, Aawai ta sunttan kiittanaagee, inttena ubbabaa tamaarissana. Taani intteyyo odido ubbabaakka inttena hassayissana. 27“Taani sarotettaa inttenaara wottais; ta sarotettaa intteyyo immais. Taani sa7ai immiyo sarotettaa malaa immikke. Intte hirggoppitenne yayyoppite. 28Taani intteyyo, 'Taani bais; shin simmada inttekko yaana' giidoogaa siyideta; intte tana siiqidobaa gidiyaakko, taappe Aawai dariyo gishshau, taani Aawaakko biyoogan intte ufaittana shin. 29Hegee haniyo wode intte ammanana mala, hegee hanennan de7ishin, haara kasetada taani intteyyo odarggaas. 30“Ha sa7aa haariyaagee yiyo gishshau, taani hagaappe sinttan inttenaara keehi haasayikke. Tana i ainne oottanau danddayenna. 31SHin taani Aawaa siiqiyoogaa sa7ai eranau bessees; qassi taanikka Aawai tana azazidoogaadan oottais. Denddi eqqite; hagaappe boos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\