Yohaannisa 15

1“Taani woine giyo turaayyo tumu ano; goshshanchchai ta Aawaa. 2Ta giddon de7iya aife aifenna turaa mara ubbaa i karees; aifiya turaa mara ubbai kaseegaappe keehi aifanaadan, he maraa xeeraa i qanxxana. 3Taani intteyyo ha77i odido qaalaa gaasuwan, intte geeshsha. 4Ta giddon de7ite; taanikka intte giddon de7ana. Woiniyaa turaa marai anoora issippe de7ennan xayikko, he marai barkka aife aifanau danddayennaagaadan, inttekka ta giddon de7ennan xayikko, aife aifanau danddayekketa. 5“Taani woine turaayyo ano; intte he turaa marata. Ta giddon de7iya urai, taanikka a giddon de7iyo urai, daro aife aifana; aissi giikko, taani bainnan intterkka ainne oottanau danddayekketa. 6Ta giddon de7enna urai tura maradan, karen yeggin melana; melidaagaa shiishshidi taman wottin, i eexxana. 7Intte ta giddon de7ikko, qassi ta qaalaikka intte giddon de7ikko, intte koyidobaa aiba gidinkka woossite; intte ekkana. 8Intte daro aifiyaa aifikkonne qassi ta erissiyo ashkkarata gidikko, hegan ta Aawai bonchchettana. 9Aawai tana siiqidoogaadan, taanikka inttena siiqaas; ta siiquwan de7ite. 10Taani ta Aawaa azazuwaa naagada a siiquwan de7idoogaadan, inttekka ta azazuwaa naagikko, ta siiquwan de7ana. 11“Ta ufaissai inttenaara de7ana malanne, inttekka daro ufaittana mala, taani hagaa intteyyo yootaas. 12Ta azazoi hagaa; taani inttena siiqiyoogaadan, inttekka issoi issuwaara siiqettite. 13Ba shemppuwaa ba laggiyaayyo aattidi immiyoogaappe aadhdhiya siiqoi ooyyookka baawa. 14Taani inttena azazidobaa ubbaa oottikko, intte ta laggeta. 15“Ashkkarai ba godai oottiyoobaa erenna gishshau, taani inttena hagaappe sinttau ashkkarata giikke; shin taani inttena ta laggeta gaas. Aissi giikko, ta Aawaappe siyido ubbabaa taani intteyyo yootaas. 16Taani inttena dooridoogaappe attin, intte tana dooribeekketa. Intte biidi aifiyaa aifana mala, taani inttena sunttaas. Qassi Aawaikka intte ta sunttan woossidobaa ubbaa immana. 17Taani inttena azaziyoogee hagaa; issoi issuwaara siiqettite. 18“Sa7ai inttena ixxikko, kasetidi tana ixxidoogaa akeekite. 19Intte sa7aabaa gididaakko, sa7ai babaadan inttena siiqana; shin taani inttena sa7aappe dooridoogaappe attin, intte sa7aabaa gidekketa; sa7ai inttena ixxiyoogee hegaassa. 20'Ashkkarai ba godaappe darenna' gaada taani intteyyo odidoogaa hassayite. Eti tana yedettidabaa gidikko, inttenakka yedettana. Eti ta qaalaa naagidabaa gidikko, intte qaalaakka naagana. 21SHin eti tana kiittidaagaa erenna gishshau, ha ubbaa ta gaasuwan eti intte bolli wottana. 22Taani yaada etau odennabaa gidiyaakko, etau nagara gidenna; shin ha77i eti oottiyo nagaraa gaasoyiyoobi baawa. 23Tana ixxiyaagee ta Aawaakka ixxees. Ooninne oottibeenna oosuwaa eta giddon taani oottabeennabaa gidiyaakko, etau nagara gidennan attana; shin ha77i eti taani oottido oosuwaa be7idi, tanakka ta Aawaakka ixxidosona. 25SHin eta higgiyan, 'Tana coo ixxidosona' geetettidi xaafettidaagee polettana mala, hagee haniis. 26“SHin Aawaappe yiya tumatettaa Ayyaanai minttettiyaagee yaana. Taani Aawaappe intteyyo a yeddana; qassi i tabaa markkattana. 27Inttekka qassi kaseesappe doommidi, tanaara de7iyo gishshau, tabaa markkattana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\