Yohaannisa 16

1“Taani hagaa intte xubettenna mala, intteyyo odaas. 2Eti inttena bantta Aihuda woosa keettaappe kessi yeddana. Hegaa bolli qassi inttena woriya urai Xoossau oottiyoobaa au milatiyo wodee yaana. 3Eti hegaa intte bolli oottiyoogee tananne Aawaa erenna gishshassa. 4SHin eti hegaa intte bolli oottiyo wodee gakkiyo wode, taani intteyyo odidoogaa intte hassayana mala, taani intteyyo hagaa odaas. “Taani inttenaara de7iyo gishshau, koiro hegaa intteyyo odabeikke. 5SHin ha77i taani tana kiittidaagaakko bais; shin intteppe ooninne, 'Au bai?' giidi tana oichchiyai baawa. 6SHin taani hagaa odido gishshau, intte wozanan daro azzanoi de7ees. 7SHin taani intteyyo tumaa odais; taani biyoogee intteyyo keha. Aissi giikko, taani baana xayikko, minttettiyaagee inttekko yeenna; shin taani biikko, a inttekko yeddana. 8Qassi minttettiyaagee yiidi, nagaraabaa, xillotettaabaanne pirddaabaa ha sa7aa asaa erissana. 9Nagaraabai asai tana ammanenna gishshassa. 10Xillotettaabai qassi taani Aawaakko biyo gishshau, intte tana naa77anttuwaa be7ekketa. 11Xoossaa pirddaabai qassi sa7aa haariyaagee pirddettiichchido gishshassa. 12“Taani intteyyo odiyoobai darobai de7ees; shin ha77i intteyyo gelenna. 13Tumatettaa Ayyaanai yiyo wode, inttena tumatetta ubbaakko efaana. Aissi giikko, i ba siyidobaa odanaappe attin, baappe ainne odenna. Qassi sinttappe yaanabaa intteyyo i odana. 14I tana bonchchana; aissi giikko, i taayyo de7iyaabaappe ekkidi, intteyyo odana. 15Aawau de7iyaabai ubbai tabaa; minttettiyaagee tau de7iyaabaappe ekkidi, intteyyo odana taani giidoogee hegaassa. 16“Guutta wodeppe guyyiyan, intte tana be7ekketa; qassi guutta wodeppe guyyiyan, intte tana be7ana” yaagiis. 17Erissiyo ashkkaratuppe issooti issooti bantta giddon, “'Guutta wodeppe guyyiyan, intte tana be7ekketa; qassi guutta wodeppe guyyiyan, intte tana be7ana; aissi giikko, taani Aawaakko bais' giyoogee hegee woigiyoogee?” yaagidosona. 18“'Guutta wodeppe guyyiyan' giyoogee woigiyoogee? I aibau haasayiyaakkonne nuuyyo erettenna” yaagidosona. 19Eti bana oichchanau koyiyoogaa Yesuusi eridi, eta yaagiis; “Taani, 'Guutta wodeppe guyyiyan, intte tana be7ekketa; qassi guutta wodeppe guyyiyan, intte tana be7ana' giidoogau intte issoi issuwaa oichcheetii? 20Taani intteyyo tumaa odais. Intte yeekkananne koizzana; shin ha sa7ai ufaittana. Qassi intte azzanana; shin intte azzanoi ufaissa gidana. 21Issi maccaasiyaa na7a yelana haniyo wode, ba maaretaa wodee gakkido gishshau, he maaretaabaa hirggausu; shin na7a yelidoogaappe guyyiyan, na7i ha sa7an yelettido ufaissaa gishshau, ba maaretaa hassayukku. 22Hegaa gishshau, inttekka intte wozanan hirggeeta; shin taani naa77anttuwaa inttena be7ana; qassi intte wozanai keehi ufaittana; intte ufaissaa ooninne intteppe ekkenna. 23“He gallassi intte tana ainne woossekketa. Taani intteyyo tumaa odais; intte ta sunttan woossiyoobaa ubbaa Aawai intteyyo immana. 24Ha77i gakkanaassikka ta sunttan ainne woossibeekketa; intte ufaissai polettana mala, Xoossaa woossite; intte ekkana. 25“Hagaa taani intteyyo leemisuwan yootaas; shin taani leemisuwan yootenna wodee yaana; shin Aawaabaa taani intteyyo qoncciyan odana. 26Taani he gallassi, intte ta sunttan Aawaa woossana; qassi intte gishshau, taani Aawaa woossana giikke. 27Aissi giikko, Aawai ba huuphen inttena siiqees; intte tana siiqiyo gishshaunne taani Aawaa matappe yiidoogaa ammanido gishshau, i inttena siiqees. 28Taani Aawaa matappe sa7aa yaas; qassi sa7aa aggada Aawaakko baana” yaagiis. 29Erissiyo ashkkarati zaaridi Yesuusa, “Be7a, ha77i neeni qoncciyan haasayaasa; leemison ainne haasayakka. 30Neeni ubbabaa eriyoogaa nuuni ha77i eroos; qassi nena ooninne oichchana mala, neeni koyennaagaa eroos. Hegee nuna neeni Xoossaappe yiidoogaa ammanttees” yaagidosona. 31Yaagin Yesuusi zaaridi eta, “Ha77i ammaneetii? 32Be7ite, intte intte soo intte soo laalettiyo wodeenne ta xalaalaa yeggi bayiyo wodee yaana; ha77ikka yiichchiis. SHin Aawai tanaara de7iyo gishshau, ta xalaalaa gidikke. 33Intte ta giddon de7iiddi, saro de7ana mala, taani hagaa intteyyo odaas. Sa7an intte waayettana. SHin minnite; taani sa7aa xoonaas” yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\