Yohaannisa 17

1Yesuusi hegaa haasayidoogaappe guyyiyan, pude saluwaa xeellidi, hagaadan yaagiis; “Aawau, wodee gakkiis; ne Na7ai nena bonchchana mala, neeni ne Na7aa bonchcha. 2Aissi giikko, neeni ayyo immido ubbau merinaa de7uwaa i immana mala, asa ubbaa bollan ayyo maataa immadasa. 3Asai nena issi Xoossaa gididaagaa erana malanne, qassi neeni kiittido Yesuus Kiristtoosa erana mala, hagee merinaa de7o. 4Neeni taayyo oottanau immido oosuwaa polada, nena sa7an bonchchaas. 5Ha77ikka qassi Aawau, sa7ai merettanaappe kase ne matan taayyo de7iya bonchchuwan ne sinttan tana bonchcha. 6“Sa7aa asaappe neeni tau immidoogeeta nenaara eretissaas; eti neegeeta; qassi neeni eta tau immadasa. Eti ne qaalaukka azazettidosona. 7Ha77i neeni tau immido ubbabai neeppe yiidoogaa eti eroosona. 8Aissi giikko, neeni tau immido qaalaa taani etau immaas; etikka he qaalaa ekkidosona. Taani ne matappe yiidoogee tuma gidiyoogaa eroosona; eridi neeni tana kiittidoogaakka ammanidosona. 9“Taani etau woossais; sa7au nena woossikke. SHin neeni tau immido asau woossais; aissi giikko, eti neegeeta. 10Tau de7iya ubbabai nebaa; qassi neeyyo de7iya ubbabaikka tabaa. Taani eta baggaara bonchchettaas. 11Taani hagaappe guyyiyan, sa7an de7ikke; eti sa7an de7oosona; taani ha77i neekko bais. Geeshsha Aawau, ha neeni tau immidoogeeti neeninne taani issuwaa gidiyoogaadan, eti issuwaa gidana mala, eta ne sunttan naaga. 12Taani etaara sa7an de7aidda, neeni tau immido ne sunttaa wolqqan eta naagaas. Taani eta naagaas; Xoossaa maxaafai giidoogee polettana mala, xayoi bessiyo uraappe attin, etappe harai ooninne xayibeenna. 13“Ha77i taani neekko bais; eta wozanan ta ufaissai polettana mala, hagaa taani sa7an haasayais. 14Taani etau ne qaalaa immaas; taani sa7aassa gidennaagaadan, etikka sa7aassa gidenna gishshau, sa7ai eta ixxiis. 15Neeni xalahiyaappe eta naagana mala woossiyoogaappe attin, sa7aappe kessana mala woossikke. 16Taani sa7aassa gidennaagaadan, etikka sa7aassa gidokkona. 17Neeni tumatettan eta nebaa ootta; ne qaalaikka tumatettaa. 18Neeni tana sa7aa kiittidoogaadan, taanikka eta sa7aa kiittaas; 19qassi eti tumatettan nebaa gidana mala, eta gishshau, taani ta huuphiyaa neeyyo immais. 20“Taani eta xalaalau woossikke; shin eti qaalaa yootin, tana ammanidaageetuyyookka woossais. 21Eti ubbai issuwaa gidana mala, taani woossais. Aawau, neeni ta giddon de7iyoogaadan, qassi taanikka ne giddon de7iyoogaadan, eti nu giddon de7ona. Qassi neeni tana kiittidoogaa sa7ai ammanana mala, eti issuwaa gidona. 22Neeninne taani issuwaa gidiyoogaadan, eti issuwaa gidana mala, neeni tana bonchchidoogaadan, taanikka eta bonchchaas. 23Taani eta giddon de7in, neeni ta giddon de7in, qassi neeni tana siiqiyoogaadan, etakka siiqidoogaanne tana sa7aa kiittidoogaa sa7ai eranaadan, eti muleera issuwaa gidona. 24“Aawau, sa7ai merettanaappe kase neeni tana siiqido gishshau, tau immido ta bonchchuwaa eti be7ana mala, neeni tau immidoogeeti taani de7iyoosan tanaara de7ana mala koyais. 25“Xillo Aawau, sa7ai nena erenna; shin taani nena erais. Qassi neeni tana kiittidoogaa hageeti eroosona. 26Neeni tana siiqido siiqoi eta giddon de7ana mala, qassi taanikka eta giddon de7ana mala, taani ne sunttaa eta erissaas; sinttaukka erissana” yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\