Yohaannisa 18:37

37Hegaa gishshau, PHilaaxoosi Yesuusa, “Yaatin, neeni kawooyye?” yaagidi oichchiis. Yesuusi zaaridi, “Neeni tana kawo gaasa. Taani tumatettaayyo markkattana gishshau yelettaas; qassi hegaa gishshau, ha sa7aa yaas. Tumaa bagga gidiya ooninne taani giyoogaa siyees” yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More