Yohaannisa 19

1Hegaappe guyyiyan, PHilaaxoosi Yesuusa oiqqidi, lissuwan garafiis. 2Wotaaddarati agunttaappe akiliiliyaa loittidi, a huuphiyan wottidosona; qassi zo7o maayuwaakka a maizzidosona. 3Akko shiiqidi, “Aihuda kawuwau, shemppo gam77a!” yaagidi a qinxxalliyaa baqqidosona. 4PHilaaxoosi qassikka kare kiyidi Aihudata, “Be7ite, taani aani ai balanne demmabeennaagaa intte erana mala, a inttekko kare kessana” yaagiis. 5Hegaappe guyyiyan, Yesuusi agunttaa akiliiliyaa ba huuphiyan wottidi, zo7o maayuwaa maayidi, kare kiyiis; PHilaaxoosi Aihudata, “Bitaniyaa hagaa be7ite” yaagiis. 6Qeese halaqatinne wotaaddarati a be7ido wode, bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Masqqaliyaa bolli misimaariyan xishada a kaqqa! Kaqqa!” yaagidosona. Yaagin PHilaaxoosi eta, “Intte a ekki efiidi, masqqaliyaa bolli misimaariyan xishidi kaqqite; aissi giikko, taani ai balanne demmabeikke” yaagiis. 7Aihudati zaaridi, “Nuuyyo higgee de7ees; nu higgee giyoogaadan, i haiqqanau bessees; aissi giikko, i bana Xoossaa Na7aa oottiis” yaagidosona. 8PHilaaxoosi hegaa siyido wode, kaseegaappe keehi yayyiis. 9Qassikka PHilaaxoosi ba ooso keettaa simmi gelidi Yesuusa, “Neeni auppe yaadii?” yaagidi oichchiis; shin Yesuusi ayyo ainne zaaribeenna. 10Hegaa gishshau, PHilaaxoosi a, “Tau yootikkii? Nena birshshanau woi masqqaliyaa bolli misimaariyan xishada kaqqanau tau maati de7iyoogaa erikkiiyye?” yaagiis. 11Yaagin Yesuusi, “Xoossai neeyyo bollappe maataa immibeennabaa gidiyaakko, neeyyo ta bolli maati de7enna shin. Hegaa gishshau, tana neeyyo aatti immidaagee aadhdhiya nagaraa oottiis” yaagiis. 12PHilaaxoosi hegaa siyido wode, Yesuusa birshshanau oge koyiis; shin Aihudati bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Neeni a birshshiyaabaa gidikko, Kawuwaa Qeesaara dabbo gidakka! Bana kawo giya ooninne Qeesaara morkke!” yaagidosona. 13PHilaaxoosi hegaa siyidi, Yesuusa kare kessiis. Yaatidi shuchchaa baasidi kessidosaa giyoosan pirdda oidiyan uttiis; Ibraisxxe qaalan he sohoi gabataa giyoogaa. 14He gallassai Paasikaa bonchchiyo gallassau giigissiyo gallassa; sa7ai usuppun saate heera gidana. PHilaaxoosi Aihudata, “Intte kawuwaa hagaa be7ite!” yaagiis. 15Yaagin Aihudati bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Digga! Digga! Masqqaliyaa bolli misimaariyan xishada kaqqa!” yaagidosona. PHilaaxoosi zaaridi, “Intte kawuwaa taani masqqaliyaa bolli misimaariyan xishada kaqqiyoogaa koyeetii?” yaagidi oichchiis. Oichchin qeese halaqati, “Qeesaarappe hara kawoi nuuyyo baawa!” yaagidosona. 16Hegaappe guyyiyan, eti masqqaliyaa bolli misimaariyan xishidi, Yesuusa kaqqana mala, PHilaaxoosi etau aatti immiis. Eti Yesuusa oiqqidi, ekki efiidosona. 17Yesuusi ba masqqaliyaa tookkidi, Guuggiyaa Sohuwaa giyoosaa biis. “Guuggiyaa Sohuwaa” giyoogee Ibraisxxe qaalan “Golggottaa” giyoogaa. 18Eti he sohuwan masqqaliyaa bolli misimaariyan xishidi, Yesuusa kaqqidosona; qassi aara hara naa77u asata, issuwaa ya baggaara qassi issuwaa ha baggaara Yesuusa gidduwan wottidi, masqqaliyaa bolli misimaariyan xishidi kaqqidosona. 19PHilaaxoosi xifatiyaa xaafidi, masqqaliyaa bolli wottiis. I xaafidoogee, “Aihudatu Kawuwaa, Naazireeta Yesuusa” yaagees. 20Yesuusi masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettidi kaqettidosai katamaa matan de7iyo gishshau, daro Aihudati he xifatiyaa nabbabidosona. Xifatee Ibraisxxe qaalan, Roomaisxxe qaalaaninne Giriike qaalan xaafettiis. 21Hegaa gishshau, Aihuda qeese halaqati PHilaaxoosa, “'Ha bitanee bana Aihuda kawo yaagiis' gaada xaafappe attin, 'Aihuda kawo' gaada xaafoppa” yaagidosona. 22Yaagin PHilaaxoosi, “Taani xaafidoogaa xaafarggaas” yaagidi zaariis. 23Wotaaddarati masqqaliyaa bolli misimaariyan xishidi, Yesuusa kaqqidoogaappe guyyiyan, a maayuwaa ekkidi, oiddu kessi shaakkidosona; issi issi wotaaddaraa issi shaahoi gakkiis. A adussa maayuwaakka ekkidosona; adussa maayoi hashiyaappe doommidi, duge gakkanaassi yeda maayettiyaabaappe attin, qanxxettidi sikettibeenna. 24Wotaaddarati issoi issuwaa, “Oona gakkanaakko, saamaa yegganaappe attin, maayuwaa peerokko” yaagidosona. Hegee hanidoogee Xoossaa maxaafai, “Ta maayuwaa shaakki ekkidosona; ta adussa maayuwan saamaa yeggidosona” giyoogee polettanaassa. Hegaa gishshau, wotaaddarati hegaa oottidosona. 25SHin Yesuusa masqqaliyaa matan a aayyiyaa, a aayee michchiyaa, Qaliyoopha machchiyaa Mairaamanne Magddala giyo katamaappe yiida Mairaama eqqidosona. 26Yesuusi ba aayyiyaanne i siiqiyo erissiyo ashkkarai hegan eqqidaageeta be7idi, ba aayyiyo, “Ha mishiree, ne na7aa hagaa be7a!” yaagiis. 27Hegaappe guyyiyan, he erissiyo ashkkaraa, “Ne aayyiyo hanno be7a!” yaagiis. He erissiyo ashkkarai o he saatiyaappe doommidi, ba soo ekki efiis. 28Hegaappe guyyiyan, Yesuusi ubbabai ha77i polettidoogaa eridi, Xoossaa maxaafai giidoogee polettana mala, “Tana saammees” yaagiis. 29He sohuwan issi xuggaa kumida caala woine eessai de7ees. Eti ispponjjiyaa he woine eessan yeggidi, hiisoophphe giyo mittaa xeeran wottidi, Yesuusa doonaakko shiishshidosona. 30Yesuusi woine eessaa ganxxi be7idoogaappe guyyiyan, “Polettiis” yaagiis. Qassi hegaappe guyyiyan, ba huuphiyaa ziqqi oottidi, ba shemppuwaa immiis. 31He gallassai giigettiyo gallassa gidiyo gishshaunne qassi he Sambbatai daro bonchcho gidiyo gishshau, Sambbatan asatu ahai masqqaliyaa bolli pe7enna mala, kaqettida asatu suiliyaa menttidi, masqqaliyaappe wottana mala, Aihudati PHilaaxoosa woossidosona. 32Hegaa gishshau, wotaaddarati yiidi, Yesuusaara kaqettida koiro bitaniyaa suiliyaa menttidosona; qassi aara kaqettida naa77antto bitaniyaa suiliyaakka menttidosona. 33SHin Yesuusakko yiido wode i haiqqiichchidoogaa be7idi, a suiliyaa menttibookkona. 34Gidikkonne, wotaaddaratuppe issoi a miyyiyaa tooran caddiis; caddin sohuwaarakka suuttainne haattai goggi bayiis. 35Intte ammanana mala, hagaa be7idaagee markkattiis; i markkattiyoogeekka tumaa; qassi ba haasayai tuma gidiyoogaa i erees. 36Hegee hanidoogee Xoossaa maxaafai, “A meqettatuppe issoinne meqqenna” giidoogee polettanaassa. 37Qassikka Xoossaa maxaafai harai, “Asai ba caddidoogaa be7ana” yaagees. 38Hegaappe guyyiyan, Armmaatiyaasa giyo katamaappe yiida Yooseefi Yesuusa ahaa ekki efaanau PHilaaxoosa woossiis; Yooseefi Aihudatuyyo yayyido gishshau, asi erennan Yesuusa kaalliyaagaa. Yooseefi woossin PHilaaxoosi, “Ekkada efa” yaagiis. Hegaa gishshau, Yooseefi biidi, Yesuusa ahaa ekki efiis. 39Qassi Niqoodimoosi hegaappe kase Yesuusakko qammi yiidaagee, karbbiyaaranne godare uuttaara walahettida oitamanne ichchashu kilo giraame gidiyaagaa keena shittuwaa oiqqi ekkidi, Yooseefaara yiis. 40He naa77u asati Yesuusa ahaa ekkidi, Aihudati ahaa xaaxiyo maaraadankka, shittuwaara gattidi, liinuwaa giyo afalan xaaxidosona. 41Yesuusi masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettidi kaqettido sohuwan daro wogarai de7ees; he wogara giddon shuchchaa wooci kessido biron ooninne moogettibeenna ooratta gonggoloi de7ees. 42He gonggoloi matan de7iyo gishshaunne qassi Aihudati Sambbatau giigettiyo gallassa gidiyo gishshau, Yesuusa yaani wottidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\