Yohaannisa 4

1Yesuusi Yohaannisaagaappe dariya kaalliyaageeta baakko shiishsheesinne xammaqees giyoogaa Parisaaweti siyidoogaa Yesuusi erido wode, Yihudaappe aggidi, Galiila biis; gidikkokka, erissiyo ashkkarati xammaqidoogaappe attin, Yesuusi ba huuphen oonanne xammaqibeenna. 4Galiila biiddi, Samaariyaara aadhdhanaagee a ashshennabaa gidiis. 5Hegaa gishshau, Yaaqoobi ba na7aa Yooseefayyo immido gadiyaa matan de7iya Sikaara giyo Samaariyaa katamaa biis. 6He sohuwan Yaaqooba haattaa ollai de7ees; Yesuusi hemetan daafuridi, he haattaa ollaa matan uttiis. He wode sa7ai usuppun saate heera. 7Samaariyaa katamaa maccaasa issinniyaa haattaa duuqqanau yaasu; Yesuusi he maccaasiyo, “Tana haattaa ushsharkkii!” yaagiis. 8Yesuusi erissiyo ashkkarati quma shammanau katamaa biidosona. 9He maccaasiyaa zaarada, “Neeni Aihuda asa gidaidda, Samaariyaa maccaasa gidiya tana, waata haattaa ushsha gai?” yaagaasu; aissi giikko, Aihudati Samaaretuura giigettokkona. 10Yesuusi zaaridi o, “Neeni Xoossai immiyoobaanne qassi nena haattaa ushsha giyaagee oonakko eriyaabaa gidiyaakko, a woossana shin; i neeyyo de7o haattaa immana” yaagiis. 11Maccaasiyaa zaarada, “Godau, neeyyo duuqqiyoobi baawa; ollaikka ziqqa. Yaatin, de7o haattaa auppe ekkuutee? 12Nuuyyo ha haattaa ollaa immida nu aawaa Yaaqoobappe neeni gitatai? I, a naatinne a mehee hagaappe uyidosona” yaagaasu. 13Yaagin Yesuusi, “Ha haattaappe uyida ooninne naa77anttuwaa saamettana. 14SHin taani immana haattaa uyiya ooninne mulekka saamettenna. Taani immana haattai he aawu giddon merinaa de7uwau pulttiya pultto gidana” yaagiis. 15Maccaasiyaa zaarada, “Godau, taani saamettenna malanne haattaa tikkanaukka ha sohuwaa yeenna mala, taayyo he haattaa imma!” yaagaasu. 16Yaagin Yesuusi o, “Baada ne azinaa xeesada haa ya” yaagiis. 17Maccaasiyaa zaarada, “Tau azini baawa” yaagaasu. Yaagin Yesuusi o, “Tau azini baawa giyoogaa balabaakka. 18Neeni ichchashu azinaa geladasa; ha77i nenaara de7iya bitanee ne azina gidenna. Neeni ha77i tau odidoogee tuma” yaagiis. 19Maccaasiyaa zaarada, “Godau, neeni hananabaa yootiyaagaa gidennan aggakka; 20nu aawati ha deriyan goinnidosona; shin Aihudati intte asi Xoossau goinnanau bessiya sohoi Yerusalaameena yaageeta” yaagaasu. 21Yaagin Yesuusi, “Ha maccaasee tana ammana; ha deriyan woi Yerusalaamen Aawaayyo intte goinnenna wodee yaana. 22Intte Samaariyaa asai intte erennabau goinneeta; atotettai Aihudatuppe yiyo gishshau, nuuni Aihudati nu eriyoogau goinnoos. 23SHin Aawau tumaappe goinniyaageeti ayyaanaaninne tumatettan goinniyo wodee matattiis; ha77ikka gakkiichchiis. Aissi giikko, asi baayyo goinnana mala, Aawai koyiyoogeeti hageetu malaa. 24Xoossai ayyaana; qassi au goinniyaageeti ayyaanaaninne tumatettan goinnanau bessees” yaagiis. 25Maccaasiyaa zaarada, “Kiristtoosa giyo masee yaanaagaa taani erais. I yiyo wode nuuyyo ubbabaa yootana” yaagaasu. 26Yaagin Yesuusi, “Ha nenaara haasayiya taani a” yaagiis. 27Hinno eti haasayishin, Yesuusi erissiyo ashkkarati biidosaappe simmidosona. Yesuusi maccaaseera haasayishin, eti be7idi daro garamettidosona; shin maccaasiyo, “Ai koyai?” giidai woi Yesuusa, “Iira aissi haasayai?” giidai ooninne baawa. 28Hegaappe guyyiyan, maccaasiyaa ba haatta otuwaa agga bayada, guyye katamaa baasu; baada asau, 29“Taani oottidobaa ubbaa taayyo yootida bitaniyaa be7anau hinddite; hegee Kiristtoosa gidanddeeshsha?” yaagaasu. 30Asai katamaappe kiyidi, Yesuusakko biis. 31Hegee hanishin, erissiyo ashkkarati Yesuusa, “Guuttabaa markkii!” yaagidi woossidosona. 32SHin i, “Taayyo intte erenna qumai taani maanaagee de7ees” yaagiis. 33Hegaa gishshau, erissiyo ashkkarati bantta giddon, “Ayyo miyoobaa ehiida asi de7anddeeshsha?” yaagidosona. 34Yaagin Yesuusi etau, “Ta qumai tana kiittidaagee koyiyoobaa oottanaagaanne a oosuwaa polanaagaa. 35Intte, 'Oiddu aginappe guyyiyan, kattai cakettana' geekketiiyye? Taani intteyyo odais; goshshaa loitti xeellite; kattai cahaa bessiis. 36Zeriyaageenne cakkiyaagee issippe ufaittana mala, cakkiyaagee damoozaa ekkeesinne kattaa merinaa de7uwau shiishshees. 37Aissi giikko, 'Issoi zerees; qassi issoi cakkees' giyo haasayai tuma. 38Intte daafuribeennaagaa cakkana mala, taani inttena kiittaas; harati ootti daafuridosona; intte haratu daafuran gelideta” yaagiis. 39Maccaasiyaa, “I taani oottido ubbabaa yootiis” gaada markkattido gishshau, he kataman de7iya Samaariyaa asaappe daroi Yesuusa ammaniis. 40Samaariyaa asai Yesuusakko yiido wode, bantta matan takkana mala, Yesuusa woossidosona; woossin i yaani naa77u gallassaa uttiis. 41I yootiyo qaalaa gishshau, kaseegaappe daro asai ammaniis; 42qassi eti maccaasiyo, “Nuuni nu huuphen i giyoogaa siyidi ammanidoogaappe attin, neeni markkattido gishshassa gidenna; qassi i tumu ha sa7aa ashshiyaagaa gidiyoogaakka nuuni eroos” yaagidosona. 43Naa77u gallassappe guyyiyan, Yesuusi yaappe kiyidi, Galiila biitti biis. 44Aissi giikko, Yesuusi ba huuphen, “Hananabaa yootiyaagee ba biittan bonchchettenna” yaagiis. 45Yesuusi Galiila gakkido wode, Galiila asai a mokkiis; aissi giikko, Paasikaa bonchchiyo gallassi eti Yerusalaamen de7iyo gishshau, i oottido ubbabaa be7idosona. 46Yesuusi haattaa woine eessa kessido, Galiilan de7iya Qaana katamaa biis. Qifirinaahooman a na7ai sahettiyo kawo keettan oottiya issi halaqai de7ees. 47Yesuusi Yihudaappe Galiila yiidoogaa he halaqai siyidi, akko yiis. Yiidi haiquwau matida ba na7aa biidi pattana mala, Yesuusa woossiis. 48Yesuusi halaqaa, “Xoossai oottiyo malaataanne garamissiyaabaa be7ennan de7iiddi, intte mulekka ammanekketa” yaagiis. 49Halaqai zaaridi, “Godau, ta na7ai haiqqennan de7ishin, tanaara hinddarkkii” yaagiis. 50Yaagin Yesuusi, “Ba; ne na7ai paxana!” yaagiis. He halaqai Yesuusi giidoogaa ammanidi, aggidi biis. 51I ba soo biishin, a ashkkarati aara ogiyan gaittidi a, “Ne na7ai paxa de7ees” giidosona. 52I ba ashkkarata ba na7au ai saatiyan kehidaakkonne oichchin eti, “Zine laappun saatiyan mishoi a aggiis” yaagidosona. 53Yaagin na7aa aawai Yesuusi baayyo, “Ne na7ai paxana” giidoogee likke he saatiyaana gididoogaa hassayiis. Hegaa gishshau, inne a so asai ubbai ammaniis. 54Hagee Yesuusi Yihudaappe Galiila yiidi oottido naa77antto wolqqaama malaataa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\