Yohaannisa 6

1Hegaappe guyyiyan, Yesuusi Galiila abbaappe woi Xibiriyaadoosa abbaappe hefintti pinniis. 2I hargganchchatu bolli oottido wolqqaama malaataa be7ido gishshau, daro asai a kaalliis. 3Yesuusi deriyaa kiyidi, yaani ba erissiyo ashkkaratuura issippe uttiis. 4Aihudati bonchchiyo Paasikaa gallassai gakkiis. 5Yesuusi sinttaukko xeellidi, daro asai baakko yiyaagaa be7iis; be7idi Piliphphoosa, “Ha asaa ubbaa mizanau gidiya qumaa auppe shammanee?” yaagiis. 6I hegaa Piliphphoosa paaccanau giis; aissi giikko, i ba huuphen ai oottanaakkonne erees. 7Piliphphoosi zaaridi Yesuusa, “Huuphiyan huuphiyan, harai atto issi issi barssa gattanau, naa77u xeetu biran shammido oittaikka gidenna” yaagiis. 8Qassi Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe issoi, Simoon PHeexiroosa ishai Inddiraasi, 9“Bangga oitta ichchashainne naa77u molee de7iyo issi na7ai hagan de7ees; shin ha asa ubbau hegee ai maaddanee?” yaagiis. 10Yesuusi erissiyo ashkkarata, “Asaa utissite” yaagiis. He sohuwan daro maatai de7ees. Asai ubbai uttiis; attumaasaa qoodai ichchashu sha7aa gidana. 11Yesuusi oittaa ekkiis; Xoossaa galatidi, hegan uttida asaayyo gishiis. Moliyaakka hegaadan oottiis; oottin asai ba koyidoogaa keenaa miis. 12Eti ubbai kallidoogaappe guyyiyan, Yesuusi ba erissiyo ashkkarata, “Issibaikka moorettenna mala, attida xarzzaa shiishshite” yaagiis. 13Hegaa gishshau, eti ubbaakka shiishshidosona; asai miishin attida bangga oittaa xarzzaa shiishshidi, tammanne naa77u samppaa kunttidosona. 14Asai Yesuusi oottido wolqqaama malaataa be7ido wode, “Hagee tumaappe ha sa7aa yaana giido hananabaa yootiyaagaa” yaagidosona. 15Eti yiidi bana oiqqidi, wolqqan kawo oottanau haniyoogaa Yesuusi eridi, barkka deriyaa bolli naa77anttuwaa kiyiis. 16Sa7ai omarido wode, Yesuusi erissiyo ashkkarati abbaakko biidosona; 17wolwoluwan gelidi, abbaa pinnidi, Qifirinaahooma biidosona. Sa7aikka qammiichchiis; shin Yesuusi biron etakko yibeenna. 18Wolqqaama carkkoi carkkido gishshau, abbai qaaxxees; 19ichchashu woikko usuppun kilo meetire gidiyaagaa keenaa eti abbaa shaaroogaappe guyyiyan, Yesuusi abbaa bollaara hemettiiddi yiyaagaa be7idi yayyidosona. 20SHin i, “Yayyoppite; tanattennee!” yaagiis. 21Eti wolwoluwan a gelissanau koyidosona; sohuwaarakka wolwoloi eti biyoosaa abbaa gaxaa gakki aggiis. 22Wonttetta gallassi, abbaappe hefinttaara attida daro asai issi wolwolo xalaalai de7iyaagaa be7iis; Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuura wolwoluwan gelidi, etaara beennan, eti banttarkka biidoogaa akeekidosona. 23SHin Xibiriyaadoosappe hara wolwoloti Yesuusi Xoossaa galatin, asai oittaa miidosaa heeraa yiidosona. 24Asai Yesuusi woi erissiyo ashkkarati hegan bainnaagaa be7idi, Yesuusa koyanau wolwoluwan gelidi, Qifirinaahooma biidosona. 25Asai Yesuusa abbaappe hefinttan demmido wode, “Tamaarissiyaagoo, hagaa aude yaadii?” yaagiis. 26Yaagin Yesuusi zaaridi, “Taani intteyyo tumaa odais; intte tana koyiyoogee oittaa miido gishshassanne kallido gishshassa gidiyoogaappe attin, wolqqaama malaata be7ido gishshassa gidenna. 27Merinaa de7o qumau, taani Asa Na7ai intteyyo immanaagau, oottiteppe attin, samiya qumau oottoppite; aissi giikko, Aawai Xoossai a bolli gido giyo paramaa parami wottiis” yaagiis. 28Hegaappe guyyiyan eti, “Nuuni Xoossaa oosuwaa oottanau ai oottanee?” yaagidi Yesuusa oichchidosona. 29Oichchin Yesuusi zaaridi, “Intte oottana mala, Xoossai koyiyo oosoi hagaa; i kiittidoogaa ammanite” yaagiis. 30Eti zaaridi, “Nuuni be7idi, nena ammanana mala, ai wolqqaama malaata oottuutee? Ai oottuutee? 31Xoossaa maxaafai, 'Eti maanau saluwaappe oittaa immiis' giyoogaadan, nu aawati bazzon mannaa miidosona” yaagidosona. 32Yaagin Yesuusi, “Taani intteyyo tumaa odais; intteyyo saluwaappe tumu oittaa immiyaagee ta Aawaa gidiyoogaappe attin, intteyyo saluwaappe oittaa immidaagee Muusa gidenna. 33Aissi giikko, Xoossaa oittai saluwaappe wodhdhiyaagee sa7au de7uwaa immees” yaagiis. 34Eti zaaridi, “Godau, nuuyyo he oittaa ubba wode imma” yaagidosona. 35Yaagin Yesuusi, “Taani de7o oitta; taakko yiya urai mulekka namisettenna. Qassi tana ammaniya urai mulekka saamettenna. 36SHin taani intteyyo odaas; intte tana be7ideta; shin ammanekketa. 37Ta Aawai tau immiyo ubbai taakko yaana; qassi taakko yiya oonanne mulekka taani wora yeddikke. 38Aissi giikko, taani tana kiittidaagee koyiyoogaa oottanau saluwaappe yaasippe attin, ta koyiyoogaa oottanau yabeikke. 39Tana kiittidaagee koyiyoogee hagaa; taani i tau immido ubbatakka wurssettaa gallassi denttanaappe attin, issuwaakka bashshana mala koyenna. 40Aissi giikko, ta Aawai koyiyoogee hagaa; tana Na7aa be7idi, ammaniya ubbati merinaa de7uwaa ekkana; taanikka he ubbata wurssettaa gallassi denttana” yaagiis. 41Yesuusi, “Taani saluwaappe wodhdhida oittaa” giido gishshau, Aihudati a bolli zuuzummidosona. 42Eti, “Hagee nuuni a aawaanne a aayyiyo eriyo Yooseefa na7aa Yesuusa gidennee? Yaatin, i woigidi, 'Taani saluwaappe wodhdhaas' gaanau danddayii?” yaagidosona. 43Yesuusi zaaridi, “Issoi issuwaara zuuzummiyoogaa aggite. 44Tana kiittida ta Aawai taakko ehiido asappe attin, taakko yaanau danddayiya asi baawa; taanikka wurssettaa gallassi a denttana. 45Hananabaa yootiyaageeti, 'Xoossai asa ubbaa tamaarissana' yaagidi xaafidosona; Aawai giyoogaa siyiyaageenne Aawaappe tamaariyaagee ooninne taakko yees. 46Xoossaa matappe yiidaagaappe attin, Xoossaa be7ida asi baawa; a xalaalai Xoossaa be7iis. 47“Taani intteyyo tumaa odais; tana ammaniya urau merinaa de7oi de7ees. 48Taani de7o oitta. 49Intte aawati bazzon mannaa miidosona; shin haiqqidosona. 50Asi appe miidi haiqqenna oittai saluwaappe yiyaagee hagaa. 51Saluwaappe wodhdhida de7o oittai tana; ooninne ha oittaappe miikko, merinau de7ana; qassi ha sa7ai de7ana mala, taani immana oittai ta ashuwaa” yaagiis. 52Aihudati, “Ha bitanee ba ashuwaa nuuni maana mala, nuuyyo waatidi immanau danddayii?” yaagidi bantta giddon palamettidosona. 53Hegaa gishshau, Yesuusi eta, “Taani intteyyo tumaa odais; ta ashuwaa, Asa Na7aa ashuwaa, intte maana xayikko, qassi ta suuttaakka intte uyana xayikko, inttenan de7oi baawa. 54Ta ashuwaa miya uraunne, ta suuttaa uyiya uraunne merinaa de7oi de7ees. Taani wurssettaa gallassi a denttana. 55Aissi giikko, ta ashoi tumu quma; ta suuttaikka tumu ushsha. 56Ta ashuwaa miya urainne ta suuttaa uyiya urai tanaara de7ees; taanikka aara de7ais. 57De7o Aawai tana kiittin, taani a gaasuwan de7iyoogaadan, tana miya uraikka ta gaasuwan de7ana. 58Saluwaappe wodhdhida oittai hagaa; intte aawati miidi haiqqido mannaa mala gidenna; ha oittaa miya urai merinau de7ana” yaagiis. 59Yesuusi Qifirinaahooma kataman Aihuda woosa keettan tamaarissiiddi, hagaa yaagiis. 60Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe dariya baggai hegaa siyido wode, “Hagee gelenna timirtte; hagee ooyyo gelii?” yaagidosona. 61SHin Yesuusi ba erissiyo ashkkarati hegau zuuzummidoogaa eridi, “Hagee inttena xubbii? 62Yaatin taani, Asa Na7ai, kase de7iyoosaa pude kiyishin be7iyaakko waanuuteetii? 63Geeshsha Ayyaanai de7uwaa immees; ashoi ainne go77enna. Taani intteyyo yootido qaalai ayyaananne de7o. 64SHin intte giddon ammanennaageeti de7oosona” yaagiis; aissi giikko, ammanennaageeti augeetakko Yesuusi kaseesappe doommidi erees. Qassi bana aatti immanaageetakka erees. 65Qassikka Yesuusi, “Aawai ba geennan ooninne taakko yaanau danddayenna taani giidoogee hegaa gishshassa” yaagiis. 66Hegaa gaasuwan, Yesuusa kaalliyaageetuppe daroti a aggi bayidi, guyye simmidosona; naa77antto a kaallibookkona. 67Yesuusi qassi ba tammanne naa77u erissiyo ashkkarata, “Inttekka aggi bayidi baanau koyeetii?” yaagiis. 68Simoon PHeexiroosi zaaridi, “Godau, nuuni ookko baanee? Neeyyo merinaa de7uwaa qaalai de7ees. 69Neeni Xoossaa geeshshaa gidiyoogaa nuuni ammanoosinne eroos” yaagiis. 70Yaagin Yesuusi eta, “Taani inttena tammanne naa77ata doorabeikkinaa? Qassi intteppe issoi xalahe” yaagiis. 71Yesuusi hegaa Simoona na7aa Yihudaa Asqqoroota gees; aissi giikko, Yihudai tammanne naa77u erissiyo ashkkaratuppe issuwaa; i Yesuusa aatti immanaagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\