Yohaannisa 7

1Hegaappe guyyiyan, Yesuusi Galiilan yaa haa yuuyiis; Aihudati a woranau koyiyo gishshau, Yihudan yuuyana koyibeenna. 2Aihudati bonchchiyo Daase Baalai gakki uttiis. 3Hegaa gishshau, Yesuusa ishantti a, “Ne erissiyo ashkkarati neeni oottiyoogaa be7ana mala, hagaappe denddada Yihudaa biitti ba. 4Aissi giikko, baayyo erettanau koyiya asi ooninne ba ooso genttenna. Neeni hageeta oottiyaabaa gidikko, nebaa sa7aa erissa!” yaagidosona. 5Aissi giikko, harai atto a ishanttikka a ammanibookkona. 6Yesuusi eta, “Tau injjetiya wodee gakkibeenna; shin intteyyo ai wodeekka injjetees. 7Sa7ai inttena ixxanau danddayenna; shin taani sa7aa oosoi iita gidiyoogaa markkattiyo gishshau, tana ixxees. 8Baalaa bonchchiyoosaa intte biite; tau injjetiya wodee gakkibeenna gishshau, taani baalaa bonchchiyoosaa baanaagee biroona” yaagiis. 9I hagaa giidi, Galiilan attiis. 10SHin a ishantti baala gallassaa bonchchiyoosaa biidoogaappe guyyiyan, ikka asi be7ennan geeman he sohuwaa biis. 11Aihudati baala gallassaa bonchchiyoosan a koyoosonanne, “I awan de7ii?” yaagiiddi, a lal77oosona. 12Asaa giddon daro zuuzunttai denddiis. Amarida asai, “I lo77o asa” yaagees; harati qassi, “Akkai; i asa balettees” yaagoosona. 13SHin Aihudatuyyo yayyido gishshau, ooninne abaa qoncciyan haasayenna. 14Baala gallassaa bonchchiyoogee baggettin, Yesuusi Beeta Maqidasiyaa biidi, tamaarissuwaa doommiis. 15Aihudati garamettidi, “Ha bitanee ainne tamaarennan hagaa keeni waani eridee?” yaagidosona. 16Hegaa gishshau, Yesuusi zaaridi, “Taani tamaarissiyoogee tana kiittida Xoossaa matappe yiyoogaappe attin, tabaa gidenna. 17Xoossaa sheniyaa oottanau dosiya ooninne ha taani tamaarissiyoogee Xoossaa matappe yiyaakko woi qassi taani ta huupheppe haasayiyaakko erana. 18Babaa haasayiya urai ba huuphessi bonchcho koyees; shin bana kiittidaagaa bonchchuwaa koyiya urai tumanchcha; aani worddoi baawa. 19Muusee intteyyo higgiyaa immibeennee? SHin intteppe issoinne higgiyaa naagenna. Tana aissi woranau koyeetii?” yaagiis. 20Asai zaaridi, “Nenan xalahee de7ees; nena woranau oonee koyidai?” yaagiis. 21Yaagin Yesuusi, “Taani issi wolqqaamabaa oottin, intte ubbai garamettideta. 22Qaxxarai intte aawatuura yiidoogaappe attin, Muuseera yibeenna; shin intte naata intte qaxxarana mala, Muusee inttena azazido gishshau, intte Sambbatan naata qaxxareeta. 23Muusee higgee azazido gishshau, intte Sambbatan qaxxariyaabaa gidikko, yaatin taani issi asayyo kumetta bollaa pattido gishshau, tana aissi hanqqetteetii? 24Tumu pirddaa pirdditeppe attin, asa som77o xeellidi pirddoppite” yaagiis. 25Hegaa gishshau, Yerusalaame asaappe issooti issooti, “Eti woranau koyiyo bitanee hagaa gidennee? 26Be7ite, qoncciyan i haasayees; eti a ainne gookkona. Hagee Kiristtoosa gidiyoogaa halaqati tumu eriyoonaashsha? 27SHin nuuni i auppe yiidaakko eroos; Kiristtoosi yiyo wode, i auppe yiyaakkonne ooninne erenna” yaagidosona. 28Hegaappe guyyiyan, Yesuusi Beeta Maqidasiyan tamaarissiiddi, ba qaalaa xoqqu oottidi, “Intte tana ereeta; qassi taani awappe yiidaakkokka ereeta. Taani ta shenen yabeikke; shin tana kiittidaagee tumanchcha; intte a erekketa. 29SHin taani a erais; aissi giikko, i tana kiittin, taani a matappe yaas” yaagiis. 30Hegaa gishshau, eti a oiqqanau koyidosona; shin a wodee birooni gakkibeenna gishshau, ooninne a bolli kushe wottibeenna. 31SHin daro asai Yesuusa ammanidi, “Kiristtoosi yiyo wode, ha bitanee oottido malaataappe xoqqiyaagaa oottaneeyye?” yaagidosona. 32Parisaaweti daro asai Yesuusabaa zuuzummiyoogaa siyidosona; qeese halaqatinne Parisaaweti a oitti qashissanau amarida wotaaddarata kiittidosona. 33Yesuusi, “Taani inttenaara guuttaa takkana; hegaappe guyyiyan, tana kiittidaagaakko baana. 34Intte tana koyana; shin demmekketa; aissi giikko, taani de7iyoosaa intte baanau danddayekketa” yaagiis. 35Aihudati issoi issuwaara, “Hagee nuuni demmennasaa awa baana hanii? Aihudati de7iyo Giriike katamaa biidi, Giriiketa tamaarissanau haniiyye? 36I, 'Intte tana koyana; shin demmekketa' qassi, 'Taani de7iyoosaa intte baanau danddayekketa' yaagees; hegaa giyoogee woigiyoogee?” yaagidosona. 37He baala gallassaa bonchchiyo gallassaappe waannatiya wurssetta gallassan Yesuusi denddi eqqidi, ba qaalaa xoqqu oottidi, “Saamettida urai ooninne taakko yiidi uyo. 38Tanan ammaniyaagau, Xoossaa maxaafai giyoogaadan, a uluwaappekka de7o haattaa shaafai goggana” yaagiis. 39I hegaa a ammanidaageeti ekkana Geeshsha Ayyaanaabaa haasayiis. Yesuusi biron bonchchettiichchibeenna gishshau, he wode Geeshsha Ayyaanai imettiichchibeenna. 40He asaappe dariya baggai i giyoogaa siyidi, “Tumu hagee hananabaa yootiyaagaa!” yaagiis. 41Harati, “Hagee Kiristtoosa” yaagidosona. SHin harati qassi, “Kiristtoosi Galiilappe waani kiyii? 42Xoossaa maxaafai, 'Kiristtoosi Daawita zariyaappe Daawiti de7ido Beetaliheeme katamaappe yaana' geenneeyye?” yaagidosona. 43Yesuusa gaasuwan asai ba giddon shaahettiis. 44He asaappe issooti issooti a oiqqanau koyidosona; shin kushiyaaninne a bochchibookkona. 45Beeta Maqidasiyaa wotaaddarati qeese halaqatukkonne Parisaawetukko simmidosona; simmin eti Beeta Maqidasiyaa wotaaddarata, “Aissi a ehibeekketii?” yaagidi oichchidosona. 46Oichchin Beeta Maqidasiyaa wotaaddarati etau, “Ha bitanee haasayidoogaadan, mulekka ooninne haasayibeenna!” yaagidi zaaridosona. 47Parisaaweti zaaridi, “I inttenakka balettidee? 48Halaqatuppe woi Parisaawetuppe a ammanida asi de7ii? 49SHin higgiyaa erenna ha asai qanggettidaagaa” yaagidosona. 50Etappe kase issoi qammi Yesuusakko biida Niqoodimoosi eta, 51“Issi urai giyoobaa siyennan woi i ai oottidaakko erennan de7iiddi, kasetidi a bolli pirddiyoogee nu higgiyan de7ii?” yaagiis. 52Yaagin eti zaaridi a, “Neenikka qassi Galiila biittaa asee? Galiila biittaappe hananabaa yootiyaabi beettennaagaa Xoossaa maxaafata marammarada era” yaagidosona. 53Asai ubbai aggidi, ba soo ba soo biis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\