Yohaannisa 8

1SHin Yesuusi Dabira Zaite Deriyaakko biis. 2Qassi wonttetta gallassi guuran Beeta Maqidasiyaa simmiis; daro asai akko yin, uttidi eta tamaarissiis. 3Higgiyaa tamaarissiyaageetinne Parisaaweti shaaramuxishin oiqqido issi mishiriyo akko ekki ehiidosona. Eti asa ubbaa sinttan o essidi Yesuusa, 4“Tamaarissiyaagoo, ha mishiriyaa shaaramuxaidda ohettaasu. 5Higgiyaa bolli Muusee hanni mala maccaasa shuchchan caddana mala, nuna azaziis. Yaatin neeni woigai?” yaagidosona. 6Eti hegaa giidoogee Yesuusa mootiyoobaa demmidi a paaccanaassa; shin Yesuusi hokkidi, ba biradhdhiyan biittaa bolli xaafiis. 7Eti a oichchidi aggennan ixxin, pude xoqqu giidi, “Intte giddon nagara oottibeenna asi kasetidi, o shuchchan caddo” yaagiis. 8Qassikka hokkidi, biittaa bolli xaafiis. 9Eti hegaa siyido wode, kasetidi cimati kiyin, issoi issoi kiyiiddi wuridosona; wurin Yesuusa xalaalai hegan eqqida mishireera attiis. 10I pude xoqqu giidi mishiriyo, “Mishiree, asati awan de7iyoonaa? Ooninne ne bolli pirddibeennee?” yaagiis. 11Yaagin mishiriyaa, “Godau, ooninne ta bolli pirddibeenna” yaagaasu. Yesuusi o, “Taanikka ne bolli pirddikke; ba; naa77anttada nagara oottoppa” yaagiis. 12Qassikka Yesuusi asau, “Taani sa7au poo7o; tana kaalliya ooninne de7o poo7uwaa ekkanaappe attin, xuman mulekka hemettenna” yaagidi haasayiis. 13Yaagin Parisaaweti, “Neeni nebaa markkattaasa; ne markkatettai tuma gidenna” yaagidosona. 14Yesuusi zaaridi, “Taani tabaa markkattikkokka, ta markkatettai tuma; aissi giikko, taani awappe yiidaakkonne qassi awa biyaakko, intte erekketa. 15Asi pirddiyo ogiyan intte pirddeeta; taani issi uraa bollikka pirddikke. 16SHin taani pirddiyaabaa gidikkokka, ta pirddai tuma; aissi giikko, tana kiittida ta Aawai tanaara de7eesippe attin, taani tarkka de7ikke. 17Naa77u asa markkatettai tuma gidiyoogee intte higgiyan xaafetti uttiis. 18Taani tabaa ta huuphen markkattais; qassi tana kiittida ta Aawaikka tabaa markkattees” yaagiis. 19Yaagin eti, “Ne aawai awan de7ii?” yaagidi Yesuusa oichchidosona. Yesuusi zaaridi, “Intte tanakka woi ta Aawaakka erekketa; tana eridabaa gidiyaakko, intte ta Aawaakka erana” yaagiis. 20Yesuusi Beeta Maqidasiyan tamaarissiiddi, muxuwaata miishshaa yeggiyo saaxiniyaa matan hegaa haasayiis. A ooninne oiqqibeenna; aissi giikko, a wodee biron gakkiichchibeenna. 21Qassikka Yesuusi eta, “Taani baana. Bin intte tana koyana; shin intte intte nagaran haiqqana. Taani biyoosaakka baanau intte danddayekketa” yaagiis. 22Aihudati, “I, 'Taani biyoosaa intte baanau danddayekketa' yaagees; i bana barkka woraneeyye?” yaagidosona. 23Yesuusi zaaridi, “Intte garssa asa; taani bolla asa. Intte ha sa7aa asa; taani ha sa7aa asa gidikke. 24Intte intte nagaran haiqqanaagaa taani intteyyo yootidoogee hegaassa; taani tana gidiyoogaa intte ammanana xayikko, intte intte nagaran haiqqana” yaagiis. 25Yaagin eti, “Neeni oonee?” yaagidi oichchidosona. Yesuusi zaaridi, “Taani intteyyo kaseesappe yootido tana. 26Taani inttebaa haasayiyoobainne pirddiyoobai darobai de7ees. SHin tana kiittidaagee tumanchcha; qassi taani appe siyidoogaa sa7aa asaayyo yootais” yaagiis. 27I ba Aawaabaa haasayiyoogaa eti akeekibookkona. 28Hegaa gishshau, Yesuusi eta, “Tana Asa Na7aa intte masqqaliyaa bolli kaqqiyo wode, taani tana gidiyoogaanne qassi taani ta Aawai tana tamaarissidoogaadan haasayiyoogaappe attin, ta shenen ainne oottennaagaa intte erana. 29Qassi tana kiittidaagee tanaara de7ees; taani ubba wode a ufaissiyaagaa oottiyo gishshau, i ta xalaalaa aggibeenna” yaagiis. 30Yesuusi hegaa haasayishin siyida daro asai a ammaniis. 31Yesuusi bana ammanida Aihudata, “Intte taani tamaarissiyoogau azazettikko, tumu tana kaalliyaageeta. 32Intte tumatettaakka erana; qassi tumatettai inttena ailletettaappe kessana” yaagiis. 33Eti zaaridi, “Nuuni Abrahaama zare; nuuni ooyyookka ailletibookko. Yaatin neeni woigada, 'Ailletettaappe intte kiyana' gai?” yaagidosona. 34Yaagin Yesuusi, “Taani intteyyo tumaa odais; nagara oottiya ooninne nagara aille. 35Aillee ubba wode sooni de7enna; shin na7i merinau sooni de7ees. 36Na7ai inttena ailletettaappe kessikko, intte ailletettaappe intte tumu kiyana. 37Intte Abrahaama zare gidiyoogaa taani erais; shin ta qaalai intte wozanan bainna gishshau, tana woranau koyeeta. 38Taani ta Aawai tana bessidoogaa haasayais; qassi inttekka intte aawaappe siyidoogaa ootteeta” yaagiis. 39Eti zaaridi, “Nu aawai Abrahaama” yaagidosona. Yaagin Yesuusi eta, “Intte Abrahaama naata gididaakko, i oottido oosuwaa malaa oottana. 40SHin Xoossaappe siyido tumaa yootida tana intte woranau koyeeta; Abrahaami hegaadan oottibeenna. 41Intte intte aawai oottidoogaa ootteeta” yaagiis. Eti zaaridi, “Nuuni shaaramuxan yelettibookko; nuuyyo issi Aawai, Xoossaa xalaalai de7ees” yaagidosona. 42Yaagin Yesuusi eta, “Intte Xoossaa naata tumu gididaakko, tana siiqana; aissi giikko, taani Xoossaa matappe yaada hagan de7ais. Tana i kiittidoogaappe attin, taani ta shenen yabeikke. 43Taani giyoogaa intte akeekennaagee aibissee? Taani giyoogaa intte siyanau danddayenna gishshassa. 44Intte intte aawaa xalahe halaqaa naata; qassi intte intte aawai amottiyoobaa oottanau koyeeta. I kaseppe doommidi, shemppo woridaagaa; tumatetti aani bainna gishshau, tumatettaakko shiiqi erenna. I wordduwaa haasayiyo wode, baappe haasayees; aissi giikko, i worddanchchanne qassi wordduwaukka aawa. 45SHin taani tumaa haasayiyo gishshau, intte tana ammanekketa. 46Intteppe tana nagara oottishin be7aas gaanau danddayiyai oonee? Taani tumaa haasayiyaabaa gidikko, tana aissi ammanekketii? 47Xoossaa asa gidiya urai Xoossai giyoogaa ezggees; intte Xoossaa asa gidenna gishshau, Xoossai giyoogaa ezggekketa” yaagiis. 48Aihudati zaaridi, “Nuuni nena, 'Neeni Samaariyaa asa; nenan xalahee de7ees' giidi mooridoo?” yaagidosona. 49Yesuusi eta hagaadan yaagiis; “Ta bolli xalahee baawa. Taani ta Aawaa bonchchais; shin intte tana kaushsheeta. 50Taani ta huuphessi bonchcho koyikke; hegaa koyiyaageenne pirddiyaagee de7ees. 51Taani intteyyo tumaa odais; ta qaalaa naagiya ooninne mulekka haiqqenna” yaagiis. 52Aihudati zaaridi, “Ne bolli xalahee de7iyoogaa nuuni ha77i erida. Abrahaami haiqqiis; hananabaa yootiyaageetikka haiqqidosona; shin neeni, 'Ta qaalaa naagiya ooninne mulekka haiqqenna' yaagaasa. 53Neeni haiqqida nu aawaa Abrahaamappe darai? Hananabaa yootiyaageetikka qassi haiqqidosona. Neeni nena o mala gaada qoppai?” yaagidosona. 54Yaagin Yesuusi, “Taani tana bonchchikko, ta bonchchoi hada; intte nu Xoossaa giyo ta Aawai tana bonchchees. 55Intte a erana xayikkokka, taani a erais. Taani a erikke giikko, inttenadan worddanchcha gidais; shin taani a erais; qassi a qaalaakka naagais. 56Intte aawai Abrahaami, ta gallassaa be7anau laamotiis; be7idikka ufaittiis” yaagiis. 57Aihudati zaaridi a, “Neeyyo harai atto ishatamu laitta kumibeennaagee Abrahaama be7adii?” yaagidosona. 58Yaagin Yesuusi eta, “Taani intteyyo tumaa odais; Abrahaami yelettanaappekka kase taani de7ais” yaagiis. 59Hegaa gishshau, eti Yesuusa caddanau shuchchaa ekkidosona; shin Yesuusi etappe geemettidi, Beeta Maqidasiyaappe kiyidi biis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\