Yohaannisa 9

1Yesuusi biiddi, yelettoosappe qooqe gididi de7iya issi bitaniyaa be7iis. 2Erissiyo ashkkarati Yesuusa, “Tamaarissiyaagoo, ha bitanee qooqe gididi yelettanaadan, nagara oottidai oonee? I oottideeyye? Woi a yelidaageeti oottidonaa?” yaagidi oichchidosona. 3Oichchin Yesuusi, “Xoossaa oosoi a bollan qonccana mala qooqidoogaappe attin, i woi a aayyiyaanne a aawai nagara oottibookkona. 4Nuuni sa7ai qammennan de7ishin, tana kiittidaagaa oosuwaa oottanau bessees. Ooninne oottanau danddayenna qammai yees. 5Taani sa7an de7aidda sa7au poo7o” yaagiis. 6Yesuusi hegaa giidi, sa7an cuchchiis; ba cuchchan guutta urqqaa shugissidi, he urqqan qooqe bitaniyaa aifiyaa tiyiis. 7Tiyidi, “Baada Saliihooma giyo dagattida haattan ne aifiyaa meecca” yaagiis. “Saliihooma” giyoogee “Kiitettidaagaa” giyoogaa. Hegaa gishshau, bitanee biidi, ba aifiyaa meecettidi, xeelliiddi simmiis. 8Bitaniyaa shoorotinne bitanee kase woossishin be7ida asainne, “Hagee uttidi woossiya bitaniyaa gidenneeyye?” yaagidosona. 9Qassi amaridaageeti, “Hagee attennee” yaagidosona. Harati qassi, “CHii, hagee a milatiyoogaappe attin, a gidenna” yaagidosona. SHin bitanee, “Taani attennee” yaagiis. 10Yaagin eti bitaniyaa, “Yaatin, ne aifee waani xeellidee?” yaagidi oichchidosona. 11I zaaridi, “Yesuusa giyo asi guutta urqqaa shugissidi, ta aifiyaa tiyiis. Tiyidi, 'Saliihooma giyo dagattida haattan baada ne aifiyaa meecetta' yaagiis. Taani baada meecettada xeellaas” yaagiis. 12Eti a, “I awan de7ii?” yaagidi oichchidosona. Oichchin bitanee, “Taani erikke” yaagiis. 13Eti kase qooqidi xeellida bitaniyaa Parisaawetukko ekki efiidosona. 14Yesuusi urqqaa shugissidi, bitaniyaa aifiyaa pattido gallassai Sambbata gallassa. 15Hegaa gishshau, bitanee waani xeellidaakkonne Parisaaweti a naa77anttuwaa oichchidosona. Oichchin bitanee etau, “I ta aifiyan guutta urqqaa wottiis. Ta aifiyaa meecettaas; meecettada ha77i xeellais” yaagiis. 16Parisaawetuppe issooti issooti, “Hagaa oottida bitanee Sambbata higgiyaa naagenna gishshau, Xoossaa matappe yibeenna” yaagidosona. SHin harati, “Nagaranchcha asi hagaa mala wolqqaama malaataa waani oottanau danddayii?” yaagidosona; yaagidi eti bantta giddon shaahettidosona. 17Hegaa gishshau, Parisaaweti bitaniyaa, “I ne aifiyaa dooyido gishshau, abaa woigai?” yaagidosona. Yaagin bitanee, “I hananabaa yootiyaagaa” yaagiis. 18Aihudati he xeellida bitaniyaa aayyiyoonne aawaa xeesidi oichchana gakkanaassi, bitanee qooqe gididoogaanne ha77i i xeelliyoogaa ammanibookkona. 19Aihudati a aayyiyoonne aawaa, “Intte, 'Qooqe gididi yelettiis' giyo intte na7ai hagee? Yaatin, ha77i waanidi xeellidee?” yaagidi oichchidosona. 20Oichchin bitaniyaa aayyiyaanne aawai, “Hagee nu na7aa gididoogaanne qooqe i gididi yelettidoogaa nuuni eroos. 21SHin ha77i i waani xeellidaakko, nuuni erokko; woi a aifiyaa ooni pattidaakko, nuuni erokko. A oichchite; i gastta asa; babaa haasayanau danddayees!” yaagidosona. 22Bitaniyaa aayyiyaanne aawai Aihudatuyyo yayyido gishshau, hegaa giidosona; aissi giikko, Aihudati Yesuusi Kiristtoosa yaagidi markkattiya urai de7ikko, he uraa Aihuda woosa keettaappe kessanau kasetidi qachchi wottidosona. 23A aayyiyaanne aawai, “I gastta asa; a oichchite!” giidoogee hegaassa. 24Hegaa gishshau, qooqe gididi yelettida bitaniyaa eti naa77anttuwaa xeesidi, “Xoossaa galata; ha bitanee nagaranchcha gidiyoogaa nuuni eroos” yaagidosona. 25Yaagin bitanee, “I nagaranchcha gidin, gidana xayin erikke; taani qooqe gidiyoogaanne ha77i xeelliyoogaa he issibaa erais” yaagiis. 26Eti zaaridi bitaniyaa, “I neeyyo ai oottidee? I ne aifiyaa waati pattidee?” yaagidosona. 27Yaagin i eta, “Taani intteyyo yootarggaas; siyibeekketa. Aissi naa77anttuwaa siyanau koyeetii? Inttekka Yesuusa kaalliyaageeta gidanau koyeetiiyye?” yaagiis. 28Eti a cayidi, “Neeni he bitaniyaa kaalliyaagaa; nuuni Muusa kaalliyaageeta. 29Xoossai Muuseyyo haasayidoogaa nuuni eroos; shin ha bitaniyaa gidikko, i awappe yiidaakkonne nuuni erokko” yaagidosona. 30Yaagin bitanee, “I awappe yiidaakkonne intte erennaagee garamissiyaabaa; shin i ta aifiyaa pattiis! 31Xoossaayyo yayyiya urainne Xoossai koyiyoobaa oottiya urai de7ikko, he uraabaa Xoossai siyiyoogaappe attin, nagaranchchatubaa siyenna. 32Qooqe gididi yelettida asa aifiyaa ooninne pattin, sa7ai merettoosappe doommin, siyetti erenna. 33Ha bitanee Xoossaappe yibeennabaa gidiyaakko, issibaanne oottanaukka danddayenna” yaagiis. 34Eti zaaridi ayyo, “Neeni nagaran yelettada diccidaagee nuna tamaarissanau koyai?” yaagidosona; Aihuda woosa keettaappe a kare kessidosona. 35Eti bitaniyaa kare kessidoogaa Yesuusi siyiis; Yesuusi bitaniyaa demmidi, “Asa Na7aa ammanai?” yaagiis. 36Bitanee Yesuusa, “Godau, taani a ammananaadan i oonee? Taayyo odarkkii!” yaagiis. 37Yaagin Yesuusi bitaniyaa, “Neeni a be7adasa; ha nenaara haasayiyaageekka a” yaagiis. 38Bitanee zaaridi, “Godau, ammanais” yaagidi Yesuusayyo goinniis. 39Yesuusi, “Qooqeti xeellana malanne xeelliyaageeti qooqana mala, taani pirddanau ha sa7aa yaas” yaagiis. 40Aara de7iya amarida Parisaaweti hegaa siyidi, “Nuunikka qooqeeyye?” yaagidi oichchidosona. 41Oichchin Yesuusi, “Intte qooqe gididaakko, intteyyo nagara gidenna; shin ha77i intte, 'Nuuni xeelloos' yaageeta; intte nagaraara de7eeta” yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\