Joshua 17

1Yooseefa baira na7aa Minaase zaretuyyo imettida biittai hagaa. Gala7aade aawai Maakiiri Minaasessi baira na7aa; Maakiira yarati mino olanchcha gidido gishshau, Gala7aadenne Baasaane biittata ekkidosona. 2Yorddaanoosa SHaafaappe arggo baggaara de7iya biittai hankko attida Minaase asaayyo imettiis; he yaratikka Abi7eezera, Heleeqa, Asiri7eela, SHekeema, Hefeeranne SHamidaa7a. Yooseefa na7aa Minaase yara gidiya attumaageeti hageeta. 3Xalofihaadi Hefeera na7aa; Hefeeri Gala7aade na7aa; Gala7aadee Maakiira na7aa; Maakiiri Minaase na7aa. Xalofihaadayyo macca naatuppe attin, attuma naati baawa; a macca naati Maahilo, No7o, Hoogilo, Milkkonne Tirxxo geetettoosona. 4Eti qeesiyaa El77aazarakko, Nawe na7aa Yaasukkonne halaqatukko shiiqidi, "Nu dabbotu giddon nuuyyookka gadiyaa shaahuwan immana mala GODAI Muusa azazi wottiisttenne" yaagidosona. Yaagin GODAI azazidoogaadan, eta aawaa ishanttu giddon etayyookka gadiyaa immiis. 5Minaase yarati Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara de7iya Gala7aadenne Baasaane bolli gujjidi, tammu saama biittaa ekkidosona. 6Aissi giikko, Minaase zaretuppe macca naatikka attuma naatuura issippe shaakki ekkidosona. Gala7aade biittai attida Minaase yaratussa gidiis. 7Minaase yaratu biittaa zawai Aseera biittaappe doommidi, Sekeemappe arshsho baggaara de7iya Mikimataata gakkees. He zawai hegaappe denddidi biidi, tohossa baggaara de7iya Taappuha asai de7iyoosaa xaaxi waaxees. 8Taappuha biittai Minaasessa; shin Minaase zawan de7iya Taappuha katamai ba huuphen Efireema zaretussa. 9Qassi he zawai hegaappe denddidi biidi, Qaana SHaafan zawatees. Minaase katamatu gidduwan Efireemassa gidiya katamatikka de7oosona; shin Minaase zawai Qaana SHaafaappe huuphessa bagga gididi, biidi Meediteraane Abban zawatees. 10SHaafaappe tohossa baggaara de7iya biittai Efireemassa; huuphessa baggaara de7iya biittai qassi Minaasessa. Minaase biittaayyo arggo bagga zawai Meediteraane Abbaa. Qassi huuphessa baggaara Aseera biittaa, arshsho baggaara Yisaakoora biittaa gakkees. 11Yisaakooranne Aseera biittatu gidduwan Beetishaana, Yibila7aama, Doora, Enddoore, Taa7inaakanne Magiddo geetettiya katamati bantta yuushuwan de7iya moottatuurakka Minaasessa. 12SHin Minaase zareti he katamatun de7iya asata kessanaunne katamata oiqqanau danddayibookkona. Hegaa gishshau Kanaane asati yan de7i bayidosona. 13Israa7eela asai minnido wode, Kanaane asata wolqqan haggaazissidoogaappe attin, eta biittaappe muleera kessibookkona. 14Yooseefa zareti biidi Yaasa, "Biittaa laataa shaahuwan nuussi aibissi issi saamaa xalaalaa immadii? Nuuni qoodan cora; aissi giikko, GODAI nuna anjjiis" yaagidosona. 15Yaagin Yaasu eta, "Intte cora gidikkonne, Efireema gezzee intteyyo guuxxikko, Parzzetinne Rafaayeti de7iyo biittaa biidi, woraa intteyyo qeexite" yaagiis. 16Yaagin Yooseefa zareti, "Ha gezzee nuussi gidenna; hegaa bollikka qassi Beetishaana kataman, a yuushuwan de7iya moottatuuninne Iziraa7eela Wombban de7iya Kanaanetuyyo parati goochchiyo birataa gaareti de7oosona" yaagidosona. 17Yaagin Yaasu Yooseefa naatu Efireemanne Minaase zaretuyyo, hagaadan yaagiis; "Intte coranne daro wolqqaama; intteyyo issi saamaa xalaalai gidenna. 18Hegaa gishshau gezze biittaakka intte ekkana. He gezzee wora gidikkokka qeexite; qeexidi wurssettaa gaxaa gakkanaassikka inttessa oottite. Kanaanetuyyo parati goochchiyo birata gaareti de7ikkokka, eti mino gidikkokka, intte eta kessanau danddayeeta" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\