Joshua 18

1Biittaa xoonidi oiqqidoogaappe guyyiyan, Israa7eela maabara ubbai Seelon shiiqiis; shiiqidi GODAASSI goinniyo Dunkkaaniyaa yan essiis. 2SHin Israa7eela asaappe biittaa shaakki ekkibeenna laappun zareti attidosona. 3Yaatin, Yaasu Israa7eela asaa, "GODAI intte aawatu Xoossai intteyyo immido biittaa laattennan aude gakkanaassi gam77uuteetii? 4Issi issi zariyaappe heezzu heezzu asata doorite. Issi issi zaree laattana biittaa hanotaa eranaadan, taani eta kiittana. Kiittin eti biittaa ubbaa biidi xomoosana; xomoosidi he biittaabaa xaafi ekkidi, taakko simmidi yaana. 5Eti he biittaa laappun kessidi shaakkana. SHin Yihudaa zareti tohossa baggaara de7iya bantta biittan, Yooseefa zaretikka huuphessa baggaara de7iya bantta biittan de7ana. 6Ha laappun kiyi shaahettida biittaa hanotaa xaafidoogaappe guyyiyan, taakko ekki yiite. Ehin taani GODAA nu Xoossaa sinttan intteyyo saamaa yeggana. 7Gidikkonne, Leewa zareti inttenaara saaman laattokkona; aissi giikko, eti qeese gididi GODAASSI oottiyo oosoi eta laata. Gaada zareti Roobeela zaretinne Minaase zaretuppe baggai Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara, GODAA ashkkarai Muusee etassi immido biittaa kaseti laattidosona" yaagiis. 8Asati biittaa hanotaa xaafanau baanaappe kasetidi, Yaasu eta, "Biite; biidi yuuyi be7idobaa xaafite. Yaatidi taakko simmidi yiite. Yin hagan Seelon GODAA sinttan taani intteyyo saamaa yeggana" yaagidi azaziis. 9Azazin asati biidi, biitta ubbaa yuuyidosona. Yuuyidi katamata ubbaa xaafidi, biittaa waatidi laappun kessi shaakkanaakko erissidosona. Yaatidi Yaasu dunkkaanidosaa Seelo simmidosona. 10Hegaappe guyyiyan Yaasu GODAA sinttan Seelon etassi saamaa yeggiis; yan Yaasu Israa7eela asaayyo biittaa eta zariyaa shaahuwaadan shaakkidi immiis. 11Koiro saamai Biniyaama zareta eta yaran yaran gakkiis. Eta gakkida biittai Yihudaa zaretu biittaappenne Yooseefa zaretu biittaappe gidduwan de7ees. 12Huuphessa baggaara eta zawai Yorddaanoosa SHaafaappe doommidi, Yarkkoppe huuphessa baggaara de7iya pudettan zawatees; hegaappe arggo baggaara gezziyaa kanttidi, Beeti-Aweena bazzuwan zawatees. 13Hegaappe tohossa baggi simmidi, kase Looza geetettiya Beeteele pudettaa kanttidi, Axaarooti-Addaara dugettaa kanttidi, Hirkki Beeti-Horoonappe tohossa baggan de7iya deriyan zawatees. 14He zawai tohossa baggaara Beeti-Horoona sinttan de7iya deriyaappe arggo baggi mirqqettidi, Qiriyaati-Ba7aala woikko Qiriyaati-Yi7aariima geetettiya Yihudaa zaretu kataman zawatees. Arggo baggaara de7iya zawai hagaa. 15Tohossa bagga zawai Qiriyaati-Yi7aariimappe denddidi, Nefttooha haattaa pulttotan zawatees. 16Hegaappe zawai duge biidi Rafaima Wombbaappe huuphessa baggan de7iya Hinnooma Zanggaaraappe sintta bagga keraa tohossan zawatees. Hegaappe Hinnooma Zanggaaraa kanttidi biidi, Yaabuusatu katamaa Yerusalaamessinne Eniroogeela katamaassi tohossa bagga pudettan zawatees. 17Hegaappe qassi huuphessa baggi Enishemeeshakko mirqqettidi, Adumiima pudettaappe sintta baggaara de7iya Galilootan zawatees; hegaappe qassi Roobeela na7aa Bohaana shuchchau duge wodhdhees. 18Hegaappe qassi Beeti-Aaraba huuphessa bagga pudettaara kanttidi, duge Yorddaanoosa Wombbaa wodhdhees. 19Hegaappe qassi Beeti-Hoogila pudettaappe huuphessa baggaara kanttidi, Yorddaanoosa SHaafai goggidi geliyoosaa, Maxine Abbaappe huuphessa bagga gaxaa gakkees. Hegee tohossa bagga zawaa. 20Arshsho baggaara de7iya zawai Yorddaanoosa SHaafaa. Biniyaama zareti laattido biittai ubbasaarakka zawatido zawati hageeta. 21Biniyaama zareti bantta yaran yaran ekkido katamati Yarkko, Beeti-Hoogila, Emeqi-Qaxiixa, 22Beeti-Aaraba, Xamaraima, Beeteele, 23Awiima, Paara, Oofira, 24Kaafaari-Amoona, Oofinanne Gebaa7a. Eti muleera tammanne naa77a; eta yuushuwan de7iya moottatikka etan gujettoosona. 25Qassi Gabaa7oona, Raama, Ba7eroota, 26Mixiphpha, Kafiira, Mooxa, 27Reqeema, Yirphpha7eela, Taraala, 28Xelaa7a, Eleefa, Yerusalaame geetettiya Yaabuusatu katamaa, Gib77anne Qiriyaati-Yi7aariima. Eti muleera tammanne oidda; eta yuushuwan de7iya moottatikka etan gujettoosona. Biniyaama zareti bantta yaran yaran laattido biittai hagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\