Joshua 19

1Naa77antto saamai Simoona zareta eta yaran yaran gakkiis. Eta gakkida biittai Yihudaa zareti laattido biittaa giddon de7ees. 2Eti laattido katamati Berssaabeha woikko SHebaa7a, Molaada, 3Haxaari-SHu7aala, Baala, Exeema, 4Elttolaada, Batuula, Horima, 5Xiqilaaga, Beeti-Markkaboota, Haxaari-Suusa, 6Beeti-Labaa7ootanne SHaruheena. Eti muleera tammanne heezza; eta yuushuwan de7iya moottati etan gujettoosona. 7Qassi Aina, Rimmoona, Eteeranne Ashaana. Eti muleera oiddu katamata; eta yuushuwan de7iya moottatikka etan gujettoosona. 8Neegeeba Bazzuwan de7iya Baa7ilaati-Ba7eera woikko Raama gakkanaashin, ha katamatu yuushuwan de7iya moottata ubbaa laattidosona. Simoona zareti bantta yaran yaran laattido biittai hagaa. 9Yihudaa zareta gakkida biittai etayyo aahuwaa darido gishshau, appe shaakkin Simoona zaretussi imettiis. 10Heezzantto saamai Zaabiloona zareta eta yaran yaran gakkiis. Eti laattido biittai Sariida giyo katamaa gakkees. 11Hegaappe qassi arggo baggi biidi Mar77ila kanttidi, biidi Dabasheeta bochchiiddi biidi, Yoqina7aamappe arshsho baggan de7iya shaafaa gakkees. 12Hara baggaara qassi Sariida katamaappe arshsho baggi simmidi, Kisilooti-Taaboora gakkidi, Dabiraataaninne Yaafi7an zawatees. 13Hegaappe qassi arshsho baggaara Gaate-Hefeera, Iiti-Qaxiinanne Rimmoona gakkidi, Nee7akko mirqqettees. 14Huuphessa baggaara zawai Hanatoona simmidi, Yifttaahi7eela Wombban zawatees. 15Yan Qaxaata, Naahilaala, SHimiroona, Yidaalanne Beetaliheeme geetettiya katamatikka de7oosona. Eti muleera tammanne naa77a; eta yuushuwan de7iya moottatikka etan gujettoosona. 16Zaabiloona zareti bantta yaran yaran laattido biittaa giddon de7iya katamatinne eta yuushuwan de7iya moottati hageeta. 17Oiddantto saamai Yisaakoora zareta eta yaran yaran gakkiis. 18Eta biittaa katamati Iziraa7eela, Kasuloota, SHuneema, 19Hafaraima, SHi7oona, Anaharaata, 20Rabbiita, Qishiyoona, Abeexa, 21Remeeta, Engganiima, Enihaadanne Beeti-PHaxeexa. 22He biittaa zawai Taaboora, SHahaxuumanne Beeti-SHemesha bochchiiddi biidi, Yorddaanoosa SHaafan zawatees. Eti muleera tammanne usuppuna; eta yuushuwan de7iya moottatikka etan gujettoosona. 23Yisaakoora zareti bantta yaran yaran laattido biittaa giddon de7iya katamatinne eta yuushuwan de7iya moottati hageeta. 24Ichchashantto saamai Aseera zareta eta yaran yaran gakkiis. 25Eta biittaa katamati Helqqaata, Hala, Bexeena, Akishaafa, 26Alaameleka, Ami7aadanne Mish77aala. Arggo baggaara Qarmmeloosaaninne SHihoori-Libinaatan zawatees. 27Qassi arshsho baggi simmi Beeti-Daagoonakko mirqqettidi, Zaabiloona biittaanne Yifttaahi7eela Wombbaa bochchiiddi biidi, Beeti-Emeeqanne Na7i7eela gakkees. Qassi huuphessa baggaara Kaabula gakkees. 28Hegaappe qassi Ebroona, Rahooba, Hammoonanne Qaana kanttidi, Sidoonan zawatees. 29Hegaappe qassi biittaa zawai Raama simmidi, gimbbettida Xiiroosa katamaa gakkees. Hegaappe qassi Hoosakko mirqqettidi, Meediteraane Abban zawatees. Qassi Mahalaaba, Akiziiba, 30Uuma, Afeeqanne Rahooba geetettiya katamatikka yan de7oosona. Eti muleera laatamanne naa77a; eta yuushuwan de7iya moottatikka etan gujettoosona. 31Aseera zareti bantta yaran yaran laattido biittan de7iya katamatinne eta yuushuwan de7iya moottati hageeta. 32Usuppuntta saamai Nifttaaleema zareta eta yaran yaran gakkiis. 33Eta zawai Heleefappenne Da7inaaniima wolaappe doommidi, Adaami-Neqeeba, Yaabini7eelanne Laaqquuma kanttidi biidi, wurssettai Yorddaanoosa SHaafaa gakkees. 34Hegaappe qassi zawai arggo baggi Azinooti-Taaboorakko mirqqettees; hegaappe qassi Huqooqa simmidi, tohossa baggaara Zaabiloona biittaaninne arggo baggaara Aseera biittan zawatidi, arshsho baggaara Yorddaanoosa SHaafaa gakkees. 35Gimbbettida katamati Xiddiima, Xeera, Haamata, Raaqata, Kinaareeta, 36Adaama, Raama, Haxoora, 37Qedeesha, Ediraa7a, Enihaxoora, 38Yir77oona, Migidaali7eela, Horeema, Beeti-Anaatanne Beeti-SHemesha. Eti muleera tammanne uddufuna; eta yuushuwan de7iya moottatikka etan gujettoosona. 39Nifttaaleema zareti bantta yaran yaran laattido biittan de7iya katamatinne eta yuushuwan de7iya moottati hageeta. 40Laappuntta saamai Daana zareta eta yaran yaran gakkiis. 41Eti laattido biittaa katamati Xor77a, Eshttaa7oola, Irshshemeesha, 42SHa7albbiima, Ayyaaloona, Yitaala, 43Eloona, Timina, Eqiroona, 44Elttaaqe, Gibbatoona, Baa7ilaata, 45Yihuda, Banebaraaqa, Gaate-Rimmoona, 46Meyarqqoona, Raaqoonanne qassi Yoophphe katamaa yuushuwan de7iya heerata. 47Daana zareti biittaa laattanau injjetennaagaa be7ido wode, biidi Laayisha katamaa olidi xoonidosona; xoonidi he kataman de7iya asaa qara bisuwan wori wurssidi, katamaa banttau ekkidosona; ekkidi yan de7idosona. He katamaa sunttaakka laammidi, bantta aawaa Daana sunttan Daana giidi sunttidosona. 48Daana zareti bantta yaran yaran laattido biittan de7iya katamatinne eta yuushuwan de7iya moottati hageeta. 49Israa7eela asai biittaa shaakkidi wurssido wode, Nawe na7aa Yaasussi laattiyo biittaa bantta giddon immidosona. 50GODAI azazidoogaadan, Yaasu oichchin, Efireema gezziyan de7iya Timinaati-Seraaha giyo katamaa ayyo immidosona. Immin katamaa wotti yeggi keexxidi, yan de7iis. 51Qeesee El77aazari, Nawe na7ai Yaasunne Israa7eela asaa zaretuyyo yaratu halaqati GODAA sinttan Seelon, Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen saamaa yeggidi, gishido laata biittai hagaa. Eti biittaa yaati shaakkidi polidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\