Joshua 2

1Nawe na7ai Yaasu biittaa xomoosiya naa77u asata SHiixima giyo sohuwaappe qosan kiittiis; kiittiiddi eta, "Biite; biidi biittaa xomoosite; Yarkko katamaa qassi dumma xomoosite" yaagiis. Yaagin eti biidi, Ra7aabo giyo shaaramuxee soo aqanau gelidosona. 2Gelin Yarkko kawoi, "Israa7eela asaappe kiitettidaageeti ha biittaa xomoosanau qammi yiidosona" giyo oduwaa siyiis. 3Siyidi Yarkko kawoi Ra7aabiyyo hagaadan yaagidi kiittiis; "Ne soo yiidi gelida asata kessada imma. Aissi giikko, eti biittaa ubbaa xomoosanau yiidosona" yaagiis. 4SHin mishiriyaa he naa77u asata qottarggada, hagaadan yaagaasu; "Ee asati taakko yiidosona; shin eti auppe yiidaakkonne taani erabeikke. 5Omarssi katamaa penggiyaa gorddana haniyo wode, eti kiyidi biidosona; eti au biidaakko taani erikke. Ellelli kaalliyaaba gidikko, intte eta oiqqana" yaagaasu. 6SHin Ra7aaba asata keettaa bollan dembbayidi oottidosaa kessada, liinuwaa giyo maayuwaa kiyiya talba dalaa dooriyaa giddon eta qotta wottaasu. 7Yaatin, asati xomoosiyaageeta koyanau kiyidi, Yorddaanoosa SHaafaa pinuwaa efiya ogiyaa oiqqidi biidosona. Koyiyaageeti katamaappe kiyaanne, katamaa penggee gorddettiis. 8Xomoosiyaageeti xiskkanaappe kasetada, a etakko pude kiyada, eta hagaadan yaagaasu; 9"GODAI ha biittaa intteyyo immidoogaa, intte nuna gita yashshaa yashshiyoogaanne ha biittan de7iya asai ubbai intteyyo hirggaa maashiyoogaa taani erais. 10Aissi giikko, Gibxxe biittaappe intte kiyido wode, intte sinttan Zo7o Abbaa GODAI waati melissidaakkonne nuuni siyida. Qassi Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara de7iya Amoore biittaa kawota naa77ata, Sihoonanne Ooganne intte waati muleera xaissidaakkonne siyida. 11Nuuni hegaa siyido wode, nu wozanai maashiis; asai ubbai intteyyo xaliyoogaa aggi bayiis. Aissi giikko, GODAI intte Xoossai bolla saluwaanikka garssa sa7aanikka Xoossa. 12Hegaa gishshau, taani intteyyo kehidoogaadan, inttekka ta aawaa keettaa asau kehanaadan taayyo GODAN caaqqite; hegaayyookka ammanttiya malaataa immite. 13Ta aawaanne ta aayyiyo, ta ishanttanne ta michcheta etassa gididabaa ubbaarakka paxa aggite; nuna haiquwaappe ashshite" yaagaasu. 14Yaagin he asati, "Nuuni oottidobaa neeni odennan aggin, nuuni neeyyo caaqqido caaquwaa polana xayikko, Xoossai nuna woro! GODAI ha biittaa nuuyyo immiyo wode, nuuni neeyyo ammanettananne kehana" yaagidosona. 15Ra7aaba de7iyo keettai katamaa dirssaara ohettidi keexetti uttido gishshau, maskkootiyaara wodoruwaa duge yeddada, an duge wottaasu. 16Ra7aaba eta, "Inttena koyiyaageeti demmenna mala, deriyaa biite; biidi eti simmana gakkanaassi, yan heezzu gallassaa qosettishshite. Hegaappe guyyiyan intte biyoosaa beeta" yaagaasu. 17Yaagin asati o, "Nuuni ne biitti geliyo wode, ha zo7o kaaloosiyaa neeni nuna kessido maskkootiyan qachchana xayikkonne ne aawaa, ne aayyiyoo, ne ishanttanne ne so asaa ubbaa neekko soo ehaana xayikko, neeni nuna caaqissido caaqoi nuuyyo gometenna. 19Ooninne ne sooppe kare ogiyaa kiyidi haiqqikko, hegee a gome; nuuni hegan oishettokko. Nenaara son issippe de7iyaabi kushen boshettikko, a suuttaa gomee nuna gakko. 20SHin nuuni oottidobaa neeni odikko, neeni nuna caaqettido caaqoi nuuyyo gometenna" yaagidosona. 21Yaagin a, "Intte giidoogaadan hano" gaada, eta moissaasu. Eti biidoogaappe guyyiyan, he zo7o kaaloosiyaa maskkootiyan qachchaasu. 22Eti pude gezziyaa biidi, yan qosettidosona; qosettidi yedettiyaageeti Yarkko simmana gakkanaassi, eti yan heezzu gallassaa gam77idosona. Yedettiyaageeti oge ubban koyidosona; shin eta demmibookkona. 23Hegaappe guyyiyan he naa77u asati gezziyaappe wodhdhidi, Yorddaanoosa SHaafaakka pinnidi, Nawe na7aa Yaasukko simmidi yiidosona. Yiidi banttana gakkidaba ubbaa ayyo yootidosona. 24Eti Yaasa, "GODAI tumu biitta ubbaa nuuyyo aatti immiis. Qassi biittan de7iya asai ubbai nuuyyo yashshaa maashees" yaagidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\