Joshua 22

1Hegaappe guyyiyan Yaasu Roobeela zareta, Gaada zaretanne Minaase zaretuppe baggata xeegiis. 2Xeegidi, "GODAA ashkkarai Muusee inttena azazido ubbaa polideta; qassi taassikka ubbaban azazettideta. 3Daro wodiyaasappe hachchi gakkanaassi, intte intte ishantta yeggibeekketa; GODAI intte Xoossai inttessi immido hadaraa polideta. 4Simmi GODAI intte Xoossai etayyo giido qaalaadan, intte ishantta shemppissiis. Hegaa gishshau, GODAA ashkkarai Muusee intteyyo Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta baggaara immido laata biittan de7iya intte soo soo simmite. 5GODAA ashkkarai Muusee inttena azazido azazuwaanne higgiyaa mintti naagite. GODAA intte Xoossaa siiqite; a ogetu ubban hemettite; a azazuwaassi azazettite; aara minni oiqettite; intte kumetta wozanaappenne kumetta shemppuwaappe ayyo oottite" yaagiis. 6Yaasu eta anjjidi yeddiiddi hagaadan yaagiis; "Be7ite, intte ha77i daro mehiyaa, biraa, worqqaa, nahaasiyaa, birataanne daro maayuwaa ekki duretidi, intte biittaa simmana haneeta. Hegaa gishshau intte morkketuppe omooddidoogaa, intte ishanttuura shaakki ekkite" yaagiis. Hegaappe guyyiyan eti bantta soo soo biidosona. Muusee Minaase zaretuppe baggatussi Baasaanen biittaa immi wottiis; shin attida Minaase zaretu baggatussi Yaasu Yorddaanoosa SHaafaappe arggo baggan hara zaretuura issippe laattiyo biittaa immiis. 9Roobeela zareti, Gaada zaretinne Minaase zaretu baggati bantta laata biittaa simmidi biidosona. GODAI Muuse baggaara azazin laattido Gala7aade biittaa baanau, Kanaane biittan Seelon de7iya Israa7eela asaappe shaakettidosona. 10Roobeela zareti, Gaada zaretinne Minaase zaretuppe baggati Yorddaanoosa SHaafaa matan Kanaane biittan de7iya Galiloota yiido wode, shaafaa matan yarshshuwaa yarshshiyo gita sohuwaa gimbbidosona. 11Gimbbin, "Roobeela zareti, Gaada zaretinne Minaase zaretuppe baggati Yorddaanoosa matan, Galilootan, Kanaane zawan, Israa7eelatu baggaara yarshsho sohuwaa gimbbidosona" giyoogaa Israa7eelati siyidosona. 12Siyinne kumetta Israa7eela asaa yaa7ai eta olanau baanau Seelo giyoosan issippe shiiqiis. 13SHiiqidi Israa7eela asai qeesiyaa El77aazara na7aa Piinihaasa, Gala7aade biittan de7iya Roobeela zaretukko, Gaada zaretukkonne Minaase zaretuppe baggatukko kiittiis. 14Issi issi zaree ba yaratu halaqatuppe issi issi asa dooridi, tammu asaa Piinihaasaara yeddiis. 15Eti Roobeela zareti, Gaada zaretinne Minaase zaretu baggati de7iyo Gala7aade biittaa biidosona. Biidi eta, 16"GODAA asai kumetta yaa7ai inttena hagaadan yaagees; 'Israa7eela Xoossaa bolli aissi hagaa mala iitabaa oottidetii? Waanidi giikko, intte hara yarshsho sohuwaa intteyyo gimbbidi, GODAA bolli makkalideta! A kaalliyoogaakka aggideta! 17Pa7ooran nuuni oottido nagarai nuuyyo gidennee? Israa7eela yaa7aa bolli boshai wodhdhidabaa gidikkonne, hachchi gakkanaassikka nuuni he nagaraappe geeyibookko. 18GODAA kaalliyoogaappe hachchikka wora simmuuteetiiyye? "'Intte hachchi GODAA bolli makkalikko, GODAI wontto kumetta Israa7eela yaa7aa hanqqettana. 19Intte de7iyo biittai tunidabaa gidikko, GODAA Dunkkaanee eqqido biittaa haa yiidi, nunaara gadiyaa shaakkite. SHin kaseppe de7iya GODAA nu Xoossaa yarshsho sohuwaappe hara yarshsho sohuwaa gimbbidi, Xoossaa bolli makkaloppite; woikko nunakka makkalanchcha kessoppite. 20Zaraaha zaree Akkaani hirima giidobaappe ekkidi, nagaraa oottido gishshau, kumetta Israa7eela yaa7aa bolli GODAA hanqqoi wodhdhibeennee? Ba nagaraa gaasuwan haiqqidai a xalaalaa gidenna' yaagees" yaagidosona. 21Yaagin Roobeela zareti, Gaada zaretinne Minaase zaretuppe baggati Israa7eela yaratu halaqatuyyo hagaadan yaagidi zaaridosona; 22"Wolqqaamai Xoossaa GODAA! Wolqqaamai Xoossaa GODAA! Nuuni hagaa aibissi oottidaakko i erees! Nuuni aibissi oottidaakko inttekka eranaadan koyoos. Nuuni GODAA bollan makkalidabanne azazettennan ixxidabaa gidikko, hachchi nuna paxa wottoppite. 23Nuuni GODAA kaalliyoogaa aggidi, xuuggiyo yarshshuwaa, kattaa yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa yarshshanaunne yarshshiyo sohuwaa gimbbidabaa gidikko, GODAI nuna he autiyaa achcho. 24Nuuni hegaassi gimbbibookko; nuuni yarshsho sohuwaa gimbbidoogee, sinttappe yaana laittan intte naati nu naata, 'Inttena GODAN Israa7eela Xoossan aibee gattiyai? 25Inttenoo, Roobeelanne Gaada zaretoo, GODAI nu giddooninne intte giddon Yorddaanoosa SHaafaa zawayiis. GODAN inttena gattiyaabi baawa' yaaganaakkonne giidi hirggido gishshaassa. Hegaadan oottidi, intte zareti nu zareta GODAAYYO goinnennaadan teqqennan aggokkona. 26"Hegaa gishshau nuuni nu giddon yarshsho sohuwaa ane gimbboos giida; shin xuuggiyo yarshshuwaassa woikko hara yarshshuwaassa gidenna. 27Nuuni yarshsho sohuwaa gimbbidoogee xuuggiyo yarshshuwaa, issippetettaa yarshshuwaanne hara yarshshuwaa yarshshiiddi, GODAASSI a Dunkkaaniyan goinnana mala, hagee nu gidduwaaninne intte gidduwaani, qassi nu kaalliya yeletaa gidduwan markka gidanaassa. Wodeppe intte zareti nu zareta, 'Inttena GODAN gattiyaabi aibinne baawa' gaanau danddayokkona. 28Eti geelladan nuna woikko nu yeletaa wodeppe hegaadan giikko, nuuni etau zaaridi, 'GODAASSI yarshshiyo sohuwaa leemisuwaa hagaa be7ite. Hagaa nu aawati xuuggiyo yarshshuwaanne hara yarshshuwaa yarshshanaassa gidennan, intteppenne nuuppenne gidduwan markka gidana mala gimbbidosona' yaagana. 29GODAA bolli makkalanaagee nuuppe haakko! GODAA nu Xoossaa Dunkkaaniyaa sinttan eqqida yarshshuwaasaappe haraa, xuuggiyo yarshshuwaa, kattaa yarshshuwaanne hara yarshshuwaa yarshshiyo sohuwaa gimbbidi, hachchi wora simmibookko" yaagidi zaaridosona. 30Qeesee Piinihaasinne aara de7iya Israa7eela yaratu halaqati, Roobeela, Gaadanne Minaase zareti yootidoogaa siyidi, keehi ufaittidosona. 31Qeesiyaa El77aazara na7ai Piinihaasi Roobeela, Gaadanne Minaase zaretussi, "GODAI nu giddon de7iyoogaa nuuni hachchi erida; aissi giikko, ha yohuwaa intte GODAA bolli makkalanau oottibeekketa. Intte ha77i GODAA qixaatiyaappe Israa7eela asaa ashshideta" yaagiis. 32Hegaappe guyyiyan qeesiyaa El77aazara na7ai Piinihaasinne halaqati Gala7aaden de7iya Roobeelanne Gaada zaretu matappe Kanaanen de7iya Israa7eela asaakko simmidosona; simmidi hanidabaa etayyo yootidosona. 33Yootidobai Israa7eela asaa ufaissin, Xoossaa galatidosona. Qassi Roobeela asatinne Gaada asati de7iyo biittaa olidi bashshanau baanau haasayiyoogaakka aggi bayidosona. 34Roobeelanne Gaada zareti, "Ha yarshsho sohoi GODAA xalaalai Xoossaa gidiyoogau nu ubbaappe gidduwan markka gidana" yaagidosona; yaagidi he yarshsho sohuwaa Markka sunttidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\