Joshua 24

1Hegaappe guyyiyan Yaasu Israa7eela zaretu ubbaa Sekeema giyo kataman shiishshiis. Cimata, halaqata, daannatanne ola gadaawata ubbaa xeegiis; xeegin eti Xoossaa sinttan shiiqidosona. 2Yaasu asau ubbau hagaadan yaagiis; "GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Beni intte aawati Efiraaxiisa SHaafaappe hefinttan de7idosona; eti hara xoossatussi oottidosona. Etappe issoi Abrahaamanne Naakoora aawaa Taara. 3Hegaappe guyyiyan intte aawaa Abrahaama, he shaafaappe hefinttan de7iya biittaappe xeesada, Kanaane biitta ubban kaalettaas. A zariyaakka corayaas; Yisaaqakka au immaas. 4Yisaaqassikka Yaaqoobanne Eesawa immaas. Eesawassi Eedooma gezziyaa laattanaadan immaas; shin Yaaqoobinne a naati duge Gibxxe biidosona. 5"'Guyyeppe Muusanne Aaroona kiittada taani yan oottidoban Gibxxe biittaa asaa boshan shocaas; hegaappe guyyiyan inttena kessaas. 6Taani intte aawata Gibxxeppe kessin, Zo7o Abbaakko yiideta; yin Gibxxeti intte aawata parati goochchiyo gaaretuuninne paraasatun yedettidosona. 7Eti GODAASSI waassido wode, etappenne Gibxxetuppe gidduwan xumaa yeggaas; yaatada, abbai eta bolli simmanaadaaninne eta muukkanaadan oottaas. Taani Gibxxetu bolli oottidobaa intte intte aifiyan be7ideta. Inttekka bazzon daro wodiyaa de7ideta. 8"'Hegaappe guyyiyan Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara de7iya Amooretu biittaa taani inttena ehaas. Eti inttenaara olettin, taani eta intte kushiyan aattada immaas; immin eta biittaa laattideta. Qassi taani eta intte sinttaappe xaissaas. 9Hegaappe guyyiyan Xippoora na7ai Baalaaqi, Moo7aaba biittaa kawoi denddidi, Israa7eelatuura olettiis. Ba7oora na7ai Balaami inttena qangganaadan, kiittidi xeesissiis; 10shin taani Balaamabaa siyabeikke. Hegaa gishshau i inttena anjjiis; Yaatin, taani inttena Baalaaqa kushiyaappe ashshaas. 11"'Ashshin Yorddaanoosa SHaafaa pinnidi, Yarkko yiideta; yin Yarkko asainne Amooreti, Parzzeti, Kanaaneti, Hiiteti, Gerggeeseti, Hiiwetinne Yaabuusati inttenaara olettin, taani eta intte kushiyan aattada immaas. 12Kashiyaa intteppe sinttau kiittada, Amooretu kawota naa77ata intte sinttaappe kessaas. Hagee ubbai hananau danddayidoogee, intte bisuwaaninne intte wonddafiyaani gidenna. 13Intte oottidi kessibeenna biittaanne intte keexxibeenna katamata taani intteyyo immin, an de7eeta. Ha77i intte tokkibeenna woiniyaa turaa aifiyaanne wogaraa aifiyaa meeta' yaagees. 14"Hegaa gishshau ha77ikka GODAAYYO yayyite; tumu wozanaappe ammanettidi ayyo goinnite. Intte maizza aawati Efiraaxiisa SHaafaappe hefinttaaninne Gibxxen goinnido allaga xoossata wora olidi, GODAAYYO goinnite. 15GODAASSI goinniyoogee inttena iitikko, intte aawati shaafaappe hefinttan de7iiddi goinnido xoossata gidin, woikko ha77i intte de7iyo Amoore biittaa asatu xoossata gidin, intte goinnanaagaa hachchi doorite. SHin tananne ta keettaa asaa gidikko, nuuni GODAAYYO goinnana" yaagiis. 16Yaagin asai zaaridi, "GODAA aggi bayidi, hara xoossatussi goinnanaagee nuuppe haakko! 17Gibxxe biittaappe, ailletettaa keettaappe, nunanne nu aawata kessidi ehidaagee, he gita malaatata nu xeellishin oottidaagee, nuuni biido oge ubbaaninne kanttido biittatu ubbaa giddon nuna naagidaagee, GODAA nu Xoossaattenne. 18Qassi GODAI asaa ubbaa, he biittan de7iya Amoore asatuurakka nu sinttaappe laaggidi kessiis. Hegaa gishshau nuunikka GODAASSI goinnana; aissi giikko, i nu Xoossaa" yaagiis. 19SHin Yaasu asaa hagaadan yaagiis; "Intte GODAAYYO goinnanau danddayekketa. Aissi giikko, i geeshsha Xoossaa; i qanaatiya Xoossaa; i intte naaquwaa woikko intte nagaraa atto geenna. 20Intte GODAA aggidi, allaga xoossatussi goinnikko, i intteyyo lo77obaa oottidoogaappe guyyiyan, simmidi inttena qohananne xaissana" yaagiis. 21Yaagin asai Yaasa, "CHii, chii! Nuuni GODAAYYO goinnana" yaagiis. 22Yaagin Yaasu asaa, "Intte GODAASSI goinnanaagaa dooridoogau intte huuphiyau intte markka" yaagiis. Yaagin eti, "Ee nuuni markka!" yaagidosona. 23Yaasu, "Yaatikko, intte giddon de7iya allaga xoossata wora olite; intte wozanaa GODAAKKO, Israa7eela Xoossaakko zaarite" yaagiis. 24Yaagin eti, "Nuuni GODAASSI, nu Xoossaassi, goinnana; a azazuwaakka polana" yaagidosona. 25He gallassi Yaasu asaara maachchaa maacettiis; maacettidi, Sekeeman higgiyaanne wogaa etau kessiis. 26Kessidi Yaasu he qaalata Xoossaa Higgiyaa Maxaafan xaafiis. Hegaappe guyyiyan, issi gita shuchchaa ekkidi, GODAA Dunkkaaniyaa matan de7iya wolaa garssan essiis. 27Yaasu asau ubbau, "Be7ite, GODAI nuuyyo haasayido qaalaa ubbaa ha shuchchai siyido gishshau, i nu bolli markka gidana. Intte Xoossaa bollan makkalikko, ha shuchchai intte bolli markka gidana" yaagiis. 28Hegaappe guyyiyan, Yaasu asaa ubbaa yeddin, ubbaikka ba laata biitti biitti simmidi biis. 29Hegaappe guyyiyan GODAA ashkkarai, Nawe na7ai Yaasu, laittai xeetanne tammaa gidin haiqqiis. 30Haiqqin asai Ga7aasha Deriyaappe huuphessa baggan, Efireema gezziyan de7iya a laata gadiyan, Timinaati-Seeran moogidosona. 31Yaasu paxa de7ido wode ubbaaninne Yaasuppe simmin de7idi, Xoossai Israa7eelatussi oottido ooso ubbaa erida cimatu wode ubban Israa7eelati GODAASSI goinnidosona. 32Israa7eela asai Gibxxe biittaappe ehiido Yooseefa meqettaa Sekeeman moogidosona. He sohuwaa Yaaqoobi SHekeema aawaa Hamoora naatuppe xeetu xaqara biran shammiis; shammin guyyeppe Yooseefa zareti laattidosona. 33Aaroona na7ai El77aazari haiqqiis; haiqqin a na7aa Piinihaasassi imettida Efireema gezziyan de7iya Gib77a giyo kataman moogidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\