Joshua 7

1Israa7eela asai GODAAYYO ammanettennan ixxidi, hirima gi wottidobaappe ekkiis. Hegaa ekkidaagee Akkaana; Akkaani Karmma na7aa; Karmmi Zimira na7aa; Zimiri Yihudaa zare gidiya Zaraaha na7aa. Yaatin, GODAA hanqqoi Israa7eela asaa bolli eexxi kiyiis. 2Yaasu Yarkkon de7iiddi Beeteele katamaappe arshsho baggaara Beeti-Aweena giyoosaa matan de7iya Aaya giyo katamaa asa kiittiis. Kiittiiddi, "Biite; biidi he biittaa xomoosite" yaagiis. Yaagin asati biidi, Aaya katamaa xomoosidosona. 3Xomoosida asati Yaasukko simmidi yiidi, "Ubba asai Aaya katamaa olanau baanau koshshenna; naa77u woikko heezzu sha7u asaa yedda. Yan amarida asai de7iyo gishshau, asai ubbai daafuroppo" yaagidosona. 4Yaatin, heezzu sha7u gidiya asati olettanau Aaya katamaa biidosona. SHin eti Aaya katamaa asaa sinttaappe baqatidosona. 5Aaya katamaa dirssaa penggiyaappe doommidi, shuchchaa qoo7iyoosaa gakkanaassi Israa7eela asaa yedettidosona; yedettiiddi keraa dugettan hasttamanne usuppun gidiya asaa woridosona. Hegan asaa wozanai maashidi, haatta kiyiis. 6Hegaappe guyyiyan Yaasu azzanidi, ba maayuwaa pooshshiis; pooshshidi GODAA Taabootaa sinttan omarssi gakkanaashin gufanniis. Israa7eela cimatikka aagaadan hanidosona; bantta huuphiyankka baanaa qolidosona. 7Yaatin, Yaasu hagaadan yaagiis; "Hai poora! Ubbaa Haariya GODAU, nuna Amoore asaassi aatta immada wurssissanaashin aibissi Yorddaanoosa SHaafaa pinttada ehaadii? Nuuni Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta baggan attorkkoniishsha! 8Abeet Godau, Israa7eela asai xoonettidi, ba morkketu sinttaappe baqatidoogaa, taani woigoo? 9Kanaanetinne ha biittan de7iya asai ubbai ha yohuwaa siyidi, nuna dooddana; dooddidi nuna biittaappe xaissana. Yaatin, ne gita sunttaayyo neeni oottiyoobai aibee?" yaagiis. 10Yaagin GODAI Yaasa, "Dendda eqqa! Hagaadan aissi gufannadii? 11Israa7eela asai nagaraa oottiis; taani etaara maacettido ta maachchaa kanttidosona. Eti hirima geetettida miishshatuppe ekkidosona; wuuqqidosona; worddotidosona. Qassi he miishshaa eti bantta miishshaara gatti wottidosona. 12Hegaa gishshau, Israa7eelati bantta morkketu sinttan eqqanau danddayokkona. Eti xayanau bessiyo gishshau, bantta morkketu sinttappe baqatidosona. Hirima geetettida miishshaa intte giddon de7iyaagaa intte xaissana xayikko, hagaappe sinttau taani inttenaara gidikke. 13"Dendda; denddada asaa geeshsha. Etayyo hagaadan yaagada oda; 'Wonttossi intte huuphiyau geeyite. GODAI Israa7eela Xoossai inttena hagaadan yaagees; "Israa7eelatoo, hirima geetettida miishshai intte giddon de7ees. Intte he miishshaa intte giddoppe diggana gakkanaashin, intte morkketu sinttan eqqanau danddayekketa" yaagees. 14Wontto maallado, intte zariyan zariyan shiiqite; shiiqin GODAI, "Hagaa" giyo zaree, ba yaran yaran shiiqana; qassi GODAI, "Hagaa" giyo yarai ba so asan asan shiiqana; qassi GODAI, "Hagaa" giyo so asai issi issi asi kayan kayan shiiqana. 15Hegaappe guyyiyan hirima geetettidabaara oiqettida asi, babaa ubbaara taman xuugettana. Aissi giikko, GODAA maachchaa i kanttidi, Israa7eela asaa giddon kaushshabaa oottiis' yaaga" yaagiis. 16Yaasu wonttetta gallassi guuran denddidi, Israa7eela asaa a zariyan zariyan shiishshiis; shiishshin Yihudaa zaree ehettiis. 17Yihudaa zaree shiiqin, Zaraaha yarai ehettiis; Zaraaha yarai shiiqin, Zimira so asai ehettiis. 18Zimira so asai shiiqin, wurssettan Zimira na7aa na7ai, Karmma na7ai Akkaani ehettiis. 19Yaatin, Yaasu Akkaana, "Ta na7au, GODAA Israa7eela Xoossaa bonchcha; a galata. Ane neeni oottidobaa taassi qosennan oda" yaagiis. 20Yaagin Akkaani Yaasa, "Ee tuma! Taani GODAA Israa7eela Xoossaa naaqqaas. Taani oottidoogee hagaa: 21nuuni omooddido miishshaa giddon taani issi lo77iya Baabiloone biittaa kaabbaa, naa77u xeetu xaqara biraanne bagga kilo gidiya worqqaa be7aas; be7ada ekkanau amottido gishshau ekkaas. Yaatada ta dunkkaaniyaa giddon biitta garssan qottaas; biraikka ubbaappe garssaara de7ees" yaagiis. 22Yaagin Yaasu asaa kiittin, eti dunkkaaniyaa woxxidi geliyo wode, dunkkaane giddon miishshaa qotti wottidoogaa demmidosona; biraikka miishshatuppe garssaara de7ees. 23Kiitettidi biida asati miishshaa dunkkaane giddoppe ekkidi, Yaasukkonne Israa7eela asaa ubbaakko ehiidosona; ehiidi GODAA sinttan wottidosona. 24Hegaappe guyyiyan Yaasunne Israa7eela asai ubbai Akkaana biraa, kaabbaa, worqqaa, a attuma naatanne macca naata, a miizzaa, haretanne dorssata, a dunkkaaniyaanne ayyo de7iyaabaa ubbaa ekkidi, Metuwaa Wombbaa giyoosaa ehiidosona. 25Ehin Yaasu Akkaana, "Ha metuwaa nu bolli aissi ehaadii? GODAI hachchi ne bollikka metuwaa ehaana" yaagiis. Yaagin Israa7eela asai ubbai Akkaananne a so asaa shuchchan caddi woridi, ayyo de7iyaabaa ubbaarakka taman xuuggiis. 26Eti Akkaana bollan hachchi gakkanaassi de7iya daro shuchchaa keelidosona. Yaatin, GODAI ba eexxiya hanqquwaa wodhdhiis. Hachchi gakkanaashin he sohoi Metuwaa Wombbaa geetettidoi hegaassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\