Joshua 9

1Yorddaanoosa SHaafaappe arggo baggaara de7iya kawoti ubbai, gezziyan de7iyaageeti, bargguwan de7iyaageeti, Meediteraane Abbaa xanxxaa oiqqidi biidi Liibaanoosa gakkanaashin de7iyaageeti, Hiitetu, Amooretu, Kanaanetu, Parzzetu, Hiiwetunne Yaabuusatu kawoti ubbai Israa7eela asai xoonidoogaa siyidosona. 2Siyidi Yaasanne Israa7eela asaa olanau baanau issippe shiiqidosona. 3Gabaa7oona kataman de7iya Hiiweti Yaasu Yarkko katamaaninne Aaya kataman oottidobaa siyido wode, 4cimmanau koyidosona. Eti shinqqiyaa qachchidi curqqa joinetanne daassaa wotti sikkido eessa ogorota hariyan caanidi, Yaasukko asa kiittidosona. 5Kiitettida asati wurida ceega maayuwaa maayidi, wotti sikkido caammaa bantta tohuwan wottidosona; eti shinqqiyaassi giidi oiqqido qumai ubbai melidaagaanne puulummidaagaa. 6Hegaappe guyyiyan eti Yaasu dunkkaanidosaa Gelggala biidi, assinne Israa7eela asaassi, "Nuuni haaho biittaappe yiida. Hai nunaara saro de7ana mala maachchaa maacetterkketii" yaagidosona. 7Yaagin Israa7eela asai Hiiweta, "Intte nu biittan de7iya asakkonne shin, aibin eridi inttenaara maacettanee?" yaagiis. 8Yaagin eti Yaasa, "Nuuni ne ashkkarata" yaagidosona. Yaasu, "Intte oonee? Auppe yiidetii?" yaagidi oichchiis. 9Oichchin eti, "Nuuni ne ashkkarati GODAA ne Xoossaa woriyaa siyidi, daro haaho biittaappe yiida. I Gibxxe biittan oottidobaa ubbaa nuuni siyida. 10Qassi Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta arshsho baggaara de7iya Amooretu kawota naa77aa, Haseboona Kawuwaa Sihoonanne Asttaaroota kataman de7iya Baasaane Kawuwaa Ooga i oottidobaakka siyida. 11Nu dere cimatinne nu biittan de7iya asai ubbai nuna, 'Intte baana ogiyau shinqqiyaa oiqqidi, biidi etaara gaittite; gaittidi eta, "Nuuni intte ashkkarata; intte nunaara saro de7ana mala maachchaa maacetterkketii" yaagite' yaagidosona. 12"Nuuni inttekko yaanau nu sooppe shinqqiyaa ekkiyo gallassi, ha oittai ho77ees; shin ha77i melidoogaanne puulummidoogaa be7ite! 13Hageeti eessa ogoroti nuuni kunttiyo wode ooratta; shin ha77i daakettidoogaa be7ite! Ogee haaho gididoogaa gaasuwan, nu maayoinne nu caammai wuriis" yaagidosona. 14Yaagin GODAA oichchennan, Israa7eela asai eta shinqqiyaappe amaridaagaa ekkiis. 15Yaatin, Yaasu eti paxa attidi banttanaara saro de7ana mala maachchaa etaara maacettiis; maacettin maabaraa kaalettiyaageetikka he maachchaa qaalaa kanttennaadan caaqqidosona. 16Etaara maachchaa maacettido heezzantto gallassaappe guyyiyan, ha asati eta biittan de7iya shooro gidiyoogaa Israa7eela asai siyiis. 17Siyidi Israa7eela asai heezzu gallassaa hemettidi, asati de7iyo katamata gakkiis. Eta katamati Gabaa7oona, Kafiira, Ba7erootanne Qiriyaati-Yi7aariima geetettoosona. 18SHin maabaraa sunttati etau GODAA Israa7eela Xoossaa sunttan caaqqido gishshau, eta woribookkona. Yaatin, kumetta maabarai sunttatu bollan zuuzummiis. 19SHin halaqati ubbai hagaadan yaagidosona; "Nuuni etayyo GODAA Israa7eela Xoossaa sunttan caaqqido gishshau, ha77i simmi eta bochchanau danddayokko. 20SHin nuuni eta hagaadan oottana; nuuni etayyo caaqqido caaquwaa kaddin GODAA hanqqoi nu bollan wodhdhennaadan, eti paxa de7ona. 21Eti de7ona; shin de7iiddi maabarau ubbau mittaa qanxxiyaageetanne haattaa tikkiyaageeta gidona" yaagidosona. Hegaa gishshau Gabaa7oonati sunttati giidoogaadan hanidosona. 22Yaasu Gabaa7oona asata xeegidi, "Nu biittan de7iiddi, 'Nuuni daro haaho biittaappe yiida' giidi, aibissi nuna cimmidetii? 23Intte hegaa hanido gishshau qanggettideta; intte merinau ta Xoossaa keettan mitta qanxxiyaanne haattaa tikkiya aille gidana" yaagiis. 24Eti Yaasuyyo zaaridi hagaadan yaagidosona; "Nuuni ne ashkkarati GODAI ha biittaa ubbaa intteyyo immanaadaaninne an de7iya asaa ubbaa intte sinttappe xaissanaadan ba ashkkaraa Muusa azazidoogaa geeshshidi siyida. Hegaa gishshau intteppe nu shemppuwau daro yayyidi hagaa oottida. 25Ha77i simmi nuuni ne kushiyan de7oos. Nuna neeyyo lo77onne suure milati beettaadan ootta" yaagidi zaaridosona. 26Yaatin, Yaasu eta Israa7eela asai worennaadan ashshiis. 27He gallassi Yaasu Gabaa7oona asata Israa7eela maabaraassinne GODAAYYO yarshshiyoosaassi mittaa qanxxanaadaaninne haattaa tikkanaadan oottiis; oottin eti hachchi gakkanaassi GODAI asai baayyo goinnanaadan doorido sohuwan awaaninne hegaadan oottiiddi de7oosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\