Judges 11

1Gala7aadiyaa Yofttaahee mino olanchcha. A aawai Gala7aada; shin a aayyiyaa shaaramuxiya maccaasa. 2Gala7aadee ekkido machchiyaakka assi attuma naata yelaasu. Eti dicci gakkido wode, bantta ishaa Yofttaaha, "Neeni hara maccaasee na7aa gidido gishshau, nu aawaa aquwaappe aibanne laattakka" yaagidi sooppe yedettidosona. 3Yaatin, Yofttaahee ba ishanttuppe baqatidi, Xoba giyo biittan de7iis. Yan i de7ishin, amarida shufuro asati akko shiiqidi, a kaallidosona. 4Amarida wodiyaappe guyyiyan, Amoonati Israa7eelatuura olettidosona. 5Amoonati Israa7eela asaara olettido wode, Gala7aade biittaa cimati Xoba biittaappe Yofttaaha zaari ehanau biidosona. 6Biidi eti a, "Haaya, Amoonata nuuni olana mala, yaada nuuyyo gadaawa gida" yaagidosona. 7Yaagin Yofttaahee Gala7aade cimata, "Tana ixxidi, ta aawaa keettaappe yedettidai inttena gidekketii? Ha77i metuwan gelidi, taakko aibissi yiidetii?" yaagiis. 8Yaagin Gala7aade cimati a, "Gidikkonne, ha77i nuuni neekko simmida; aissi giikko, neeni nunaara olaa baada, Amoonata nuussi olana malanne Gala7aade asaa ubbaayyo neeni halaqaa gidana mala, nuuni koyoos" yaagidosona. 9Yaagin Yofttaahee, "Amoonatuura olettanau intte tana guyye soo zaarin, GODAI eta ta kushiyan aattidi immikko, taani tumu intte halaqa gidanee?" yaagiis. 10Gala7aade cimati Yofttaaha, "GODAI nu giddon markka! Neeni giyoobaa tumu nuuni oottana" yaagidi zaaridosona. 11Yaatin, Yofttaahee Gala7aade cimatuura biis; bin a bantta halaqanne gadaawa oottidosona. Yofttaahee Mixiphphan GODAA sinttan ha yohuwaa ubbaa maayiis. 12Hegaappe guyyiyan, Yofttaahee Amoonatu kawuwaakko asaa kiittidi, "Neeni nu biittaa bollan woraajjidoogee aibi gaasuwaanee?" yaagidi oishissiis. 13Yofttaahee kiittido asatuyyo Amoonatu biittaa kawoi zaaridi, "Israa7eela asai Gibxxe biittaappe kiyido wode, Arnnoona SHaafaappe doommidi, Yaabooqa SHaafaa gakkanaashin, qassi Yorddaanoosa SHaafaa gakkanaashin de7iya ta biittaa ekkiis. Ha77i ta biittaa saruwan zaarite" yaagiis. 14Yofttaahee naa77anttuwaakka Amoonatu kawuwaakko asaa kiittiis. 15Kiittiiddi hagaadan yaagiis; "Israa7eela asai Moo7aaba biittaa woikko Amoona biittaa ekkibeenna. 16Israa7eela asai Gibxxe biittaappe kiyido wode, bazzuwaa kanttidi biidi, Zo7o Abbaa gakkiis; hegaappe qassi Qaadeesa giyoosaa yiis. 17Yiidi Israa7eela asai Eedooma biittaa kawuwaakko asaa kiittidi, 'Ne biittaara nuna aattarkkii' yaagiis; shin Eedooma kawoi aattennan ixxiis. Hegaadankka, Moo7aaba kawuwaakko kiittin, ikka aattennan ixxiis. Yaatin, Israa7eela asai Qaadeesan gam77iis. 18"Hegaappe guyyiyan bazzuwaara kanttidi, eti Eedoomanne Moo7aaba biittata yuuyidi, Moo7aaba biittaappe arshsho baggaara yiidosona; yiidi Arnnoona SHaafaappe hefintta baggaara de7iya sohuwan dunkkaanidosona; shin Arnnoona SHaafai Moo7aaba zawa gidido gishshau, Moo7aaba baggi pinnibookkona. 19"Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai Haseboona giyo kataman de7iya Amooretu Kawuwaa Sihoonakko asaa kiittiis; kiittidi eti, 'Hayyanaa, ne biittaara nuna nu biitti aattarkkii' yaagidosona. 20SHin Sihooni Israa7eela asaa aattanau ammanibeenna. I ba asaa ubbaa shiishshidi, Yahaaxa giyoosan dunkkaanidi, Israa7eela asaara olettiis. 21Olettin GODAI Israa7eela Xoossai Sihoonanne a asaa ubbaa Israa7eela asaa kushiyan aattidi immin, eta xoonidosona; xoonidi yan de7ida Amooretu biitta ubbaa laattidosona. 22Arnnoona SHaafaappe biidi, Yaabooqa SHaafaa gakkanaashiininne bazzuwaappe biidi, Yorddaanoosa SHaafaa gakkanaashin de7iya Amooretu biittaa ubbaa omooddidi ekkidosona. 23"Hegaadan oottidi, GODAI Israa7eela Xoossai ba asaa Israa7eela sinttaappe Amooreta yedettidi xaissiis. Yaatin, neeni neeyyo ekkanau waana qoppadii? 24Neeni ne xoossai Kamooshi neeyyo immiyoobaa ekkikkii? Hegaadankka, nuuni GODAI nu Xoossai nuuyyo immidobaa ubbaa laattidi de7ana. 25"Bau neeni Xippoora na7aa Moo7aaba Kawuwaa Baalaaqappe minnai? I Israa7eela asaara ooyettidee woikko olettidee? 26"Israa7eela asai Haseboona, Aaro7eranne eta yuushuwan de7iya katamata ubbaa, hegaadankka, qassi Arnnoona SHaafaa lanqqiyan de7iya katamata ubbaa laattidi, heezzu xeetu laittaa de7iis. Yaatin, he wode aibissi wotti ekkibeekketii? 27Taani ta baggaara inttena aibanne naaqqabeikke; shin tana ola olada naaqqiyai nena. Pirddiya GODAI hachchi Israa7eela asaappenne Amoona asaappe gidduwan pirddo" yaagiis. 28SHin Yofttaahee kiittido kiitaa Amoonatu kawoi siyennan ixxiis. 29He wode GODAA Ayyaanai Yofttaahe bolli wodhdhin, Gala7aadenne Minaase biittata kantti biiddi, Gala7aade biittan de7iya Mixiphpha simmiis; hegaappe olanchchata kaalettidi, Amoonatu biitti biis. 30Biiddi GODAASSI shiiquwaa shiiqettiiddi, "Neeni Amoonata ta kushiyan aattada immikko, 31olan xoonada taani soo simmiyo wode, tana mokkanau ta sooppe kiyiyaabi aibanne gidin neessa; taani a neessi xuuggiyo yarshsho oottada shiishshana" yaagiis. 32Hegaappe guyyiyan, Yofttaahee Amoonata olanau zawaa pinnidi biis; bin GODAI eta a kushiyan aattidi immiis. 33Aaro7erappe doommidi, biidi Miiniitanne Aabeeli-Karaamiima mati gakkanaashin, laatamu katamata olidi bashshiis; daro asaa wori wurssiis. Hegaappe guyyiyan, Amoonati Israa7eelatussi haarettidosona. 34Yofttaahee Mixiphphan de7iya ba soo simmido wode, koirottadakka a na7iyaa karaabiyaa oiqqada yexxaiddanne duraidda a mokkanau kiyaasu. Ayyo ippe hara na7i baawa. 35I o be7ido wode, azzanuwan ba maayuwaa pooshshidi, "Hai poora ta na7ee! Tana kaushsharggadasa; tana gakkiya metuwaayyo neeni gaaso gidadasa. Aissi giikko, taani GODAASSI shiiqetta uttaas; hegaa shiiquwaa gattennan agganau danddayikke!" yaagiis. 36Yaagin na7iyaa, "Ta aawau, neeni GODAASSI shiiqettidabaa gidikko, GODAI ne morkketu, Amoonatu bolli ne haluwaa kessido gishshau, neeni shiiqettidobaa ta bolli pola" yaagaasu. 37Qassikka a ba aawaa, "Taayyo issibaa oottarkkii. Taani muleera azina gelennan attiyo gishshau, ta laggetuura baada deretu bolli ta geela7otettaassi yeekkana mala, naa77u aginau tana yeddarkkii" yaagada oichchaasu. 38Oichchin i, "Ba" yaagidi, naa77u aginau yeddiis; yeddin a ba laggetuura deriyaa huuphiyaa kiyada ba geela7otettaassi etaara yeekkaasu. 39Naa77u aginaappe guyyiyan, ba aawaakko simmada yaasu; yin GODAASSI ba shiiqettido shiiquwaa gattiis. A mulekka attumaasan gaittennan attaasu. He wodeppe doommidi, Israa7eelatu macca naati laittan laittan oiddu gallassaa bantta sooppe haakki biidi, Gala7aadiyaa Yofttaahee na7eessi yeekkiyoogeenne azzaniyoogee meeze gidiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\