Judges 16

1Issi gallassi Samssooni Gaaza giyo Pilisxxeematu katamaa biis; biidi yan issi shaaramuxa maccaasiyo be7idi, iira aqanau i keettaa geliis. 2Gaaza kataman de7iya asai Samssooni eta katamaa yiidoogaa siyidi, katamaa yuuyi aadhdhidi, qammaa muliyaa katamaa penggiyaa naagiiddi aqiis; "Sa7ai wonttanaashin naagidi, nuuni a worana" yaagidi qammaa muliyaa co77u giidosona. 3SHin Samssooni yan zin77idoi bilahe gakkanaashin xalaala. Bilahe denddidi, katamaa dirssaa penggiyaa oikkidi, sanqqaa, qoriyaa, qosilettaanne gorddiyo hiraqota shoddiis. He ubbaakka hashiyan tookkidi, Kebroonappe sintta baggaara de7iya keraa huuphiyaa kessiis. 4Hegaappe guyyiyan, Samssooni Soreeqa giyo zanggaaran de7iya issi Daliilo giyo maccaasiyo siiqiis. 5Yaatin, Pilisxxeematu halaqati ikko yiidi, "Neeni a cimmada, he wolqqaa ubbaa aibippe i demmidaakkonne qassi nuuni a waati xoonidi qachchanau danddayiyaakko oichcha. Issoi issoi nuuni neeyyo issi sha7anne issi xeetu xaqara biraa immana" yaagidosona. 6Yaagin Daliila Samssoona, "Hagaa keena wolqqaa neeni auppe demmidaakko, hayyanaa tau odarkkii! Issi asi nena qachchidi, waatidi ne wolqqaa daafurssanau danddayii?" yaagaasu. 7Samssooni, "Tana laappun irxxa dafotun asi qachchikko, daafurada, hara asadan hanana" yaagidi zaariis. 8Hegaappe guyyiyan, Pilisxxeematu halaqati Daliiliyyo laappun irxxa dafota ehiidosona; ehin a Samssoona qachchaasu. 9Ba qol77on asaa qotta wottada, "Samssoonaa, Pilisxxeemati yiichchidosona" gaada xeesaasu. SHin shaloi tamai oiqqin duuxerettiyoogaadan, dafota duuteretti yeggiis. Yaatin, i waani wolqqaamiyaakko xuurai erettibeenna. 10Yaatin, Daliila Samssoona, "Hekko neeni tanan kaa7aasa; neeni taayyo wordduwaa odadasa. Ha77ikka neeni qashettanaagee aibiinakko, hayyanaa taayyo yootarkkii!" yaagaasu. 11Yaagin i o, "Asi go7ettibeenna ooratta wodoruwan tana qachchikko, daafurada, hara asadan hanana" yaagiis. 12Yaagin Daliila ooratta wodoruwaa ekkada, Samssoona qachchaasu. Qassikka ba qol77on asaa qotta wottada, "Samssoona, Pilisxxeemati yiichchidosona" yaagaasu. SHin i wodoruwaa qesiyaappe shalodan duuteretti yeggiis. 13Yaatin, Daliila Samssoona, "Ha77i gakkanaassi neeni tanan kaa7adasa; neeni taayyo wordduwaa odadasa. Ha77ikka neeni qashettanaagee aibiinakko hayyanaa taayyo yootarkkii!" yaagaasu. Yaagin i o, "Ta huuphiyaa laappun datta binnaanaa qacinaara gattada, harppan quxarada, muhuuhaa xongga xonggada daddikko, taani daafurada, hara asadan hanana" yaagiis. 14Hegaappe guyyiyan, Samssooni xiskkishin, Daliila a huuphiyaa laappun datta binnaanaaranne qacinaara gatta quxarada daddaasu. Hegaappe guyyiyan, "Samssoonaa, Pilisxxeemati yiichchidosona" yaagaasu. Yaagin i xiskkuwaappe beegottidi, ba binnaanaa dadettida maayuwaappenne harppaappe shoddi ekkiis. 15Yaatin a, "Ne wozanai tanaara de7ennan, 'Taani nena siiqais' waatada gai? Tanan hagaara heezzutoo kaa7adasa. Neeni ha wolqqaa aibippe demmidaakko, taayyo yootabaakka" yaagaasu. 16Hachchi hachchi zaara zaara oichchada waissin, haniyoobaa xayiis. 17Yaatin, "Ta aayee uluwaappe doommin, taani Xoossaassi dummatida Naaziraawe asa gidido gishshau, ta huuphiyaa binnaanai meedetti erenna. Ta binnaanai meedettikko, ta wolqqai taappe xayin, taani daafurada, hara asadan hanana" yaagidi, ba wozanan de7iyaabaa ubbaa iyyo yootiis. 18Ba wozanan de7iyaabaa ubbaa i yootidoogaa Daliila be7ido wode, "Ba wozanan de7iyaabaa ubbaa taayyo odido gishshau, ane issitoo simmidi yiite" yaagada Pilisxxeematu halaqatuyyo kiitaa yeddaasu. Yeddin eti biraa ekkidi, ikko yiidosona. 19Daliila Samssoona ba kiyuwan xiskkissaasu; xiskkissada issi asa xeegin yiidi, a huuphiyaa laappun datta binnaanaa meediis; meedin a wolqqai appe xayiis. Hegaappe guyyiyan, a waissiyoogaa doommaasu; 20"Samssoona, Pilisxxeemati yiichchidosona!" yaagaasu. Yaagin xiskkuwaappe beegottidi, kaseegaadan duuterettada baana yaagidi qoppiis; shin GODAI appe shaakettiichchidoogaa i eribeenna. 21Pilisxxeemati a oiqqidoogaappe guyyiyan, a naa77u aifeta wooci kessidi, Gaaza katamaa efiidosona. Efiidi nahaasiyaa sanssalatan qachchidosona; qachchidi qasho keettan de7iya woxan kattaa gaaccanaadan oottidosona. 22Eti a huuphiyaa binnaanaa meedidoogaappe guyyiyan, binnaanai simmidi mokettaa doommiis. 23Pilisxxeematu halaqati, "Nu xoossai nu morkkiyaa Samssoona nu kushiyan aattidi immiis" yaagidi bantta xoossaa Daagoonassi gita yarshshuwaa yarshshanaunne ufaittanau issippe shiiqidosona. 24Asai ubbai a be7ido wode, "Nu biittaa bashshida, nu asaappe daruwaa worida nu morkkiyaa nu xoossai nu kushiyan aattidi immiis" yaagidi bantta xoossaa galatiis. 25Eti keehippe ufaittido gishshau, "Kaa7idi nuna ufaissana mala, Samssoona xeesite" yaagidosona. Yaagin Samssoona qasho keettaappe xeesidi ehin, i eta sinttan kaa7iis; kaa7idoogaappe guyyiyan, tuussatuppe gidduwan essidosona. 26Samssooni a kushiyaa oiqqidi kaalettiya na7aa, "Taani etan zemppada eqqana mala, keettaa tookkida tuussata tana boshissa" yaagiis. 27Keettaa giddon attumaasatinne maccaasati kumi uttidosona; qassi hegan Pilisxxeematu halaqati ubbatikka de7oosona. Samssooni kaa7ishin, keettaa bollan dembbayidi keexxido sohuwan uttidi, heezzu sha7u gidiya attumaasatinne maccaasati be7oosona. 28He wode Samssooni GODAA woossiiddi, "Abeet Ubbaa Haariya GODAU, hai tana hassayarkkii! Abeet Xoossau, Pilisxxeemati ta naa77u aifeta kessidoogaa, haluwaa taani kessanaadan, hai tana issiton minttarkkii!" yaagiis. 29Yaagidi Samssooni keettaa tookkida giddo tuussata naa77aakka oiqqiis. Ushachcha kushiyan issuwaa, haddirssa kushiyan issuwaa oiqqidoogaappe guyyiyan, 30"Ane taani Pilisxxeematuura issippe haiqqais!" yaagidi waassiis. Waassidi bau de7iya wolqqa ubban sugin, keettai halaqatu bollinne giddon de7iya asaa ubbaa bolli kunddiis. Samssooni haiqqiiddi worido asai, i paxa de7iiddi worido asaappe dariis. 31Yaatin, a ishatinne a dabboti ubbai yiidi, a ahaa efiidosona; efiidi Xor77a katamaappenne Eshttaa7oola katamaappe gidduwan, a aawaa Maanuhe duufuwan moogidosona. Samssooni Israa7eelan laatamu laittaa daannatidi pirddiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\