Judges 18:7

7Hegaappe guyyiyan, ichchashu asati yaappe denddidi, Laayisha giyo katamaa biidosona; biidi yan de7iya asai Sidoona biittaa asaadan saruwan de7iyoogaa be7idosona; asati oonanne sirenna woppa asa; eti aibinne paccennan, ubbabai kumido asa. Ai asaaranne gaittennan Sidoona biittaa asaappe haakkidi, banttarkka dumma de7oosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More