Judges 20

1Daanappe Berssaabeha giyo katamaa gakkanaashiininne Gala7aadeppe Israa7eela asai ubbai issi asadan Mixiphpha giyo kataman GODAA sinttan issippe shiiqiis. 2He shiiqida Xoossaa asaara Israa7eela zaretu ubbaa halaqatikka de7oosona. Eta giddon bisuwan olettanau danddayiya oiddu xeetu sha7u olanchchati de7oosona. 3He wode Israa7eela asai Mixiphpha kataman shiiqidoogaa Biniyaama asati siyidosona. Israa7eela asai, "Ha iitabai ane waanidi hanidaakko, nuuyyo yootite" yaagiis. 4Yaagin haiqqida laggettiyo ashkkaree godai, Leewa zaree etau hagaadan yaagidi zaariis; "Taaninne ta laggettiyo ashkkariyaa qammaa aqanau Biniyaama biittan de7iya Gib77a giyo katamaa yiida. 5Yiidaashin Gib77a katamaa asati tana woranau yiidi, qamman keettaa yuuyi aadhdhidi eqqidosona; shin guyyeppe ta laggettiyo ashkkariyo ekkidi, wolqqan iira eti zin77ishin, a haiqqaasu. 6Haiqqin taani i ahaa ekkada qanxxerettidoogaappe guyyiyan, eti ha tunabaanne pokkobaa Israa7eelan oottido gishshau, Israa7eela asai laattido biitta ubbaa issi issi qanxxuwaa kiittaas. 7Be7ite, intte ubbai Israa7eela asa; zorettidi intte pirdda immite" yaagiis. 8Yaagin asai ubbai issippe denddidi eqqidi, "Nu giddoppe ooninne ba dunkkaaniyaa woikko ba keettaa guyye beenna. 9Nuuni Gib77a oottanaagee hagaa; saamaa yeggidi, Gib77a katamaa asaa olanau baana asata doorana. 10Israa7eela zare ubban olaa olettanau biya olanchchatuppe xeetaappe tammati, sha7aappe xeetati, tammu sha7aappe qassi sha7ati shinqqiyaa asaassi giigissona. Giigissin attida olanchchati Biniyaama biittan de7iya Gib77a katamaa biidi, Gib77a asai Israa7eela bolli hagaa mala tunabaa oottidoogaa haluwaa, Gib77a kataman de7iya asata qaxxayana" yaagidosona. 11Yaagin Israa7eela asai ubbai katamaa olanau issippe shiiqiis. 12Israa7eela zareti Biniyaama zaretu ubbaassi hagaadan yaagidi asa kiittidosona; "Intte giddon hanida ha iitabai aibee? 13Nuuni eta woridi, Israa7eelappe ha iitaa xaissana mala, Gib77a kataman de7iya he shufuro asata kessidi, nuuyyo aattidi immite" yaagidosona. SHin Biniyaama asati Israa7eela asai yootiyoogaa siyennan ixxidosona. 14Eti Israa7eela asaara olettanau bantta katamatuppe kiyidi, issippe Gib77a katamaa shiiqidosona. 15He gallassikka Biniyaama katamatuppe yiida bisuwan olettiya laatamanne usuppun sha7u olanchchata shiishshidosona. Hegee qoodai Gib77a kataman de7iya asaa giddoppe dumma doorettida asata gujjennaana. Gib77appe doorettidaageeti laappun xeeta. 16He ubbatu giddoppe laappun xeetu asati haddirssa kushiyan oliyaageeta; ha ubbatikka yambbarshshan shuchchaa olidi, harai atto issi binnaanakka halokkona. 17Biniyaama asai bainnan, Israa7eela asai bisuwan olettiya oiddu xeetu sha7u olanchchata shiishshiis; he ubbatikka olau giigidaageeta. 18Israa7eela asai denddidi, Beeteele biis; biidi, "Biniyaama asaa olanau nuuppe sinttatidi kiyanau koshshiyai oonee?" yaagidi Xoossaa oichchiis. Oichchin GODAI, "Yihudaa zaree sinttatidi bo" yaagiis. 19Yaagin wonttetta gallassi maallado guuran Israa7eela asai denddidi, Gib77a katamaa matan galchchiis. 20Hegaappe Israa7eela asai Biniyaama asaara olettanau biis; biidi Gib77a katamaa matan etaara olettanau salppiis. 21Salppin Biniyaama asati Gib77a katamaappe kiyidi, he gallassi Israa7eelappe laatamanne naa77u sha7u olanchchata woridosona. 22Israa7eela asai biidi sa7ai qammana gakkanaassi, GODAA sinttan yeekkiis; yeekkidi, "Nu ishatuura, Biniyaama asatuura olettanau naa77anttuwaa pude bonii?" yaagidi GODAA oichchiis. Oichchin GODAI, "Ee, etaara olettanau pude biite" yaagiis. Yaagin Israa7eela asai issoi issuwaa minttettidi, koiro gallassi eti olau salppido sohuwan naa77anttuwaakka salppidosona. 24Naa77antto gallassi Israa7eela asai Biniyaama asaara olettanau shiiqiis. 25Naa77antto gallassikka Biniyaama asai Gib77a katamaappe kiyidi, Israa7eela asaappe tammanne hosppun sha7u asata woriis; worido ubbatikka bisuwan olettiyaageeta. 26Hegaappe guyyiyan, Israa7eelati ubbai Beeteele biidi yeekkidosona; yan xoomiiddi sa7ai qammana gakkanaassi, GODAA sinttan uttidosona; GODAA sinttan xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa shiishshidosona. 27He wode Xoossaa Maachchaa Taabootai Beeteele kataman de7ees; he Taabootaa naagiyaagee Aarooni yelido El77aazara na7aa Piinihaasa. Israa7eela asai GODAA, "Biniyaama asa gidiya nu ishanttuura olettanau qassikka pude boniiyye boopponii?" yaagidi oichchiis. Oichchin GODAI, "Biidi olettite! Taani eta wontto intte kushiyan aattada immana" yaagiis. 29Yaagin Israa7eela asai amarida olanchchata Gib77a katamaa yuushuwan zuggidi naagana mala oottiis. 30Heezzantto gallassi Israa7eela olanchchati kaseegaadankka Biniyaama olanchchata olanau biidi, Gib77a katamaappe sintta baggaara salppidosona. 31Biniyaama asati etaara olettanau katamaappe kiyidi, eta kaallidi, haakkidi biidosona. Kaseegaadankka Beeteelenne Gib77a efiya aaho ogetuuninne dembbatun Israa7eela asaappe hasttamu gidiya asata woridosona. 32Biniyaama asati, "Nuuni kaseegaadankka eta xoonida!" yaagidosona. SHin Israa7eela asati kase, "Eti katamaappe haakkidi, ogetukko kiyana mala, ane nuuni baqatoos" yaagi wottidosona. 33Yaatin, Israa7eela asai ubbai bantta sohuwaappe denddidi, Ba7aali-Taamaara giyoosan salppiyo wode, Israa7eelati bantta zuggi uttido Gebaa7a Dembbaappe kiyidosona; 34Israa7eela ubbaappe doorettida tammu sha7u asati Gib77a bolli olaa denttidosona; olai keehippe wolqqaamiis. He ubbai haniyo wode, banttau bashshai matattidoogaa Biniyaama asati ainne eribookkona. 35Israa7eelati Biniyaama asatu bolli xoonuwaa demmanaadan GODAI oottiis. He gallassi Israa7eela asai Biniyaama asaappe laatamanne ichchashu sha7anne issi xeetu olanchchata woriis; worido ubbatikka bisuwan olettiyaageeta. 36Hegaa gishshau, Israa7eela asai banttana xoonidoogaa Biniyaama asai eriis. Israa7eela asai Gib77a katamaa yuushuwan zuggi uttida olanchchatun ammanettido gishshau, Biniyaama asan xoonettidabaa milatidi guyye shiiqiis. 37Zuggidi naagiya olanchchati Gib77a katamaa eesuwan woxxi gelidi, katamaa giddon demmido ubbaa woridosona. 38Zuggidi naagiya Israa7eela olanchchati katamaa giddoppe daro cuwaa shaaradan pude denttana malanne hegee malaataa gidana mala, kase haasayi wottidosona. Hegaa gishshau, daro cuwaa shaarai katamaappe kiyiyoogaa be7ido wode, 39ola dembban de7iya Israa7eela asati baqatiyoosaappe guyye simmidi, eta olidosona. Biniyaama asati Israa7eela asaappe hasttamu gidiya asata woridi, "Kaseegaadan ha77ikka nuuni eta xoonida" yaagidosona. 40SHin malaataa cuwai katamaappe pude kessaa doommiis; doommin Biniyaama asati bantta guyye xeellido wode, katamai muleera taman xuugettin, tamaa cuwai pude kiyiyaagaa be7idosona. 41Hegaappe guyyiyan, Israa7eelati Biniyaama asatu bolli guyye simmidosona; guyye simmin, Biniyaama asati dagammidosona; aissi giikko, eti wurana haniyoogaa eridosona. 42Hegaa gishshau, eti Israa7eela asaa sinttaappe bazzo simmidi baqatidosona; shin olai eta kaallidi gakkiis. Katamatuppe kiyida Israa7eela olanchchati gidduwan eta wori wurssidosona. 43Israa7eelati Biniyaama asata dooddidi, Gib77a katamaappe arshsho baggaara de7iya sohuwaa gakkanaashin kaallidi yedettidosona; yedettiiddi daroti ogiyan de7ishin woridosona. 44Hegan Biniyaama asaappe tammanne hosppun sha7u mino olanchchati haiqqidosona; 45etappe attidaageeti guyye simmidi, bazzuwaa kanttidi, Rimmoona giyo zaallaakko baqatidosona; Israa7eelati etappe ichchashu sha7u asata ogetun woridosona; etappe attidaageeta Giidi7ooma giyo sohuwaa gakkanaashin yedettiiddi, naa77u sha7aa woridosona. 46He gallassi Biniyaama biittaappe bisuwan olettiya laatamanne ichchashu sha7u asati haiqqidosona; he ubbatikka mino olanchchata. 47SHin usuppun xeetu asati bazzuwaa kanttidi, Rimmoona Zaallau baqatidi, yan oiddu aginaa takkidosona. 48Israa7eela asai attida Biniyaama asaakko guyye simmidi, attumaasaanne maccaasaa, naatanne mehiyaa ubbaa woriis; demmido katamata ubbaa taman xuuggiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\