Judges 4

1Ehuudi haiqqidoogaappe guyyiyan, Israa7eela asai GODAA sinttan zaarettidikka iitabaa oottiis. 2Hegaa gishshau, GODAI Haxoora giyo kataman kawotida Kanaane Kawuwaa Yaabinayyo eta aattidi immiis; a olanchchatu gadaawai Sisaari Dere-Harosheeta giyo kataman de7ees. 3Yaabinayyo birataappe oosettida uddufun xeetu paraa gaareti de7iyo gishshaunne i Israa7eela asaa qareti bainnan laatamu laittaa huqqunnido gishshau, eti maaduwaa demmanau GODAASSI waassidosona. 4He wode Laappidoota machchiyaa Deboora, hananabaa yootiyaara Israa7eela biittan pirddiya daanniyo. 5Deboora Efireema gezziyan, Raama katamaappenne Beeteele katamaappe gidduwan de7iya Deboori zambbaa garssan uttada pirddausu; Israa7eela asai ba yohuwaa pirddissanau ikko yees. 6Issi gallassi Deboora Abino7aama na7aa Baaraaqa Nifttaaleema biittan de7iya Qedeesha katamaappe kiittada xeesissaasu; xeesissada, "GODAI Israa7eela Xoossai nena hagaadan yaagidi azazees; 'Nifttaaleema zariyaappenne Zaabiloona zariyaappe tammu sha7u asaa ekkada, Taaboora Deriyaa ba. 7Taani Yaabina olanchchatu gadaawai Sisaari paraa gaaretanne olanchchata ekkidi, Qiishoona SHaafan nenaara olaa gaittanau yaanaadan oottana; yin taani neeyyo a aattada immana' yaagees" yaagaasu. 8Yaatin, Baaraaqi, "Neeni tanaara biikko, taani baana; shin neeni tanaara baana xayikko, taanikka biikke" yaagiis. 9Yaagin a, "Eeno, taani nenaara baana; shin GODAI Sisaara macca asa kushiyan aattidi immana gishshau, he buussai neeyyo bonchcho gidenna" yaagaasu. Yaagada Deboora denddada, Baaraaqaara Qedeesha baasu. 10Baaraaqi Nifttaaleemanne Zaabiloona zareta Qedeesha xeesin, tammu sha7u asai a kaallidi kiyiis; Deboorakka aara baasu. 11He wode Hebeera giyo issi bitanee de7ees; i Qeena asa; i Muuse bolluwaa Hobaaba yara. I hara Qeenatuppe shaahettidi, Qedeeshakko shiiqidi, Da7inaaniiman de7iya wolaa matan ba dunkkaaniyaa toliis. 12Abino7aama na7ai Baaraaqi Taaboora Deriyaa biidoogaa Sisaari siyido wode, 13birataappe oosettida ba uddufun xeetu paraa gaaretanne banaara de7iya asaa ubbaa xeesissidi, Dere-Harosheetappe Qiishoona SHaafaa shiishshiis. 14Yaatin, Deboora Baaraaqa, "Dendda! Hachchi GODAI ne kushiyan Sisaara aattidi immiyo gallassa. Be7a, GODAI neeppe sinttatidi biis" yaagaasu. Yaagin Baaraaqi tammu sha7u asaa kaalettidi, Taaboora Deriyaappe wodhdhiis. 15GODAI Sisaara, a paraa gaareta ubbaanne a olanchchata ubbaa qara bisuwan Baaraaqa sinttaappe baqatissiis. Yaatin, Sisaari ba paraa gaariyaappe wodhdhidi, gediyan baqatiis. 16Baaraaqi he paraa gaaretanne olanchchata Dere-Harosheeta gakkanaassi yedettiis. Sisaara olanchchati ubbai qara bisuwan haiqqidosona; issi asinne attibeenna. 17He wode Haxoora Kawoi Yaabini Qeenaa Hebeera keettaa asaara saro de7ees. Hegaa gishshau, Sisaari gediyan baqatidi, Qeenaa Hebeera machchee Yaa7eeli dunkkaaniyaa gakkiis. 18Gakkin Yaa7eela Sisaara mokkanau kiyada, "Ta godau, gela; haa gela; yayyoppa" yaagaasu. Yaagin dunkkaaniyaa ikko gelin, a ba bullukkuwan kammaasu. 19Sisaari, "Tana saammees; uyiyo guutta haatta immarkkii" yaagiis. Yaagin maattaa tigiyo ogoruwaa pogada ushshaasu; yaatada zaarettada kammaasu. 20Hegaappe guyyiyan i o, "Dunkkaaniyaa penggen eqqa. Ai asinne yiidi, 'Hagan asi de7ii?' yaagidi oichchikko, 'Baawa' ga" yaagiis. 21Sisaari keehi daafurido gishshau, xiskkuwaa kairiis. Kairin Hebeera machchiyaa Yaa7eela madooshaanne dunkkaaniyaa xishiyaa ekkada, loddaara akko shiiqaasu; shiiqada xishiyaa haitta kariyan essada, madooshan xishada, biittaara sikkin, Sisaari haiqqiis. 22Baaraaqi Sisaara koyiiddi yin, Yaa7eela a mokkanau kare kiyaasu; kiyada, "Haaya; neeni koyiyo bitaniyaa taani nena bessana" yaagaasu. Yaagin iira dunkkaane giddo gelidi, Sisaara haitta kariyan xishee gelin, a ahai sa7an zin77idaagaa be7iis. 23He gallassi Xoossai Israa7eela asai Kanaane Kawuwaa Yaabina xoonanaadan oottiis. 24Israa7eela asai Kanaane Kawuwaa Yaabina bolli minni minnidi biidi, wurssettan a xaissiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\