Lamentations 2:7

7Godai baayyo yarshshuwaa yarshshiyo sohuwaa ixxiis; ba Beeta Maqidasiyaakka aggi bayiis. Kawo keettatu gimbbiyaa morkketu kushiyan aattidi immiis. Asai laittaa baalaa bonchchiiddi wocamiyoogaadan, morkketi GODAA Beeta Maqidasiyan wocamidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More