Luqaasa 1

1Bonchcho Tewofiloosaa, koiro bantta aifiyan be7idaageetuppenne Xoossaa qaalaa odidaageetuppe ekkidoogaadan, nu matan polettida Yohuwaassi daroti taarikiyaa maaran maaran xaafanau doommidosona. 3Hegaa gishshau, neeni tamaarido yohuwaa geeshshada erana mala, taani qassi koiruwaappe doommada, ubbaa akeekan qorada, maaran maaran neessi xaafikko, lo77o yaagada qoppaas. 5Yihudaa biittaa kawuwaa Heeroodisa wodiyan, Zakkaariyaasa yaagiyo issi qeesee de7ees. I Abiiya qeesetuppe issuwaa. A machchiyaanne qeesiyaa Aaroona zare; i sunttai Elssaabeexo. 6Eti naa77aikka Xoossaassi xillo gididi, Godaa higgiyaanne azazuwaa ubbaa moorennan, naagidi polidosona. 7Elssaabeexa maine gidido gishshau, etassi na7i baawa; naa77aikka daro cimidosona. 8Bantta qeesetu kayan Zakkaariyaasi Xoossaa sinttan oottishin, qeesetu meeziyaadan, Godaa Beeta Maqidasiyaa gelidi, ixaanaa cuwayanau saamai a gakkiis. 10Ixaanaa i cuwayiyo wode, asai ubbai karen eqqidi, Xoossaa woossees. 11Xoossaa kiitanchchai ixaanaa i cuwayiyo sohuwaappe ushachcha baggaara eqqidi, ayyo beettiis. 12Zakkaariyaasi hegaa be7idi, dagammidi yayyin, 13kiitanchchai Zakkaariyaasa hagaadan yaagiis; “Yayyoppa; ne woosai siyettiis. Ne machchiyaa Elssaabeexa neessi attuma na7a yelana; neeni he na7aa Yohaannisa yaagada sunttana. 14I yelettin, neeni daro ufaittana; haratikka ufaittana. 15Xoossaa sinttan i gita gidana; mattoyiyaabaanne woine eessa uyenna. Biron ba aayee uluwan de7ishin, Geeshsha Ayyaanai aani kumana. 16Israa7eela asaappe daruwaa Godaakko, eta Xoossaakko, zaarana; 17Godaassi asaa giigissanau, aawatu wozanaa naatukko zaaranau, azazettennaageetakka xillotettaa eraassi zaaranau, Eelaasa ayyaanaaninne wolqqan Godaappe sinttaara bees” yaagiis. 18Zakkaariyaasi, “Taani cima; ta machchiyaanne ceeggaasu; hegaa ta aibin eranee?” yaagidi, kiitanchchaa oichchiis. 19Kiitanchchai zaarettidi yaagiis; “Taani Xoossaa sinttan eqqiya Gabreela; taani ne sinttan eqqada haasayanau, qassi ha mishiraachchuwaa neessi odanau, tana Xoossai neekko kiittiis. 20Ha77i siya; ba wodiyan polettana ta qaalaa neeni ammanabeenna gishshau, ta neessi odido yohoi polettanaashin, neeni duudana; ne doonai haasayanau danddayenna” yaagiis. 21“Beeta Maqidasiyaa giddon i waanidi gam77idee?” yaagidi garamettiiddi, asai zakkaariyaasa naagees. 22Kare i kiyido wode, haasayanau danddayibeenna. Beeta Maqidasiyaa giddon i aibakko ajjuutan be7idoogaa asai akeekiis; duudidaagee biradhdhiiddi haasayees. 23Ba oosuwaa wodiyaa wurssidi, soo biis. 24He wodiyaappe guyyiyan, a machchiyaa Elssaabeexa shahaarada, ichchashu aginau bana genttaasu. 25Elssaabeexa, “Xoossai taakko xeelliis; asa sinttan tana yeellaappe ashshanau maaddiis” yaagaasu. 26Usuppuntta aginan Xoossai kiitanchchaa Gabreela Galiila biittan Naazireete giyo katamaa kiittiis. 27Daawita zare gidiya Yooseefa giyo bitaniyaassi giigida issi geela7eekko Xoossai a kiittiis; he geela7ee sunttai Mairaamo. 28Kiitanchchai ikko yiidi, “Daro doorettidaaree, saro; Godai nenaara de7ees; nena i daro anjjiis” yaagiis. 29Mairaama hegaa siyada daro dagammaasu. Dagammada, “Hegee woigiyo sarotee?” yaagada qoppaasu. 30Kiitanchchai hagaadan yaagiis; “Mairaamee yayyoppa; Xoossan sabettadasa; 31be7a; neeni shahaarada attuma na7a yelana; a sunttaa Yesuusa yaagada sunttana. 32I gita gidana; qassi Ubbaappe Bolla Xoossaa Na7a geetettana; Godai ayyo a aawaa Daawita kawotettaa immana; 33inne Yaaqoobantta zariyan merinau kawotana; a kawotettaassi wurssetti baawa” yaagiis. 34Mairaama kiitanchchaa, “Taani geela7o gidishin, hegee waanidi hananee?” yaagaasu. 35Kiitanchchai zaaridi Mairaamo, “Geeshsha Ayyaanai ne bolli yaana; Ubbaappe Bolla Xoossaa wolqqai nenan shemppana; hegaa gishshau, ne yelana geeshsha na7ai Xoossaa Na7aa geetettana. 36Be7a; ne dabbiyaa Elssaabeexa ceeggikkonne attuma na7a shahaaraasu; asai beni o maine gees; shin a ha77i usuppun agina shahaara. 37Hegeenne Xoossaassi danddayettennabi bainna gishshaassa” yaagiis. 38Mairaama, “Taani Godaa ailliyo; ne qaalaadan, taassi hano” yaagaasu. Kiitanchchainne i matappe biis. 39Guutta gallassaappe guyyiyan, Mairaama denddada, deree dariyo Yihudaa giyo biittan de7iya issi katamaa eesuwan baasu. 40Qassi Zakkaariyaasa soo gelada, Elssaabeexo sarotaasu. 41Elssaabeexa Mairaami sarotaa siyido wode, i uluwan de7iya na7ai qaaxxiis. Elssaabeexin Geeshsha Ayyaanai kumin, qaalaa xoqqissada, “Neeni maccaasa ubban anjjettidaaro; ne uluwan de7iya na7ainne anjjettidaagaa; 43neeni ta Godaa aayyiyaa taakko yaanau, hegaa mala bonchchoi taassi waanidi bessii? 44Neeni saro giyo qaalan ta uluwan de7iya na7ai ufaissan qaaxxiis; 45Godai neeyyo odido qaalai polettanaagaa ammanidaara neeni anjjettidaaro” yaagada Mairaamissi odaasu. 46Mairaama hagaadan yaagaasu; “Taani a ailliyaa tooshettidoogaa i be7ido gishshau, ta shemppoi Godaa bonchchees; ta ayyaanaikka ta Xoossaa tana ashshiyaagan ufaittees. Be7a; wolqqaama Xoossai taassi daro gitabaa oottido gishshau, hachchippe sinttan tana asai ubbai anjjettidaaree yaagana. A sunttai geeshsha. 50I baassi yayyiya ubbaassi yeletaappe yeletaa gakkanaashin, maarotettaa immees. 51Ba kushiyan wolqqaama oosuwaa oottiis. Otoranchchata eta qofaara laaliis. 52Kawota kawotettaappe duge wottidi, ziqqan de7iyaageeta xoqqu oottiis. 53Namisettidaageeta lo77obaa kalissidinne dureta mela kushe yedettiis. 54Nu aawatussi odidoogaadan, Abrahaamassinne a zariyaassi Xoossai maarotettaa merinau immanau hassayidi, ailliyaa Israa7eela maaddiis” yaagaasu. 56Mairaama heezzu agina gidiyaagaa keenaa Elssaabeexi matan uttidoogaappe guyye baggan, ba soo simmaasu. 57Elssaabeexissi yeliyo wodee gakkin, attuma na7aa yelaasu. 58I shoorotinne i dabboti Godai maarotettan iyyo oottido lo77obaa siyidi, iira ufaittidosona. 59Hosppuntta gallassan, na7aa qaxxaranau yiidosona; a aawaa sunttaadan, Zakkaariyaasa giidi, sunttanau qoppidosona; 60shin a aayyiyaa zaarada, “CHii! Yohaannisa giidi sunttana” yaagaasu. 61Eti zaarettidi, “Ne dabboppe he sunttan xeesettiyai issoinne baawa” yaagidosona. 62Qassi, “Woigi sunttanee?” yaagidi, a aawaa biradhdhidi oichchidosona. 63Aawai xaafiyoobaa oichchi ekkidi, “Na7aa sunttai Yohaannisa” giidi xaafin, ubbai garamettiis. 64Sohuwaara a doonai dooyettin, inxxarssai birshshettiis; Xoossaa anjjiiddi haasayiis. 65Eta shooro ubbai yayyiis; ha ubba yohoi deree dariyo Yihudaa biittaa ubban daro haasayettiis. 66Siyida asai ubbai hegaa qoppiiddi, Xoossaa wolqqai a bolli de7iyoogaa erido gishshau, “Ha na7ai wode waananeeshsha?” yaagiis. 67Yohaannisa aawaa Zakkaariyaasan, Geeshsha Ayyaanai kumin, hagaadan hananabaa yootiis; 68“Ba asaa maaddanau yiidi, eta wozido gishshau, Godai, Israa7eela Xoossai anjjetto. 69Kaseesappe de7iya hananabaa yootiya geeshshatu doonan haasayidoogaadan, ba ashkkaraa Daawita zariyaappe denttidi, nuna ashshiya wolqqaamaa nuukko kiittiis. 71Xoossai nu morkketuppenne nuna ixxiyaageetu ubbaa kushiyaappe nuna ashshees. 72Hagaadan nu aawatussi maarotettaa immiis. Nu aawaa Abrahaamassi caaqqido caaquwaa geeshsha maachchaa qoppiis. 74Aani nu morkketu kushiyaappe nuuni attidi, yayyennan nu de7uwaa wodiyaa ubban Xoossaa sinttan geeshshatettaaninne xillotettan ayyo oottanau, nuna danddayissiis. 76“Ta na7au, neeni Godaa ogiyaa giigissanau appe sinttau biyo gishshau, Ubbaappe Bolla Xoossaassi oottiya hananabaa yootiyaagaa geetettana. 77Xoossai eta nagaraa atto giyoogan a asai attanau danddayiyoogaa eta erissanau baasa. 78Hegeenne, nu Xoossaa maarotettainne qaretai daro gidiyo gishshau, saluwaa poo7uwaa i nu bollan poo7issana; 79he poo7oi nuna sarotaa ogiyaa kaalettanau, xumaaninne haiquwaa kuwan de7iyaageetussi poo7ana” yaagiis. 80Guutta na7ai diccidi, ayyaanan minniis; Israa7eelatussi qoncciyan beettana gakkanaassi bazzuwan de7iis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\