Luqaasa 19

1Yesuusi Yarkko giyo katamaara aadhdhees. 2Hegan Zakkiyoosa giyo giiraa shiishshiyaageetu alaafee de7ees; i dure asa. 3Zakkiyoosi Yesuusi oonakko be7anau koyiis; shin i qantta gidido gishshaunne asai daro gidido gishshau, be7anau danddayibeenna. 4Yesuusi hegaara aadhdhiyo gishshau, asaappe sinttau woxxidi, Yesuusa be7anau issi ettaa xeeraa kiyiis. 5Yesuusi he sohuwaa gakkiiddi, pude xeellidi, “Zakkiyoosaa, taani hachchi ne son pe7anau bessiyo gishshau, eesuwan wodhdha” yaagiis. 6Zakkiyoosi eesuwan ettaappe wodhdhidi, ufaissan Yesuusa mokkiis. 7Hegaa be7ida asai ubbai, “Hagee nagaranchchaa son imatettanau geliis” yaagidi zuuzummiis. 8SHin Zakkiyoosi eqqidi Godaa, “Ta Godau, taani taassi de7iya ubbabaappe baggaa hiyyeesau immana; qassi ooppenne wordduwan ekkidobaa gidikko, i bashshido mehiyaassi oiddu kushiyaa ayyo zaarana” yaagiis. 9Yesuusi Zakkiyoosassi yootiiddi, “Neenikka Abrahaama zeretta gidiyo gishshau, atotettai hachchi ha keettaa yiis. 10Aissi giikko, taani, Asa Na7ai, bayidaagaa koyanaunne ashshanau yaas” yaagiis. 11Asai hegaa siyiyo wode, Yesuusi Yerusalaame matido gishshaunne etassi Xoossaa kawotettai beettana matidobaa milatido gishshau, etassi leemisuwaa yootiis. 12Hegaa gishshau, hagaadan yaagiis; “Issi gita asi baassi kawotettaa ekkidi yaanau, haaho dere biis. 13Ba ashkkaratuppe tammata xeesidi, 'Taani yaanaashin, hagan zal77ite' yaagidi, tammu paunddiyaa etassi immiis. 14“SHin a biittaa asai a ixxidi, 'Hagee nu bolli kawotanau koyokko' yaagiiddi, asaa a geeduwaa kiittiis. 15“He gita asi kawotettaa ekkidi simmiis. Simmidi ba miishshaa immido ashkkarati zal77idi, huuphiyan huuphiyan woqqaa worissidaakko eranau, eta baakko xeegissiis. 16“Xeegettida ashkkaratuppe koiroogee yiidi, 'Ta godau, ne miishshai tammu paundde wodhdhiis' yaagiis. 17“A godai a, 'Hayyanaashsho! Neeni lo77o ashkkara; neeni ha qii guuttaban ammanettidaagaa gidido gishshau, taani nena tammu katamatuyyo alaafe oottana' yaagiis. 18“Naa77anttoi yiidi, 'Ta godau, ne miishshai ichchashu paundde wodhdhiis' yaagiis. 19“A godai a, 'Neenikka ichchashu katamatuyyo alaafe gida' yaagiis. 20“Heezzanttoi yiidi, 'Taani curqqan xaaxada naaga wottido ne paunddiyo hanno be7a. 21Aissi giikko, neeni meqetti bainna asa gidiyo gishshau, neessi yayyaas. Neeni nebaa gidennabaa ekkaasa; zerabeennabaakka cakkaasa' yaagiis. 22“Yaagin, 'Neeni iita ashkkara; ne doonai haasayidoban nena taani pirddana. Taani tabaa gidennabaa ekkiyaagaa, qassi zerabeennabaa cakkiya meqetti bainna asa gidiyoogaa eradasa. 23Yaatin ta miishshaa aissi dichchau immabeikkii? Taani simmiyo wode ta miishshaa woriyaara ekkanaagaa shin attiis' yaagiis. 24“He sohuwan eqqida asata, 'He paunddiyaa appe wotti ekkidi, tammu paunddee de7iyoogaayyo immite' yaagiis. 25“Yaagin, 'Godau, ayyo tammu paunddee de7ees' yaagidosona. 26“'Taani intteyyo odais; de7iyo ubbau harai gujettana; shin bainnaagaappe harai atto, he de7iyaageekka appe ekettiichchana. 27SHin ha bantta bolli taani kawotana mala dosibeenna ta morkketa haa ehiidi, ta sinttan goora7ite' giis” yaagiis. 28Yesuusi hagaadan yaagidi haasayidoogaappe guyyiyan, etappe sinttatidi, Yerusalaame biis. 29Yesuusi Dabira Zaite giyo deriyaa lanqqiyan de7iya Beetafaaganne Biitaaniyaa giyo katamata matido wode, erissiyo ashkkaratuppe naa77aa kiittidi, 30“Intteppe sinttan de7iya qeeri katamaa biite; biidi yaa gelosaara biron ooninne mulekka toggibeenna qashuwan de7iya hare maraa intte demmana; a birshshidi, haa ekki yiite. 31Ooninne inttena, 'Hegaa aissi birshsheetii?' yaagidi oichchikko, 'Godai hagaa koyees' yaagite” yaagiis. 32Kiitettidaageeti biidi, Yesuusi banttassi odidoogaadan demmidosona. 33Eti hare maraa birshshishin, a godati, “Hare maraa aissi birshsheetii?” yaagidosona. 34Yaagin eti, “Godai hagaa koyees” yaagidi, 35hare maraa Yesuusakko ehiidi, bantta maayuwaa a zokkuwan hiixxidi, Yesuusa togissidosona. 36Yesuusi toggidi biishin, bantta maayuwaa i biyo ogiyan hiixxidosona. 37I Dabira Zaite Deriyaa dugettaa wodhdhana matishin, a kaalliya ubbai Xoossai oottido malaata ubbaa be7ido gishshau ufaittidi, Xoossaa galatanau bantta qaalaa xoqqu oottidi, 38“Godaa sunttan yiya kawoi anjjettidaagaa; saluwan sarotettai gido. Qassi salo ubbaappe bolla saluwan de7iya Xoossai bonchchetto” yaagidosona. 39Asaa giddoppe issi issi Parisaaweti Yesuusa, “Tamaarissiyaagoo, ne erissiyo ashkkarata haizzite giikkii?” yaagiis. 40Yesuusi zaaridi, “Taani intteyyo odais; hageeti co77u giikko, shuchchaikka waassana” yaagiis. 41Katamaa gakkanau i matidi, katamaa be7ido wode qarettidi yeekkiiddi, 42hagaadan yaagiis; “Sarotettai yiyo ogiyaa hachchi nenakkonne erarkkiishsha! SHin ha77i hegee ne aifiyaappe geemmiis. 43Aissi giikko, ne bolli yaana wodee de7ees; he wode ne morkketi urqqaa nukkidi, godaa essana. He godan nena yuushshi aattidi diridi, ubba baggaara neeyyo ogiyaa gorddana. 44Nenanne ne dirssaa giddon de7iya ne asaa mentterettana. Xoossai nena be7anau yiido wodiyaa neeni akeekabeenna gishshau, ne morkketi shuchcha ubbaa issuwaa issuwaa bollaappe denttidi laalana” yaagiis. 45Yesuusi Beeta Maqidasiyaa gelidi, hegan zal77iyaageeta, “Xoossaa maxaafan, 'Ta keettai Xoossaa woossiyo keetta gidana' geetettidi xaafetti uttiis; shin intte a panggati qosettiyo gonggolo kessideta” yaagidi eta yedetaa doommiis. 47Yesuusi ubba gallassi Beeta Maqidasiyan tamaarissees. Qeese halaqati, higgiyaa tamaarissiyaageetinne gita asai a xaissanau koyoosona. 48SHin asai ubbai a haasayaappe issoi attennan ezggi uttido gishshau, a woriyo ogee etau xayiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\