Luqaasa 6:17

17Etaara deriyaappe duge wodhdhidi, kaalliyaageetuppe daruwaara issippe dembba biittan eqqiis. Qassi i giyoobaa siyidi, bantta harggiyaappe paxanau Yihudaa ubbaappe, Yerusalaameppe, abbaa matan de7iya Xiiroosappenne Sidoonappe yiida daro asai he sohuwan de7ees. Tuna ayyaanan waayettiyaageeti bantta harggiyaappe paxidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More