Malachi 1:10

10Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Intte taayyo yarshshiyoosaa bollan coo hadan tamaa eettiyoogaappe, intteppe issi urai Beeta Maqidasiyaa penggiyaa gorddiyaabaa gideerenneeshsha! Taani inttenan ufaittikke; intte immiyo imotaakka ekkikke" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More