Malachi 1:11 | Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; \"Awai mokkiyoosaappe biidi wulliyoosaa gakkanaashin, ta sunttai kawotettatu giddon gita. Soho ubban asati taayyo ixaanaa cuwayoosona; geeshsha yarshshuwaakka yarshshoosona; aissi giikko, ta sunttai kawotettatu giddon gita\" yaagees.
Malachi 1:11

11Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Awai mokkiyoosaappe biidi wulliyoosaa gakkanaashin, ta sunttai kawotettatu giddon gita. Soho ubban asati taayyo ixaanaa cuwayoosona; geeshsha yarshshuwaakka yarshshoosona; aissi giikko, ta sunttai kawotettatu giddon gita" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More