Malachi 1:12

12Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "SHin intte, 'GODAASSI yarshshiyo sohoi tuna; an wottiyo yarshshoikka karettidaagaa' yaagidi a kaushshideta. Qassi intte, 'Hagee daafurssiyaabaa' yaagi qilliiccidi, intte siiriyan sim77eeta. "Intte bonqqi ekkidoogaa woi wobbiyaa woi hargganchchaa imota oottidi shiishsheeta. Yaatin, taani intte kushiyaappe hegaa ekkoo?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More