Malachi 1:6

6Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo, ta sunttaa kaushshiya qeesetoo, na7ai ba aawaa, ashkkaraikka ba godaa bonchchees. Yaatin, taani intteyyo aawaa gidikko, intte tana bonchchiyo bonchchoi anee? Qassi taani intteyyo goda gidikko, intte taassi yayyiyo yashshai anee? "Intte ta sunttaa kaushshideta; yaatidi qassi, 'Nuuni ne sunttaa waatidi kaushshidoo?' yaageeta.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More