Malachi 1:8

8Intte yarshshuwaa yarshshiyo wode, qooqiyaa woi hargganchchaa woi wobbe gidida mehiyaa yarshshikko, hegee iitabaa gidennee? Intte hegaa mala mehiyaa intte halaqaayyo imota oottidi immiyaakko, i hegan ufaittanabaanne inttena maaddanabaa intteyyo milatii?" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More