Maatiyoosa 20

1“Saluwaa kawotettai woiniyaa giyo turaa gidduwaa oosanchchata keraa ootissanau, maallado guuraara kiyida woiniyaa turaa godaa milatees. 2I he oosanchchatuyyo hachchi hachchi issi shilingge qanxxanau etaara giigidi, ba woiniyaa turaa gidduwaa ootissanau eta yeddiis. 3“Qassi heezzu saate gidishin kiyidi, oosoi bainnan qocan eqqida hara asata be7idi, 4eta, 'Inttekka qassi ta woiniyaa turaa gidduwaa oottanau biite; taani intteyyo bessiya waagaa qanxxana' yaagiis; yaagin eti biidosona. 5Naa77anttuwaakka usuppun saatiyaaninne uddufun saatiyan kiyidi, hegaadan oottiis. 6Tammanne isiini saatiyan i kiyiyo wode, harati hegan eqqidaageeta demmidi, 'Ooso oottennan kumetta gallassaa hagan aissi eqqi pe7idetii?' yaagiis. 7“Yaagin eti, 'Nuna ootissiya asi xayido gishshau eqqi pe7ida' yaagidosona. “I, 'Inttekka qassi ta woiniyaa turaa gidduwaa oottanau biite' yaagiis. 8“Sa7ai omariyo wode, woiniyaa turaa godai oosanchchatu halaqaa, 'Oosanchchata xeesada, wurssettan oosuwan gelidaageetuppe doommada koiro gelidaageeta gakkanaassi, eta damoozaa qanxxa' yaagiis. 9“Tammanne isiinintta saatiyan oosuwaa doommidaageeti yiidi, huuphiyan huuphiyan issi issi shilinggiyaa ekkidosona. 10Koiro oosuwaa doommida asati yiido wode, daruwaa ekkanau qoppidosona; shin etikka huuphiyan huuphiyan issi issi shilinggiyaa ekkidosona. 11Ekkidi, 'Ha guyyeppe yiidaageeti issi saate xalaalaa oottidosona; kumetta gallassaa daafuraanne hombbiyaa ekkida nuugaara eta damoozaa lagge oottadasa' yaagidi banttana oosuwan gelissidaagaa bolli zuuzummidosona. 13“SHin i etappe issuwaa hagaadan yaagiis; 'Ta jaalau, taani nena naaqqabeikke; issi shilinggiyan tanaara giigabeikkiiyye? 14Neegaa ekkada ba; taani ha wurssettan oosuwan gelidaagaassikka neegaa keenaa immanau koyais. 15Taani ta miishshan ta koyidobaa oottanau tau maati baawee? Woi taani keha gidido gishshau, neeni qanaatai?' yaagiis. 16“Hegaadankka, qassi guyyeegeeti sinttau aadhdhana; sinttaageeti guyye aadhdhana; aissi giikko, xeesettidaageeti daro; shin doorettidaageeti guutta” yaagiis. 17Yesuusi Yerusalaame biiddi, ogiyan banaara biya tammanne naa77u erissiyo ashkkarata gaxaa kessidi, dumma etassi yaagiis. 18“Be7ite, nuuni Yerusalaame ha77i kiyeettees. Yaani tana, Asa Na7aa qeese halaqatussinne higgiyaa tamaarissiyaageetussi aattidi immana; eti ta bolli haiqo pirddaa pirddana. 19Qassi Aihuda gidenna asaassikka tana aattidi immana; he Aihuda gidenna asai ta bolli qilliiccananne tana lissuwan garafana; yaatidi masqqaliyaa bolli misimaariyan xishidi, tana kaqqana; kaqqin taani heezzantto gallassi haiquwaappe denddana” yaagiis. 20He wode Zabddiyoosa naatu aayyiyaa ba naatuura Yesuusakko yaasu; yaada a sinttan gulbbatada issibaa a woossaasu. 21Yesuusi o, “Ai koyai?” yaagidi oichchiis. A zaarada, “Ha ta naa77u naati ne kawotettan issoi neeppe ushachcha baggaara, qassi issoi neeppe haddirssa baggaara uttona garkkii” yaagada woossaasu. 22SHin Yesuusi zaaridi naata, “Intte ai woossiyaakko erekketa; taani uyana burccukkuwaappe uyanaunne taani xammaqettana xinqqatiyaa xammaqettanau danddayeetii?” yaagiis. Yaagin eti, “Ee danddayoos” yaagidosona. 23Yesuusi, “Taani uyiyo burccukkuwaappe tumakka intte uyana; shin taappe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara uttanaageeta dooranau taayyo maati baawa; shin he sohoi ta Aawai immanau giigissi wottidoogeetussa” yaagiis. 24Hankko tammu erissiyo ashkkarati hegaa siyido wode, he naa77u ishantta hanqqettidosona. 25SHin Yesuusi eta ubbaa baakko xeesidi, hagaadan yaagiis; “Aihuda gidennaageetu halaqatinne hegeeta kaalettiya asati bantta asaa haariyoogaa ereeta. 26Intte giddon hegaa mala gidenna; shin intte giddon gitatana koyiya ooninne intteyyo ashkkara gidanau bessees. 27Qassi intte giddon ubbaappe bolla gidana koyiyai ooninne intteyyo aille gidanau bessees. 28Hegaadan taani, Asa Na7ai, asaayyo oottanaunne daro asaa wozanau ta shemppuwaa immanau yiidoogaappe attin, asi tau oottanau yabeikke” yaagiis. 29Yesuusinne erissiyo ashkkarati Yarkkoppe kiyishin, daro asai eta kaalliis. 30Naa77u qooqe asati ogiyaa doonan uttidaageeti Yesuusi hegaara aadhdhiyoogaa siyidi, bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Godau, Daawita na7au, nuna maararkkii” yaagidosona. 31Daro asai eta, “Haizzite” giidi hanqqettiis; shin eti bantta qaalaa keehi xoqqu oottidi, “Godau, Daawita na7au, nuna maararkkii!” yaagidosona. 32Yesuusi ogiyan eqqidi, eta xeesiis; xeesidi, “Taani intteyyo ai oottanau koyeetii?” yaagiis. 33Qooqeti, “Godau, nu aifiyaa pattarkkii” yaagidosona. 34Yesuusi etau qarettidi, eta aifiyaa bochchiis; sohuwaarakka eta aifee xeelli aggin, a kaalli bayidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\