Maatiyoosa 24

1Yesuusi Beeta Maqidasiyaappe kiyidi biishin, Beeta Maqidasiyaa dirssa giddon de7iya keettata bessanau erissiyo ashkkarati akko yiidosona. 2Yesuusi zaaridi eta, “Hagaa ubbaa be7eetii? Taani intteyyo tumaa odais; ha keettatun de7iya issi shuchchinne attennan ubbai qolettana” yaagiis. 3Yesuusi Dabira Zaite giyo deriyaa bollan uttidaashin, erissiyo ashkkarati banttarkka akko yiidi a, “Hegee aude hananaakko, nuuyyo odarkkii; qassi ne yuussaayyoonne wodiyaa wurssettaayyo malaatai aiba gidanee?” yaagidosona. 4Yesuusi zaaridi, eta hagaadan yaagiis; “Inttena ooninne balettenna mala naagettite. 5Aissi giikko, daro asati ta sunttan, 'Taani Kiristtoosa' yaagiiddi yaana; yiidi daro asaa balettana. 6Matan de7iya olaa cenggurssaanne haahuwan de7iya olaa oduwaa siyanau intte de7eeta; hegaa malabai hananau bessiyo gishshau, naagettite; hirggoppite; shin wurssettai biroona. 7Aissi giikko, issi biittaa asai hara biittaa asaara olettana; qassi issi kawotettai hara kawotettaara olettana; koshainne biittaa qaattai ubbasan de7ana. 8Hegee ubbaikka koiro leesso mala. 9“Asai he wode inttena waissananne worana; ta sunttaa gishshau, dere ubbai inttena ixxana. 10He wode daroti ammanuwaa aggana; bantta giddon issoi issuwaa aattidi immananne issoi issuwaa ixxana. 11Qassi wordduwaa hananabaa yootiya daroti denddidi, daro asaa cimmana. 12Makkalai dariyo gishshau, daro asaa siiqoi irxxana. 13SHin wurssettaa gakkanaashin gencciya urai attana. 14Asa ubbau markka gidana mala, kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi sa7a ubban odettana; hegaappe guyyiyan, wurssettai gakkana. 15“Hegaa gishshau, hananabaa yootiya Daaneeli odido bashshaa tunatettai geeshsha sohuwan eqqidaagaa intte be7ana; hegee woigiyoogaakko, nabbabiyaagee akeeko. 16Yihudaa biittan he wode de7iyaageeti deriyaakko baqatona. 17Keettaa huuphiyan de7iya uraikka ba son de7iyaabaa ekkanau wodhdhoppo. 18Gaden de7iyaagee ba maayuwaa ekkanau guyye simmoppo. 19He wode shahaara maccaasatuyyoonne xanttiya maccaasatuyyo aayye7ana. 20Balggon woi Sambbatan intte baqatenna mala, Xoossaa woossite; 21aissi giikko, sa7ai merettoosappe hachchi gakkanaashin de7ibeennabainne qassi hagaappe sinttaukka mule de7enna iita waayee he wode de7ana. 22Xoossai he gallassatu qoodaa guuttiyoi bainnaakko, asa gididai ooninne attenna; shin i ba doorido asatu gishshau, he gallassatu qoodaa guuttana. 23“He wode ooninne inttena, 'Be7ite. Kiristtoosi hagan de7ees' woi, 'Hegan de7ees' yaagikko abaa ammanoppite. 24Aissi giikko, worddanchcha Kiristtoosatinne wordduwaa hananabaa yootiyaageeti denddana; denddidi banttau danddayettikko, harai atto Xoossai dooridoogeetakka balettanau gita malaataanne garamissiyaabaa bessana. 25Be7ite, taani intteyyo hegaa kasetada yootaas. 26“Hegaa gishshau, asai inttena, 'Be7ite, Kiristtoosi bazzon de7ees' giikko, hegaa booppite; woi inttena, 'Be7ite, qol77on de7ees' giikkokka, etabaa ammanoppite. 27Aissi giikko, wolqqanttai arshshoppe wolqqammidi, arggo gakkanaassi phooliyoogaadan, ta yuussai, Asa Na7aa yuussai, hegaadan hanana. 28“Gauxai de7iyoosaa ankkoi shiiqana. 29“He wode waayiyaappe guyyiyan, sohuwaara awai xumana; aginai poo7iyoogaa aggi bayana; xoolintteti saluwaappe kunddana; qassi saluwan de7iya wolqqatikka qaaxettana. 30He wode ta malaatai, Asa Na7aa malaatai, saluwan beettana; sa7an he wode de7iya asa zare ubbai yeekkana. Qassi taani, Asa Na7ai, wolqqaaranne gita bonchchuwaara saluwaa shaara giddoora yiishin, eti be7ana. 31I ba kiitanchchata gita malkkataara kiittana; kiittin kiitanchchati sa7au ha gaxaappe ya gaxaa gakkanaashin, qassi sa7an oiddu zooziyaappe au doorettida asaa shiishshana. 32“Leemisuwaa balasiyo giyo mitteeppe akeekite; balasiyaa aaciyo wodenne i tashee bonccottiyo wode, bonee matattidoogaa intte erana. 33Hegaadankka, intte he ubbabaa be7iyo wode, i matattidi pengge shiiqidoogaa erite. 34Taani intteyyo tumaa odais; ha ubbabai hanana gakkanaassi, ha wodiyaa asai haiqqiichchenna. 35Saloinne sa7ai aadhdhana; shin ta qaalai mulekka aadhdhenna. 36“SHin he gallassaanne he saatiyaa Aawaa xalaalaappe attin, harai atto saluwan de7iya kiitanchchata gidin, woi tana Na7aa gidinkka ooninne eriyaabi baawa. 37Ta yuussai, Asa Na7aa yuussai, Nohe wode hanidoogaa mala gidana. 38Aissi giikko, bashshiya haattaa yuussaappe kase wode, Nohee markkabiyan gelido gallassai gakkanaashin, asai meesinne uyees; qassi attumaasai machcheesinne maccaasai azinaa gelees. 39Bashsha haattai yiidi, eta ubbaa efaana gakkanaashin, eti akeekibookkona; taani, Asa Na7ai, yiyo wodee, hegaa mala gidana. 40“He wode naa77u asati gaden oottiyaageetuppe issuwaa efaana; issoi attana. 41Naa77u maccaasati woxan gaacciyaageetuppe issinniyo efaana; issinniyaa attana. 42“Simmi intte Godai ai gallassi yaanaakkonne intte erenna gishshau, naagi uttite. 43SHin kaisoi qammaappe woqqa wodiyan yaanaakko keettaawai eridaakko, ba keettai bookettenna mala, beegottidi naagi uttanaagaa erite. 44Hegaa gishshau, inttekka giigi uttite; aissi giikko, taani, Asa Na7ai, intte qoppenna saatiyan yaana. 45“Yaatin, ba so asau qumaa koshshiyo wodiyan immana mala, a godai sunttido ammanettida wozannaama ashkkari oonee? 46I hegaadan oottishin, a godai yiidi demmiyo ashkkarai anjjettidaagaa. 47Taani intteyyo tumaa odais; godai he ashkkaraa babaa ubbaa bolli sunttana. 48SHin ashkkarai iita gidikko, 'Ta godai gam77idi yaana' yaagidi ba wozanan qoppidi, 49ba lagge ashkkarata waraa doommikko, mattottiyaageetuura miikkonne uyikko, 50he ashkkaraa godai i qoppibeenna gallassaaninne i eribeenna saatiyan yaana. 51Yiidi a qanxxerettidi, lo77o milatiya iita asati de7iyoosan wottana; hegan i yeekkananne achchaa garccana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\