Maatiyoosa 25

1“He wode saluwaa kawotettai bantta kuraaziyaa oiqqidi, machchiyo bullachchiyaagaa mokkanau kare kiyida tammu geela7ota milatana. 2Etappe ichchashati eeyya; qassi ichchashati cincca. 3Eeyyati bantta kuraaziyaa oiqqidosona; shin lambba oiqqibookkona. 4SHin cinccati bantta kuraaziyaanne xaaramusiyan lambbaa oiqqidosona. 5Machchiyo bullachchiyaagee yeennan gam77in, he geela7oti banttana xiskkissin zin77i bayidosona. 6“Bilahe gidido wode, 'Be7ite, machchiyo bullachchiyaagee gakkiis; a mokkanau kare kiyite' yaagiya gita cabboi denddiis. 7“He wode he geela7oti ubbati beegottidi, bantta kuraaziyaa giigissidosona. 8Eeyyati cinccata, 'Nu kuraazee to77ana haniyo gishshau, intte lambbaappe nuuyyo immerkketii' yaagidosona. 9“SHin cinccati zaaridi eta, 'CHii, nuuyyoonne intteyyo gidenna; hegaa gishshaa intteyyo baizziyaageetukko biidi shammi ekkite' yaagidosona. 10Yaagin eeyya geela7oti lambbaa shammanau biichchidaashin, machchiyo bullachchiyaagee puttu gin, giigi uttida ichchashu geela7oti aara issippe bullachchaa keettaa gelidosona; kareekka gorddetti aggiis. 11“Guyyeppe qassi hinkko geela7oti yiidi, 'Godau, godau, nuuyyo dooyarkkii' yaagidosona. 12“SHin machchiyo bullachchiyaagee zaaridi, 'Taani intteyyo tumaa odais; taani inttena erikke' yaagiis. 13“Simmi taani, Asa Na7ai, yaana gallassaa woi saatiyaa intte erenna gishshau, naagi uttite. 14“Aissi giikko, saluwaa kawotettai ba ashkkarata xeesidi, bau de7iyaabaa etau sheedhdhidi, oge baana haniya bitaniyaa milatees. 15Etau huuphiyan huuphiyan eta wolqqaa keenaa issuwau ichchashu sha7u biraa, issuwau naa77u sha7u biraa, qassi issuwau issi sha7u biraa immidi, ba ogiyaa biis. 16Ichchashu sha7u biraa ekkida ashkkarai sohuwaara biidi zal77idi, hara ichchashu sha7u biraa worissiis. 17Hegaadankka, qassi naa77u sha7u biraa ekkida ashkkarai hara naa77u sha7u biraa worissiis. 18SHin issi sha7u biraa ekkidaagee biidi, ollaa bookkidi, ba godaa miishshaa moogiis. 19“Daro wodiyaappe guyyiyan, he ashkkaratu godai yiidi, ba miishshaa etaara qoodettiis. 20Ichchashu sha7u biraa ekkida ashkkarai yiidi, hara ichchashu sha7u biraa sheedhdhiiddi, 'Ta godau, neeni tau ichchashu sha7u biraa immadasa; be7a, hara ichchashu sha7u biraa worissaas' yaagiis. 21A godai a, 'Hayyanaashsho! Neeni lo77onne ammanettiya ashkkara; neeni guuttaban ammanettadasa. Taani nena darobaayyo alaafe oottana; haa gelada ne godaara ufaitta' yaagiis. 22“Qassi naa77u sha7u biraa ekkidaageekka yiidi, 'Ta godau, neeni tau naa77u sha7u biraa immadasa; be7a, taani hara naa77u sha7u biraa worissaas' yaagiis. 23A godai a, 'Hayyanaashsho! Neeni lo77onne ammanettiya ashkkara; neeni guuttaban ammanettadasa. Taani nena darobaayyo alaafe oottana; haa gelada ne godaara ufaitta' yaagiis. 24“Issi sha7u biraa ekkidaagee qassi yiidi, 'Ta godau, neeni zerabeennasaappe cakkiya asa gidiyoogaanne katta laalabeennasaappe maxiya meqetti bainna asa gidiyoogaa taani erais. 25Taani yayyaas; yaatada baada ne biraa biittan moogaas; be7a, ne birai hageeho' yaagiis. 26“A godai zaaridi, a hagaadan yaagiis; 'Ha iita azalla ashkkarau, taani zerabeennasaappe cakkiya asa gidiyoogaanne katta laalabeennasaappe maxiya asa gidiyoogaa eradii? 27Yaatin, neeni ta miishshaa bankkiyan wottidobaa gidiyaakko, taani simmiyo wode ta miishshaa woriyaara ekkanaagaa shin attiis. 28Hegaa gishshau, he miishshaa appe wotti ekkidi, tammu sha7u birai de7iyoogaayyo immite. 29Aissi giikko, de7iyo ubbau harai gujettana; i bau gidiyaagaappe darissidi ekkana; shin bainnaagaappe harai atto, he au de7iya guuttaikka appe ekettiichchana. 30Allaalle kessenna ashkkaraa kare xumaa kessi olite; hegan i yeekkananne ba achchaa garccana' yaagiis. 31“Taani, Asa Na7ai, kiitanchcha ubbatuura bonchchuwan yiyo wode, ta bonchcho kawotaa araatan uttana. 32Sa7an de7iya asai ubbai ta sintti shiiqana; heemmiyaagee dorssata deeshshatuppe shaakkiyoogaadan, taani he asaa naa77u kessada shaakkana. 33Qassi dorssata taappe ushachcha baggaara essada, deeshshata taappe haddirssa baggaara essana. 34“Hegaappe guyyiyan, taani kawoi taappe ushachcha baggaara de7iyaageeta hagaadan yaagana; 'Ta Aawai anjjidoogeetoo, haa yiidi sa7ai merettoosappe hachchi gakkanaashin, intteyyo giigida kawotettaa laattite. 35Aissi giikko, taani namisettin mizideta; saamettin ushshideta; imatta gidada binkka mokkideta. 36Taani kallottin maizzideta; harggin be7ideta; qashettin taakko gakkideta' yaagana. 37“Hegaappe guyyiyan, xilloti zaaridi, a hagaadan yaagana; 'Godau, neeni namisettin, aude be7idi mizidoo? Woi neeni saamettin, aude be7idi ushshidoo? 38Neeni imatta gidada yin aude be7idi mokkidoo? Woi neeni kallottin aude maizzidoo? 39Qassi neeni harggin, woi qashettin neekko biidi aude nena be7idoo?' yaagana. 40Taani kawoi zaarada, 'Taani intteyyo tumaa odais; intte ha ta ishanttu ubbaappe harai atto, laafiya issuwaayyo oottidobaa gidikkokka, hegaa tau oottideta' yaagana. 41“He wode, taappe haddirssa baggaara de7iyaageeta taani yaagana; 'Ha qanggettidaageetoo, ta matappe kichchite; biidi xalahe halaqaayyoonne a kiitanchchatuyyo giigida merinaa taman gelite. 42Aissi giikko, taani namisettin, tana mizibeekketa; saamettin ushshibeekketa. 43Taani imatta gidada bin, tana mokkibeekketa; kallottin maizzibeekketa; qassi harggin, qashettinkka tana be7ibeekketa' yaagana. 44“He wode eti qassi hagaadan yaagidi zaarana; 'Godau, neeni namisettin woi saamettin, woi imatta gidada bin woi kallottin, woi harggin woi qashettin, aude be7idi, nena maaddennan ixxidonii?' yaagana. 45“He wode taani kawoi zaarada eta, 'Taani intteyyo tumaa odais; intte ha ubbaappe laafiya issuwaa maaddennan ixxidoogee, tana maaddennan ixxidoogaa' yaagana. 46Hegeeti merinaa qaxxayuwau baana; shin xilloti merinaa de7uwau baana” yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\