Micah 2

1Iitabaa halchchiyaageetuyyo, qassi bantta hiixan de7iiddi, palabaa waati oottanaakko qoppiyaageetuyyo aayye7ana! Wolqqai eta kushiyan de7iyo gishshau, sa7ai wonttiyo wode, bantta halchchuwaa poloosona. 2Eti goshsha gadiyaa amottikko, asabaa wolqqan ekki aggoosona; keettata koyikkokka ekki aggoosona. Asa maataa yedhdhidi, a laataa coo bonqqoosona. 3Hegaa gishshau, GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, taani intte bollan iitabaa ehaanau halchchais; hegaappe intte kessi ekkanau danddayekketa. Hegee iita wode gidiyo gishshau, intte otorettiiddi simerettanau danddayekketa. 4He gallassi eti intte bollan leemisi leemisidi qilliiccana; qassi hagaadan yaagidi zilaaliiddi, inttena baceessana; 'Nuuni ubbaikka muleera xayida. GODAI nu biittaa ekkidi, makkalanchchatussi shaakki shaakkidi immirggiis' yaagana" yaagees. 5Hegaa gishshau, gadiyaa saaman shaakkiyo wode, GODAA yaa7aa giddon ne saamaa kessiya issi asinne de7enna. 6Asai tana hagaadan yaagees; "Nu bolli hananabaa yootoppa. 'Hagee hagee intte bolli hanana' giidi ooninne haasayanau koshshenna. Hegaa mala kaushshai nu bolli mulekka yeenna" yaagoosona. 7Yaagin taani eta, "Inttenoo Yaaqooba zaretoo, 'GODAA Ayyaanai danddayanchcha gidenneeyye? I hegaa malabaa oottiiyye?' yaagidi intte oichchanau bessii?" yaagaas. GODAI hagaadan yaagees; "Suure ogiyan biyaageetuyyo ta qaalai lo77obaa oottees gidennee? 8SHin mata wodiyaappe doommidi, ta asai issoi issuwaa bolli morkkedan denddiis. Intte saro asatu maayuwaa, ola qofi mulekka bainnan ammanettidi kanttiya asatu maayuwaa qaari ekkeeta; 9ta asaa giddon de7iya maccaasata eta lo77o keettaappe laaggidi kesseeta; ta anjjuwaakka eta naatu bollappe merinau ekkirggeeta. 10Denddite; denddidi biite! Hagee intteyyo shemppiyo soho gidenna. Aissi giikko, ha sohoi tunatettaappe denddidaagan daro moorettiis. 11"Issi cimmiya worddanchchai yiidi, 'Intteyyo sinttappe woine eessainne mattoyiya ushshai guufettana' yaagidi wordduwaa hananabaa yootiyaakko, i intteyyo hananabaa yootiyaagaa gidana. 12"Inttenoo, Yaaqooba zaretoo, taani inttena ubbaakka shiishshana; taani Israa7eela asaappe attidaageeta tumuppe muliyaakka shiishshana. Dorssati birddiyan shiiqiyoogaadaaninne dorssaa wudee hentta gaden shiiqiyoogaadan, taani eta issippe shiishshada wottana. He sohoi daro asaa wocaman kumana. 13Eta kessiyaagee etappe sinttatidi kiyana; etikka penggiyaa menttidi, hegaara kiyidi baana. GODAI ba huuphen etayyo kawo gididi, eta sinttau aadhdhidi, eta kaalettana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\