Micah 3

1Taani hagaadan yaagaas; "Inttenoo, Yaaqooba zaretu halaqatoonne Israa7eela asaa kaalettiyaageetoo, siyite! Intte suure pirddaa eranau intteyyo bessenneeyye? 2Intte lo77uwaa ixxidi, iitaa doseeta. Ta asaappe eta galbbaa qaareeta; eta ashuwaakka eta meqettaappe shaakkeeta. 3Intte ta asaa ashuwaa meeta; eta galbbaakka etappe qaareeta; eta meqettaa mentterettidi, eta ashuwaakka xaaruwan yegganau muxiyoogaadan muxeretteeta" yaagaas. 4He wode eti GODAAKKO waassana, shin i etau zaarenna; i ba sinttaa he wode etappe qottana; aissi giikko, eti iita oosuwaa oottidosona. 5Ba asaa wora kaalettiya hananabaa yootiyaageetubaa GODAI hagaadan yaagees; "Intteyyo miyoobaa immiyo wode, 'Neeyyo sa7ai saro' yaageeta; shin inttena quma mizennaagaa bolli olaa awaajjeeta. 6Hegaa gishshau, intteyyo gallassai qamma gidanappe attin, ajjuutaa be7ekketa; sa7aikka xumanappe attin, naa77antto murunnekketa. Hananabaa yootiyaageetussi awai wullin, gallassai xumana. 7Ajjuutaa be7iyaageeti yeellatana; murunniyaageetikka kauyyana. GODAA matappe etau zaaroi bainna gishshau, eti yeellatidi, ubbaikka bantta doonaa oiqqana" yaagees. 8SHin tana gidikko, taani Yaaqooba zaretussi eta mooruwaa, Israa7eela asaassikka eta nagaraa odana mala, wolqqan, GODAA Ayyaanan, suure pirddaaninne minotettan kumaas. 9Inttenoo, suure pirddaa ixxiyaanne sitta yohuwaakka geellayiya Yaaqooba zaretu halaqatoonne Israa7eela asaa haariyaageetoo, hagaa siyite. 10Intte Xiyoone katamaa suuttaa gussidi keexxeeta; Yerusalaame katamaakka makkalan keexxeeta. 11A halaqati mattaayiyan pirddoosona; a qeeseti damoozan tamaarissoosona; qassi a hananabaa yootiyaageetikka miishshaa qanxxin murunnoosona. SHin yaatidikka, "GODAI nu giddon de7ees gidennee? Nu bolli aiba iitabaikka yeenna" yaagidi an ammanettoosona. 12Hegaa gishshau, intte gaasuwan Xiyoone katamai shooqadan goyettana; Yerusalaame katamaikka kolettidi issisan doorettida suuppa shuchcha gidana. Beeta Maqidasee keexettido sohoikka wora gidana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\