Micah 5

1Inttenoo, Yerusalaame asatoo, intte olanchchata shiishshite! Aissi giikko, nuuni morkketun doodettida; etikka Israa7eela kaalettiyaagaa gappataa gatiman shocanau hanoosona. 2GODAI hagaadan yaagees; "Nenoo Efiraataa, Beetaliheeme katamau, neeni Yihudaa katamatu giddon guutta; shin au denddoi beniisappe doommidi, merinaappe gididoogee, Israa7eela asaa haariyaagee taayyo neeppe kiyana" yaagees. 3Hegaa gishshau, maaretan oiqettiya maccaasiyaa he na7aa yelana gakkanaashin, GODAI Israa7eela asaa morkketu kushiyan aattidi immana. Hegaappe guyyiyan, omooduwan de7iya a ishantti simmidi, bantta asaara walahettana. 4I yaana; yiidi, GODAA minotettan, GODAA ba Xoossaa sunttaa anggan ba asaa heemmana. I sa7aa gaxaa gakkanaashin gita gidiyo gishshau, eti sarotettan de7ana. 5I etau sarotetta gidana. Asoore biittaa asati nu biittaa woraajjiyo wodenne nu qatotakka yererettidi geliyo wode, nuuni asaa heemmanaunne kaalettanau gidiyaanne gididi palahiya asaa denttidi, etaara olaa gaittana. 6Eti Asoore biittaa olan xoonana; qassi he biittan de7iya Naamiruudi keexxido katamaakka haarana. Asoore biittaa asati nu biittaa woraajjiyo wodenne nu zawaakka yedhdhiyo wode, nu biittaa haariyaagee nuna etappe ashshana. 7Yaaqooba zaretu atettati daro dere asaa giddon GODAI kiittido akka malanne maataa bollan wodhdhiya diife mala gidana. Akkainne diifee yaanau asaa azazuwaa naagennaagaadan, Israa7eela asaikka GODAAPPE attin, asaa naagenna. 8Yaaqooba zaretu atettati kawotettatu giddon, daro asaa giddon, bazzo do7atu giddon de7iya gaammo malanne dorssaa wudiyaa giddon de7iya wodala gaammo mala gidana. I hegaara kanttiyo wode yereretteesinne mentterettees; ooninne ashshanau danddayenna. 9Ne kushee nenaara eqettiyaageetu bolli denddana; ne morkketi ubbaikka xayana. 10GODAI hagaadan yaagees; "He gallassi taani ne parata ne giddoppe xaissana; ne para gaaretakka mentterettana. 11Taani ne biittaa katamata xaissana; ne qatotakka ubbaa laalana. 12Qassi ne kaayuwaa taani xaissana; murunniyaageetikka hagaappe sinttanau ne giddon de7okkona. 13Taani ne eeqa misiletanne ne goinnanau essido shuchchata ne giddoppe xaissana; hagaappe sinttanau neeni ne kushiyan medhdhidobaassi goinnakka. 14Taani Asheero giyo xoossee misiliyaa ne giddoppe xoqollana; ne katamatakka xaissana. 15Taayyo azazettibeenna kawotettatu bolli yiilluwaaninne hanqquwan taani haluwaa kiyana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\