Nahum 2

1Nenoo Nanawe katamau, mentterettiyaabai kiyiichchiis! Hegaa gishshau, ne qatuwaa naaga; ne ogiyaakka wochcha; ne gittaa mintta; ne wolqqaakka kuntta. 2Bonqqiyaageeti bonqqidi, eta woiniyaa turaa xaissikkokka, GODAI Israa7eela bonchchuwaa zaaridoogaadan, Yaaqooba bonchchuwaakka zaarana. 3Olanchchatu gonddalleti zo7o; olanchchatikka zo7o maayuwaa maayidosona. Eti olau giigiyo wode, para gaareti tamaa lacuwaadan pholqqu goosona; eti bantta tooraa toomaakka maggulssoosona. 4Para gaareti ogiyan adaraasuwaa kinchchoosona; eti yaanne haanne jaamiiddi, katamaa ogiyan yuuyoosona. Qassi eti lacoi poddu giyo xomppiyaa milatoosona; wolqqanttaadankka eesotoosona. 5Nanawee ba halaqata xeesidi shiishshees; shin a halaqati hemettiiddi xubettoosona. Eti katamaa gimbbe dirssaakko eesotoosona; shin eta morkketa qohuwaappe naagiya gonddallee giigiis. 6SHaafaa baggaara de7iya katamaa dirssaa penggeti dooyettidosona; kawo keettaikka shabbirettiis. 7Kawiyaa omoodettada baasu; i macca ashkkaratikka azzanidi, haraphetudan waassoosona; waassiiddi bantta tiraakka baqqoosona. 8Dagatti uttida haattai pogi bessin goggiyoogaadan, Nanawe asai katamaappe baqatana. Asi eta ba qaalaa xoqqu oottidi, "Eqqite; eqqite!" yaagidi xeesana; shin ooninne guyye xeellenna. 9He katamaa aquwaassi, an minjjettida bonchcho miishshaassikka qoodi baawa. Hegaa gishshau, he biraa bonqqite! He worqqaakka qassi bonqqite! 10Nanawe katamai baisa gidiis; qassi onidi, bazzo gidiis! Asaa wozanai yashshan seeriis; gaadeekka kokkoriis; asa ubbaa xeessai gajigajiis; som77oikka bullattiis! 11Gaammotu geesso mala, wodala gaammoti de7iyo soho malanne attumanne macca gaammoti bantta maratuura eta yashissiyaabi bainnan, yuuyiyo wora mala gidida Nanawe katamai ha77i awan de7ii? 12Gaammoi ba maratussi gidiyaabaa oiqqiis; banaara de7iya macca gaammeessikka mentterettidi immiis. Ba geessuwaa hasi oiqqidoban, ba gonggoluwaakka hasi ehiido ashuwan kunttiis. 13Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Be7a, taani ne bollan denddaas! Taani ne para gaareta taman xuuggana; ne wodala gaammotakka bisoi maana. Neeni hasiyoobaa taani biittaappe xaissana; neeyyo kiitettiyaageetu qaalaikka naa77antto mulekka siyettenna" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\