Nahum 3

1Daro asaa suuttaa gussida Nanawe katameessi aayye7ana! Worddoi in kumi uttiis. A wolqqan ekkidonne bonqqido duretau qoodi baawa. 2Nanawe katamen lissuwaa arppeelloi, irzzuwaa gonddorssai, paratu adaraasoinne para gaaretu gufettai siyettees. 3Paraasati piriixoosona; bisoi phopholqqattees; tooratikka phooloosona. Daro asai haiqqiis! Ahai ahaa bolli doorettiis! Haiqqidabau qoodi baawa! Hegaara kanttidi biya asaikka ahan xubettees. 4Hagee ubbai hanidoogee puulanchcha gidida Nanawi shaaramuxaa gaasuwaana. A daro murunnuwaa oottausu; kawotettata ba shaaramuxan, asaakka ba murunnuwan ailleyaasu. 5Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Be7a, taani ne bollan denddaas! Taani ne maayuwaa ne bollappe qaarana; qaarada ne kalluwaa dere asaa, ne pokkuwaakka kawotettata bessana. 6Taani nena pito oliyo soho kessana; taani nena karana; qassi asi ubbi nenan qilliicciyoobaa oottana. 7Nena be7iya ubbai neeppe sher77i gaana; sher77i giidi, 'Be7ite, Nanawe katamiyaa baisa gidaasu. Iyyo azzaniyai oonee? O minttettiyaabikka auppe beettanddeeshsha!' yaagana" yaagees. 8Nenoo Nanawe katamee, neeni Teebiso giyo Gibxxe katameeppe darai? O Naile SHaafai dooddi wottiis. SHaafai iyyo qato; haattatikka iyyo dirssa. 9Toophpheenne Gibxxee iyyo zawi bainna wolqqa; Puuxinne Liibee o maaddiyaageeta. 10Gidikkonne, a omoodettada baasu; in de7iya guutta naatikka darxxettidi, ogiyaa gaxan ubban kunddidosona. I bonchchettida asatu bollan saamai yegettiis; i gita asati ubbaikka sanssalatan qashettidosona. 11Nenoo Nanawe katamee, neeni qassi mattottidi ganddigaariya asadan hanana. Ne morkketu sinttappe baqatada attiyoosaa neeni koyana. 12Ne qatoti ubbai koiro teerida teerai gau7ido balasiyaa mittatu mala; he balasiyaa mittaa qaattiyo wode, teerai miyaagau doonan wodhdhees. 13Be7a, ne olanchchati ubbai macca asa mala. Ne zawaa penggetikka ne morkketussi aakkidi dooyettidosona; gordde mittaakka tamai mirggiis. 14Ne morkketi nena dooddidi un77ettiyo wode uyanau haattaa tikka. Ne qatotakka mintta; urqqaa yedhdha; yedhdhada appe xuubiyaa medhdhiyo miishshan xuubiyaa giigissa. 15Nena yan tamai maana; boolee kattaa miyoogaadan, nena bisoi busakkana. Neeni booliyaadan dara; gumbburuwaadankka coratta. 16Neeni ne zal77anchchata saluwaa xoolinttetuppe aattada corayadasa. SHin hegeeti ubbai booliyaadan ubbabaa mirggidi, paalli xayana. 17Ne halaqatinne ne ola gadaawati, meego gallassi dirssa giddon surqqettidi sham77i sham77iya booletu mala. Eti awai kiyiyo wode paallidi xayoosona; eti de7iyo sohuwaakka eriyaabi baawa. 18Nenoo Asoore kawuwau, ne henttanchchati xiskkidosona; ne bonchchettida asatikka zaqqullidosona. Ne asai deretu bollan laalettiis; eta shiishshiyaabikka baawa. 19Ne me7oi koolettenna; ne masunttaikka paxenna. Nebaa siyida ubbai ufaittidi, kushiyaa baqqana. Aissi giikko, ne zawi bainna iitatettaappe kessi ekkida asi mulekka baawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\