Nehemiah 11

1Asaa kaalettiyaageeti Yerusalaamen de7idosona. Qassi hinkko asaappekka tammaappe issoi issoi geeshsha kataman Yerusalaamen de7ana mala, saamaa yeggidi dooridosona. SHin hara uddufun kushe asai bantta katamatun de7idosona. 2Yerusalaamen de7anau bantta sheniyan maayida asaa ubbaa asai anjjiis. 3Hara katamatun de7iya Israa7eela asai, qeeseti, Leewati, Beeta Maqidasiyaa ashkkaratinne Solomona ashkkaratu yarati ubbai bantta kataman kataman de7iya gadiyaa oiqqidi de7idosona. SHin hagaappe kaallidi xaafettidaageeti, Yerusalaamen de7anau yiida biittaa kaalettiyaageeta. 4Yihudaa zariyaappe yiida kaalettiyaageeti Paareesa yara gidiya Ataayanne SHeela yara gidiya Ma7iseeya. Ataayi Ooziyaana na7aa; Ooziyaani Zakkaariyaasa na7aa; Zakkaariyaasi Amaariyaa na7aa; Amaaree SHafaaxiyaa na7aa; SHafaaxee Malaali7eela na7aa. 5Ma7iseeyi Baaruka na7aa; Baaruki Kolihooza na7aa; Kolihoozi Hazaaya na7aa; Hazaayi Adaaya na7aa; Adaayi Yoyaariiba na7aa; Yoyaariibi Zakkaariyaasa na7aa. 6Paareesa yaraappe wolqqaama gidida oiddu xeetanne usuppun tammanne hosppun asati Yerusalaamen de7idosona. 7Biniyaama zariyaappe yiida kaalettiyaageeti Saala, Gabbaayanne Sallaaya. Saalu Mashulaama na7aa; Mashulaami Yo7eeda na7aa; Yo7eedi Padaaya na7aa; Padaayi Qolaaya na7aa; Qolaayi Ma7iseeya na7aa; Ma7iseeyi Iti7eela na7aa; Iti7eeli Yishaa7iyaa na7aa. Muleera uddufun xeetanne laatamanne hosppun Biniyaama zareti Yerusalaamen de7idosona. 9Ziikira na7ai Yuu7eeli eta halaqaa; qassi Hassanuu7a na7ai Yihudai kataman naa77antto maaragee de7iyo halaqa. 10Qeesetuppe yiida kaalettiyaageeti Yoyaariiba na7aa Yadaaya, Yaakiinanne Saraaya. Saraayi Hilqqiyaa na7aa; Hilqqee Mashulaama na7aa; Mashulaami Xaadooqa na7aa; Xaadooqi Maraayoota na7aa; Maraayooti Xoossaa Beeta Maqidasiyaa halaqa gidida Ahixuuba yara. 12Etaara issippe Xoossaa Beeta Maqidasiyaa oosuwaa oottidaageeti muleera hosppun xeetanne laatamanne naa77a. Qassi hara kaalettiyaagee Adaaya; Adaayi Yirohaama na7aa; Yirohaami Palaaliyaa na7aa, Palaalee Amoxa na7aa; Amoxi Zakkaariyaasa na7aa; Zakkaariyaasi Paashihuura na7aa; Paashihuuri Malkkiyaa na7aa. 13Adaayaara issippe de7iya asai muleera naa77u xeetanne oitamanne naa77a. Qassikka hara kaalettiyaagee Amaashasaaya; Amaashasaayi Azaari7eela na7aa; Azaari7eeli Ahizaaya na7aa; Ahizaayi Mashilemoota na7aa; Mashilemooti Imeera na7aa. 14Amaashasaayaara issippe de7iya olanchchati muleera issi xeetanne laatamanne hosppuna. Qeesetu halaqai Haggidoolima na7aa Zabddi7eela. 15Leewatuppe yiida kaalettiyaageetuppe issoi SHamaa7iyaa; SHamaa7ee Hashshuuba na7aa; Hashshuubi Aziriqaama na7aa; Aziriqaami Hashaabiyaa na7aa; Hashaabee Buuna na7aa. 16Qassi harati SHabbataayanne Yozabaada; eti Xoossaa Beeta Maqidasiyaappe kareera oosettiya oosotussi aawatiya Leewatu halaqata. 17Qassikka harai Mataaniyaa; i galataa woosaa woossiyo wode galataa mazamuriyaa yexxiyaageetussi halaqa; i Asaafa yaraappe yelettida Zabdda na7aa na7aa, Miika na7aa. Banaara issippe yexxiyaageetu giddon Baaqibuuqee naa77antto. Qassi haraikka Abdda; i SHaamu7a na7aa; SHaamu7i Galaala na7aa; Galaali Yidutuuna na7aa. 18Muleera xeetanne hosppun tammanne oiddu Leewati geeshsha kataman Yerusalaamen de7idosona. 19Penggiyaa naagiyaageetuppe Aqquuba, Xalmmoonanne etaara issippe oottiya hara issi xeetanne laappun tammanne naa77ata. 20Attida qeeseti, Leewatinne Israa7eela asai ubbai bantta gadee de7iyoosan de7iyoosan dumma dumma Yihudaa katamatun de7idosona. 21SHin Beeta Maqidasiyaa ashkkarati Yerusalaame kataman issi baggaara de7iya Ofeela giyo heeran de7idosona. Xiihinne Gishppinne naa77ai eta kaalettiyaageeta. 22Yerusalaamen de7iya Leewatussi halaqai Uzza. I Baana na7aa; Baani Hashaabiyaa na7aa; Hashaabee Mataaniyaa na7aa; Mataanee Miika na7aa. Uzzi Beeta Maqidasiyan yexxiyaageetussi halaqa gidiya Asaafa yara. 23Eti hachchi hachchi oottanabau kawuwaappe etayyo imettida azazoi de7ees. 24Yihudaa na7aa Zaraaha yaraappe yelettida Mashezaabeela na7aa Pataahee Israa7eela asaa xeelliya ubbabaassi eta doona gididi, kawuwaa matan de7ees. 25Asaappe daroti bantta goshshaa goshshaa matan de7iya qeeri katamatun de7idosona. Hegaa gishshau, Yihudaa zareti Qiriyaati-Arbbaa7an, Diboonan, Yaqabxxi7eelaaninne hegaa heeran de7iya qeeri katamatun de7idosona. 26Eti qassi Yeshuu7an, Molaadan, Beeti-PHaleexan, 27Haxaari-SHu7aalan, Berssaabehaaninne hegaa heeran de7iya qeeri katamatun, 28Xiqilaagan, Makoonaaninne hegaa heeran de7iya qeeri katamatun de7idosona. 29Qassikka Enirimmoonan, Xor77aaninne Yarmmuutaanikka de7idosona. 30Hegaa xalla gidennan Zaanoohan, Adulaamaaninne hegaa heeran de7iya qeeri katamatuuninne Laakishaaninne hegaa heeran de7iya goshshan, qassi Azeeqaaninne hegaa heeran de7iya qeeri katamatuunikka de7idosona. Hegaa gishshau, Yihudaa asai muleera Berssaabehappe biidi, Hinnooma Zanggaaraa gakkanaashin de7iya sohuwan de7idosona. 31Biniyaama zareti Beeteeleeninne hegaa heeran de7iya qeeri katamatuuninne Gebaa7an, Mikimaasan, Aayan, 32Anatootan, Nooban, Anaaniyan, 33Haxooran, Raaman, Gittaiman, 34Hadiidan, Xabo7iiman, Nabalaaxan 35Loodan, Oonooninne Kushe Hiillatu Zanggaaraa giyoosankka de7idosona. 36Yihudan de7ida Leewatuppe daroti Biniyaama asaara issippe de7anaadan oosettidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\